نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، قزوین

2 استادیار گروه مهندسی صنایع و مکانیک، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، قزوین

چکیده

کیفیت آموزش های مهندسی و ارزیابی سطح کیفی فرآورده های مراکز آموزش عالی فنی و مهندسی از فوریت های اخیر سیاست گذاران امور علم و فناوری در خارج و داخل کشور بوده است. رویکردهای متداول ارزیابی کیفیت آموزش معمولا" سنتی و مبتنی بر تجربه بوده و بطور مدون و سیستماتیک مدیریت و سنجش نمی گردند. لذا تدوین یک سیستم ارزیابی کیفیت بر آموزش های مهندسی ضرروی به نظر می رسد. در این مقاله سیستم ارزیابی پیامد-محور پیشنهاد و پیاده سازی گردیده است با این هدف که روندهای موجود آموزش مهندسی را مدیریت پذیر و قابل کنترل نموده و اهداف و خواسته ها ی درونی و برونی جامعه و صنعت( در این مقاله 12 هدف بعنوان بروندادهای یک مرکز دانشگاهی پیشنهاد شده است) را پاسخ دهد. این سیستم، کیفیت آموزش ها را با تاکید بر پیامدها ( خواسته ها و اهداف) در یک چرخه بازخور دار مشاهده، نظارت وارزیابی می نماید. در این مدل پیشنهادی، اهداف برنامه های کارشناسی 12 گانه و در امتداد آنها اهداف یادگیری ( بین 1 تا 6 هدف) هر درس تبیین شده و امکان سنجش و اندازه گیری سطح دستیافت ها میسر می شود. با نگاهی استراتژیک دروس کاربردی از 30درصد از دروس پایانی هر برنامه کارشناسی انتخاب می گردد تا سطح بهره وری رویکرد پیشنهادی را بهینه نماید. نتایج پیاده سازی عملی این سیستم بر روی 11 درس در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا حاکی از افزایش روئیت پذیری فرآیند آموزش، عیب یابی و جهت دهی کیفی روندهای تدریس، یادگیری بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering education quality assessment using outcome-based education system in Buein Zahra Technical University

نویسندگان [English]

  • Hossein Zeynal 1
  • Shiva Mansoorzadeh 2

1 Assistant Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering(ECE), Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Industrial, and Mechanical Engineering(IME), Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Engineering education (EE) quality and its assessment methods plays a crucial role in decision –support process for many higher education policy makers around the globe. Traditionally, the education quality assessments were managed through the procedural and brute force paradigm which was unable to systematically track the quality and imperfection causes.  Therefore, it seems imperative to develop a comprehensive EE quality evaluation system. Among existing approaches, the Outcome-Based Education (OBE) system is renowned for its closed-loop improvement   mechanism, which allowed one to accurately address continuous quality management.  Hence, education quality can be controlled through by means of Program Outcome [PO] and Learning Outcome [LO] developed for all programs and teaching modules. In this paper, OBE system is investigated for a practical case of Buein-Zahra Technical University (BZTE) in Iran. The primary intent was to find out salient potentials one can garner if adopted with OBE. To end this, the proposed OBE-BZTE is implemented on 17 disciplines of those intentionally taken from second year curriculum onwards. The OBE-BZTE is made up with 12 POs and a technical range of 3 to 6 LOs for each module. The simulation results showed that implementation of the proposed approach opens an avenue to assess EE quality (POs for Admins and LOs for Lecturers) and as an added value, it produces improvement strategy on how to leverage PO and LO attainment levels for prospective semesters. As a result, internal and external shortcomings within the education system can be readily addressed and even tracked down. Application of OBE on EE process of BZTE indicated that the observability of academic system was further increased, the educational quality barriers were favorably spotted, and major pedagogical trends were objectively oriented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality assessment
  • engineering education
  • outcome-based education
  • system observability
  • quality improvement plan
بازرگان، عباس (1394). ارزشیابی آموزشی (چاپ چهاردهم)، تهران: دانشگاه تهران.
بازرگان، عباس (1396). در انتظار نهاد ملی ارزیابی کیفیت. دو ماهنامه تخصصی دانشگاه امروز، 10، 1 ـ 8.
صادقی، ناهید؛ فراهانی، مهدی و کمره­ای، محمود (1393). نقش شناسایی و افراز دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت آموزش عالی، مورد پژوهش آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16 (58)، 85-110
معماریان، حسین (1396). توسعه مهارت­های آموزشی استادان مهندسی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران،19(75)، 55-73
وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1395). آیین­نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (سند شماره 19381/ و مورخ 3/9/1395). تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف).
یوسفی افراشته، مجید (1394). سنجش دستاوردها: رویکردی نوین در سنجش آموزش مهندسی، اولین کنفرانس  بین­المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تأکید بر فناوری­های نوین یادگیری)، 19 الی 21 آبان 1394، شیراز
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology),<http://www.abet.org>.
Bologna Process. (2016). The official bologna process website, (Accessed Feb 2016)<http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/>.
CEAB (2017). Accreditation board, engineering Canada, https://engineerscanada.ca (Accessed Dec 2017)
Crawley, E. F.; Malmqvist, J.; Östlund, S.; Brodeur, D. R.  and Edström, K. (2014). Rethinking engineering  education: The CDIO Approach; Springer.
Felder, R. M. and Brent, R. (2003). Designing and teaching courses to satisfy the ABET engineering criteria. Journal of Engineering Education, 92(1), 7–25. http://www.ncsu.edu/felder-public/Papers/ABET_Paper_(JEE).pdf>.
Rose, A. A.; Ortega, R. A. and Ortega-Dela, C. (2016). Educators’ attitude towards outcomes-based educational approach in english second language learning. American Journal of Educational Research. 4(8), 597-601.
Spady, W. (1994), Outcome-based education: Critical issues and answers. Association of School Administrators, Arlington Virginia: American.
Tshai, K.Y.; Ho, J.-H.; Yap, E. H. and Ng, H. K. (2014). Outcome-based education – The assessment of programme educational objectives for an engineering undergraduate degree. Engineering Education, 9(1), 74-85.