نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی( ساختار عاملی، پایایی، و روایی) مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو در میان دانشجویان ایرانی می باشد. این پژوهش بر روی 185 نفر از دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی رشته فنی دانشگاه اصفهان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی که از بین دانشکده های فنی دانشگاه اصفهان گزینش شده بودند انجام گرفت. ساختار عاملی مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو، با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی چهار عامل را به دست داد که 53/70 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. به علاوه تحلیل عامل تاییدی مدل ساختار چهار عاملی مقیاس را مورد تایید قرار داد. نتایج همسانی درونی کل مقیاس و عامل های آن همگی در حد قابل قبول بودند. همبستگی بین هر یک از گویه های مقیاس با نمره کل از 51/0 تا 77/0 متغیر و همگی معنادار بوده است. ضریب روایی همگرایی از طریق همبستگی بین هر یک از عامل های مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو با مقیاس قابلیت استخدام برنامه درسی که به لحاظ نظری به آن مرتبط بود، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در مجموع یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو در نمونه ایرانی از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و می توان از آن در موسسات آموزش عالی بهره گرفت. همچنین می توان از طریق برنامه های آموزشی مناسب، قابلیت استخدام خودادراکی دانشجویان را ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric features (factor structure, reliability and validity) of the student self-perceived employability scale in Iranian students

نویسندگان [English]

  • Hamid Abdi 1
  • Mohammad Javad Leiaghatdar 2

1 PhD, Student, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the psychometric features (Factor structure, validity and reliability) of the student self-perceived employability scale that have 22 items which developed by Rothwell et al. (2008). This research was performed among 185 senior students of technical field in Isfahan University who selected with cluster sampling method. Exploratory factor analysis released 4 factors which generally explained 70.53% of the total variance. Furthermore confirmatory factor analysis of the structure model showed that four-factor structure of the questionnaire were significant. The result showed that internal consistency of  the scale and the four factors were acceptable. The correlation of each item with total score was meaningful and ranged from 0.51 to 0.77. Convergent criterion validity coefficient between each of items of student self-perceived employability scale with the curriculum employability scale that was linked theoretically was also significant. Altogether, founding of this study showed that student self-perceived employability scale have an adequate reliability and validity among Iranian samples and can be used as a valid evaluation tool in higher education institutions. It is also possible to promote student self-perceived employability through appropriate educational programs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The student self-perceived employability
  • Factor Structure
  • Reliability
  • Validity
  • curriculum employability
آقاپور، شهلا؛ موحد­محمدی، سیدحمید و علم­بیگی، امیر (1393). نقش مهارت­های کلیدی در شکل­گیری قابلیت اشتغال دانشجویان. مجله پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 71، 56-41.
بیگی، وحید و قلی­پور، آرین (1395). توسعه منابع انسانی با بهره­گیری از طرح توسعه فردی در سازمان­های پروژه­محور. فصلنامه مدیریت دولتی، 25، 32-15.
تدین چهارسوقی، بتول؛ عابدی، محمدرضا و نیلفروشان، پریسا (­1394). بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 22، 32-9.
فرامرزی­نیا، ضرغام؛ فرهادی­راد، حمید و مهرعلیزاده، یدالله (1395). تحلیل امکان پیاده­سازی دانشگاه مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 18(71)، 86-65.
موسوی، مطهره؛ عابدی، محمدرضا و باغبان، ایران (­1393). بررسی تأثیر مشاوره مسیر شغلی سازه گرا بر قابلیت استخدام دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 20، 134-120.
نیلی، محمدرضا؛ موسوی، ستاره؛ نصر، احمدرضا و مسعود، محمد (­1393). بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی گروه‌های فنی ـ مهندسی دانشگاه­های اصفهان و صنعتی اصفهان از مؤلفه‌های اساسی نوآوری برنامه‌ریزی درسی و میزان کاربست آنها. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16(64)، 88-59.
Bowers-Brown, T. and  Harvey, L. (2004). Are there two many graduates in the UK?, Industry and Higher Education, 243–254.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York; WH Freeman.
Crossuman, J. E. and Clarke, M. (2010).  International experience and graduate employability: Stakeholder perceptions on the connection. High Education, (59), 599–613.
DEST (2002). Employability skills for the future, a report by the Australian chamber of commerceand industry and the business council of Australia for the departmenof education. Canberra; Science and Training.
Divan, A. and  McBurney, S. (2016). Understanding how students manage their employability. New  Directions in the Teaching of Physical Sciences, 11,(­1). Available online at: https://journals.le.ac.uk/ojs1/ index.php/newdirections/article/viewFile/587/56.
Ehiyazaryan, E. and Barraclough, N. (2009). Enhancing employability: Integrating real world experience in the curriculum. Education and Training, 51(4), 292-308. Retrieved from www.emeraldinsight.com/ 0040- 0912.htm.
Forrier, A., and Sels, L. (2003). The concept of employability: A complex mosaic. International Journal of Human Resources Development and Management, 3(2), 102–124.
Fugate, M., Kinicki, A. J. and  Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65, 14–38.
Greenhaus, J. H., Parasuraman, S. and  Wormley, W. M. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations and career outcomes. Academy of Management Journal, 33(1), 64–86.
Hillage, J. and  Pollard, E. (1998). Employability: Developing a framework for policy analysis.EfEE Research Briefing, No.85. Institute for Employment Studies. Available at: http://www.dfes.gov.uk/research/programmeofresearch/projectinformation.cfm?projectid=12855&resultspage=1.
Hurst, D.; Azevedo, A. and Hawranik, P.(2017). Building adaptive capacity in online graduate management education.On the line, 265-280.
Jackson, D. ( 2014). Testing a model of undergraduate competence in employability skills and its implications for stakeholders. Journal of Education and Work, 27(2), 220–242.
Kagaari, J. R. K. (2007). Evaluation of the effects of vocational choice and practical training on students employability. Department of Psychology, Kyambogo University, Kampala, Uganda; Journal of European Industrial Training, 31(6),  449-47.
Knight, P. T. and Yorke, M. (2002). Employability through the curriculum.Tertiary Education and Management, 8, 261-276.
Knight, P.T. and York, M. (2003). Employability and good learning in higher education.Teaching in Higher Education, 8(1), 2-14.
Knight, P. T. and York, M. (2004). Employability: Judging and communicating achievements learning and employability series 1. Retrieved from http //www. Heacademy .ac.uk/ assets/ York. February 2004.4-16
Macfarlane-Dick, D. and  Roy, A. (2006). Employability: Enhancing student employability, innovative projects from across the curriculum ; University of Glasgow, Available at: www.Enhancementthemes.Ac.Uk.
Nabi, G. (2001). The relationship between HRM, social support and subjective career success among men and women. International Journal of Manpower, 5, 457-474.
Pintrich, P. R. and Schunk, D. H. (1996). Motivation in education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Rae, D. (2007). Connecting enterprise and graduate employability challenges to the higher education culture and curriculum? Education and Training, 49(­8/9), 605-619.
Rothwell, A. and  Arnold, J. (2007). Self-perceived employability: Development and validation of a scale. Personnel Review, 36(1), 23–41.
Rothwell, A.; Herbert, I. and Rothwell, F. (2008). Self perceived employability: Construction and initial validation of a scale for university students. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 1–12.
Rothwell, A.; Jewell, S. and Hardie, M. (­2009). Self-perceived employability: Investigating the responses of post-graduate students. Journal of Vocational Behavior, 75, 152–161.
Susskind, R. and Susskind, D. (2015). The future of the professionals: How technology will    transform the work of human experts, Oxford University Press.
The Allen Consulting Group (2006). Assessment and reporting of employability skills embedded in training packages. Report to the Department of Education, Science and Training, Melbourne.
Yorke, M. (2006). Employability in higher education: What it is-what it is not. ESECT Learning and Employability Series (Vol. 1). Higher Education Academy.
Yorke, M. and Knight, P. T. (2004). Embedding employability into the curriculum; Higher Education Academy, New York.