نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری و ریاست دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در پژوهش حاضر میزان رشد یادگیری دانشجویان مهندسی معماری در فراگیری مفاهیم پایه در سازه از طریق روشهای متداول و مقایسه آن با یک روش پیشنهادی بررسی شده است. بر این اساس، پاسخ سؤالهای زیر در اجرای این پژوهش مد نظر بوده است: 1. آیا همسانی یا سطوح معنی‌داری بین میزان رشد یادگیری دانشجویان از طریق شیوه‌های مورد مطالعه مشاهده می-شود؟ 2. آیا ساخت ماکت از پروژه‌های اجرایی اختلاف معنی‌داری در رشد یادگیری مفاهیم سازه توسط دانشجویان نسبت به کلاسهای نظری ایجاد می‌ کند؟ 3. نگرش استادان و دانشجویان در خصوص موثرترین شیوه آموزش مفاهیم سازه با دانشجویان معماری در ایران چیست؟ آیا این نگرش منطبق بر یافته‌های پژوهش است؟ روش تحقیق در این پژوهش به صورت مطالعه میدانی (Field Trial) است که برای تحلیل یافته‌ها از شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار با فاصله اطمینان 95% و خطای مطالعه (P<0.05) استفاده شده است. همچنین، برای مقایسه میانگین کمیتهای جوامع مورد بررسی به تفکیک از آزمونهای Paired TTEST, TTest و Anova استفاده و در نهایت، نمودارها به کمک نرم افزار Excel استخراج شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که میانگین میزان پاسخگویی دانشجویان به سؤالات در روش

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUATING THE GROWING RATE OF ARCHITECTURE STUDENTS UNDERSTANDING OF THE BASIC STRUCTURAL CONCEPTS VIA NATURAL PRINCIPLES IN COMPARISON WITH OTHER TEACHING METHODS

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ansari 1
  • Arian Amirkhani 2
  • Haneyeh Okhovat 2

1 Associate Professor, University of Tarbiat Modares, Faculty of Art and Architecture Tehran, Iran.

2 Ph. D. Student, University of Tarbiat Modares, Faculty of Art and Architecture Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper investigates the changes in the rate of architecture students understanding of structural bases via common teaching methods and a new suggested teaching model. Thus this research specifically aims to achieve the answer of the following questions: 1. Is there a significant difference in the rate of students` understanding, concerning the specific teaching methods? 2. Does modeling the successful constructed projects have a noticeable effect on learning the structural concepts? And does this method make a significant difference in learning in comparison with discourse and speech classes? 3. What are the students and teachers view of teaching methods? Are their ideas close to the research findings? The research method for this paper is based on Field Trial studies. The outputs considering (PResults show a significant increase in the rate of students` learning by the use of natural principles in comparison with other teaching methods. Meanwhile, results suggest that modeling the successful constructed projects does not necessarily affect the students` perception of structural concepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • growing rate of understanding
  • Architecture
  • structural concepts
  • Educational Methods