نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

4 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظام نوآوری اهمیت ارتباط دانشگاه با محیط و ضرورت مهندسی مجدد ساختار سازمانی، نقش ها و کارکرد های آمورش عالی را مورد تاکید قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع و عملیاتی برای توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه های دولتی ایران است. پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که از نظریه داده بنیاد سیستماتیک (SY-GTM) استفاده شده است. جامعه آماری شامل سیاستگذاران و اساتید صاحب نظر، مدیران مراکز کارآفرینی، رشد و پارک های علم و فناوری، مسولین بخش صنعت و دانشجویان دکتری است. از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 20 نفر بعنوان مطلعین کلیدی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند گرد آوری شد. اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان به دست آمد. داده ها بوسیله کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. 462 گزاره مفهومی در قالب 126 مقوله عمده طبقه بندی و در نهایت 22 مقوله هسته ای احصاء شد. مقوله های عمده و هسته ای در قالب ابعاد 6 گانه شرایط علی از جمله (تعهد و گرایش مدیریت و رهبری به کارآفرینی، بین المللی شدن)، زمینه ای (انعطاف پذیری قوانین و مقررات و حمایت مالی و سرمایه گذاری کارآفرینانه)، مداخله گر (پیمان متعهدانه دانشگاه و صنعت، حمایت های فرا سازمانی)، راهبردها (برنامه درسی با رویکرد کارآفرینی، آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی، هماهنگی کریدور های کارآفرینی) و پیامدها (بهبود و تضمین کیفیت، توسعه اجتماعی و اقتصادی و رضایت مندی دانشجویان) به سطح انتزاعی بالاتر ارتقاءداده شد و مدل پارادایمی پژوهش ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model for development of entrepreneurial university in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Mousavi 1
  • Ibrahim Salehi Omran 2
  • Maghsood Farasatkhah 3
  • Jafar Towfighi 4

1 PhD Student, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

3 Associate Professor, Institute for Research and Planing in Higher Education, Tehran, Iran.

4 Professor, Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The innovation system emphasizes on importance of adapting university to environment and the need to reengineer the organizational structure, roles, and functions of higher education. However, this study aimed to provide a comprehensive and operational model for development of entrepreneurial university at state universities in Iran. This was a qualitative study which used Grounded Theory. The statistical population consisted of policy makers and professors in higher education and entrepreneurship, managers of entrepreneurship growth centers and science and technology parks, industry department authorities, and PhD candidates. Using purposeful sampling method, 20 people were selected as key informants. The data were collected through a generalized and semi-structured interview. Two methods including reviewing the participants and reviewing non-participating experts in research were used to obtain valide and reliable data. The data were analyzed by open, axial, and selective coding. At initial stage, 462 conceptual propositions were obtained; in second stage, they were classified in 126 categories. At axial coding stage, 22 key items were counted. The major categories and key categories in the form of causal conditions (commitment and tendency of management and leadership to entrepreneurship, internationalization), contextual (flexibility of laws and regulations, financial support, and entrepreneurial investment), intervener (university and industry commitment, and over-­organizational support), strategies (curriculum with entrepreneurship approach, formal and informal education for entrepreneurship, and coordination of entrepreneurship corridors), and outcomes (quality improvement, social and economic development, and student satisfaction) were promoted to a higher abstract level and a research paradigmatic model was provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial university development
  • state universities
  • university-industry relations
  • Higher education
پوتر، جاناتان (1393). آموزش عالی و کارآفرینی، ترجمه ابراهیم صالحی عمران و امید یحیی­پور. بابلسر: دانشگاه مازندران.
تقی­پور ظهیر، علی و حسن­مرادی، نرگس (1385). الگوی مناسب ایجاد دانشگاه کارآفرین. فصلنامه اقتصاد و مدیریت، 69، 40 ـ 31.
توفیقی، جعفر و نورشاهی، نسرین (1391). ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاری­های دانشگاه و صنعت در ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14(56)، 95 ـ 75.
صالحی عمران، ابراهیم (1389). رویکردهای نظری در برنامه­های درسی آموزش صنعتی. فصلنامهمطالعاتبرنامهدرسیایران، 5(19)42 ـ8.
صفرزاده، حسین، احمدی شریف، محمود و کارگریان مروستی، غلامرضا (1388). بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه­های کارآفرین. نشریهفناوریآموزش، 4(2)، 151 ـ137.
فراستخواه، مقصود (1389). دانشگاه و آموزش عالی. تهران: نی.
فراستخواه، مقصود (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی. تهران: آگاه
کردنائیج، اسداله (1384). دانشگاه کارآفرینی، آموزش عالی و نقش آن در ایجاد اشتغال. فصلنامه مدیریت و توسعه، 7(26)، 33 ـ 17.
کاراد (1389). آیین­نامه طرح کاراد (طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه­ها). تهران: دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. قابل دسترس در بخش معرفی www.karad.irost.org
محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش. تهران: جامعه­شناسان.
منصوریان، فاطمه و  فاتح­راد، مهدی (1392). تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه­شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه. رهیافت، 54 ، 44 – 35.
مهدوی مزده، محمد؛ بانک، مائده؛ زاهدی، محمدرضا و پورعسگری، مجید (1392). تعیین شاخص­های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه­های دولتی ایران و رتبه­بندی دانشگاه­ها از این منظر. سیاست علم و فناوری، 6(1)، 100 ـ 81.
 
Antoncic, B. and Hisrich, R. (2001). Intrapreneurship: construct  refinement and cross-cultural validation. Journal of Business Venturing, 16, 495–527.
Aranha, E. A. and Garcia, N. P. (2014). Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial university. African Journal of  Business Management, 8(10), 336-349.
Chrisman, J.; Hynes, T. and Fraser, S. (1995). Faculty entrepreneurship and economic development: The case of the University of Calgary. Journal of Business Venturing, 10, 267-281.
Clark, B. R. (1998). The entrepreneurial university demand and response. Tertiary Education Management, 4(1), 5-15.
Clark, B. R. (2008). On Higher Education. Selected Writings: 1956–2006; Johns Hopkins University Press.
Dill, D. (1998). University-industry entrepreneurship: The organization and management of American university technology transfer units. Higher Education, 29, 369-384.
Etzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American Academic Science. Minerva, 21(2-3), 198-233.
Etzkowitz, H. (1998). Research groups as 'quasi firms': the invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32, 109-121.
Etzkowitz, H. (2001). The second academic revolution and the rise of  entrepreneurial science. Technology and Society Magazine, 20(2), 19-29.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as quasi–firms: the invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32, 109 – 121.
Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, 1(1), 64-77.
Etzkowitz, H.; Ranga, M. and Dzisah, J. (2012). Whither the university? The novum trivium and the transition from industrial to knowledge society. Social Science Information, 51(2),143-164.
European Commission and OECD (2012). A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities. Final version, 18th December 2012.
European Commission (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020 of  3.3.2010.
Garcia, A. A.; Castro, M. E.; Jimenez, S. F. and Arroyoz, V. M. (2013). What might an entrepreneurial university constitute? Proceedings of the 2013 EU-SPRI Forum Conference Madrid 10-12 April .
Garham, H. (2014). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: Evidence from emerging world leaders. Study commissioned by MIT and Skolkovo Institute of Technology. Report published: June 2014.
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: Towards the building of a strategic framework.  Annals of Innovation and Entrepreneurship, 3. 1-21.
Guerrero, M. and Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37, 43-74.
Gumport, P. J. (2000). Academic restructuring: Organizational change and institutional imperatives. Higher Education, 39(1), 67-91.
Jacob, M.; Lundqvist, M.; Guerrero, M. and Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: The case of Chalmers University of Technology. Research Policy, 32(9), 1555-1568.
Jarohnovich, N. and Avotins, V. (2013). The changing role of the entrepreneurial university in developing countries: The case of  Latvia. Journal of Higher Education Theory and Practice, 13 (2), 121- 136.
Kirby, D. A. (2004). Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge? Education and Training, 46, 8 - 9.
Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer, 31(5), 599-603.
Lazzeroni, M. and Piccaluga, A. (2003). Towards the entrepreneurial university. Local Economy, 18(1), 38–48.
Mok, K. H. (2005). Fostering entrepreneurship: Changing role of government and higher education governance in Hong Kong. Research Policy, 34, 537-554.
OECD (2007). Higher education and regions: Globally competitive. Locally Engaged, Paris.
O'Hara, M. (2007). Strangers in a strange land: Knowing. learning and education for the global knowledge society, Futures, 39(8).
Peterka, S. O. (2008). Entrepreneurial universities in a function of effective dissemination of intelectual property of universities. (Doctoral dissertation). Faculty of  Economics, Strossmayer University in Osijek.
Peterka, S. O. (2011). Entrepreneurial university as the most important leverage in achieving knowledge-based society. The Ninth International Conference:Challenges of Europe: Growth and Competitivness – Reversing the Trends, Faculty of  Economics University of Split, Croatia, May 26 – 28.
Peterka, S. O. and Salihovic, V. (2012).  What is entrepreneurial university and why we need it? Economy of Eastern Croatia yesterday, today, tommorow.1(1), 98-107.
Philpott, K.; Dooley, L.; O’Reilly, C. and Lupton, G. (2011).  The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Journal of Technovation, 31, 161–170.
Ropke, J. (1998). The entrepreneurial university:  Innovation, academic knowledge creation and rregional  development in a globalized economy. Philipps Universitat Marburg, Germany, available at: www.wiwi.uni-marburg. de/Lehrstuehle/ VWL/Witheo3/ documents/entreuni. 2017.
Rothaermel, F. T.; Agung, S. D. and Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691–791.
Salamzadeh, A.; Salamzadeh, Y. and Daraei, M. R. (2011).Toward a systematic framework for an entrepreneurial university: A study ini context with an IPOO model. Global Business and Management Research: An International Journal, 3(1), 30-37.
Shattock, M. (2008). Entrepreneurialism in universities and the knowledge economy. Diversification and organizational change in European higher education. Berkshire; SRHE and Open University Press. 1-8.
Singer, S. (1996). Transformation of CEE countries and unemployment – is the university a missing link in making transformation faster and unemployment lower? EAEPE Conference, Antwerp, Belgium, 7-9 November .
Slaughter, S. and Leslie, L. L. (1997). Academic capitalism: politics, policies and the entrepreneurial university. Johns Hopkins University Press, London.
Strauss, A. and Corbin, J. (1998). Basics of qualiative research tecgniques and procedures for developing grounded theory. (2nd ed). CA; Sage.
Subotzky, G. (1999). Alternatives to the entrepreneurial university: vew modes of knowledge production in community service programs. Higher Education, 38(4), 401-440.
Talaba, D. and Ten Thij, H. (2007). Teaching and research synergy in the context of University-Industry Cooperation.  Guidelines and Best Practices in Europe Teaching  Research Synergies, ZkP-Chevalier de Seyn Publishers, Eindhoven.
UNESCO (2004). Report on trends and developments in higher education in europe. Paris, UNESCO.
Uyarra, E. (2010). Conceptualizing the regional roles of universities, implications and contradictions. European Planning Studies, 18(8), 1227-1246.
Van Vught, F. (2000). Innovative universities. Tertiary education and management, 5, 347-354.
World Bank (2002). Constructing knowledge societies: New challenges for tertiary education. A World Bank Report, Washington, DC: The World Bank.
Yildirım, N. and Aşkun, O. B. (2012). Entrepreneurship intentions of public universities in Turkey: Going beyond education and research? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 953 – 963.