نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشجوی شهیدبهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

4 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فناوریهای نوین

چکیده

 با توجه به جایگاه علم و دانش در توسعه و سرآمدی ملی، تدوین و اجرای استراتژیهای تولید علم برای بهره مندی از توانمندسازیها و مزیتهای علم و فناوری، نقش اساسی دارد. از سوی دیگر، تحقق و توسعه استراتژیهای تولید علم با توجه به عوامل متغیر محیطهای درونی و بیرونی و کارآمدی آنها در صحنه عمل، بدون ارزیابی مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه امکان پذیر نیست. اجرا و ارزیابی بخشهایی از فرایند برنامه ریزی هستند که هر چه اجرا و پیامدهای آن با دقت ارزیابی شود، به همان نسبت، یادگیری برای تصمیم گیری، توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت آگاهانه افزون تر می شود. در این مقاله استراتژیهای اصلی تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی بر مبنای الگوی عمومی مدیریت استراتژیک با تکیه بر پیمایش، با دو رویکرد فرایند استراتژی سازی (غیر مستقیم) و آزمون و سنجش معیارها (مستقیم) ارزیابی شده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وضعیت استراتژیهای تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی در حد متوسط و نه چندان مطلوب برآورد شده است. از این رو، برای ارتقای وضعیت استراتژیهای پژوهش و تولید علم در جنبه¬های طراحی، پیاده سازی، مدیریت، اجرا، کنترل و ترویج، تلاش و تعهد بیشتری توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Main Research and Science Production Strategies in Technical - Engineering Discipline (Field)

نویسندگان [English]

  • Reza Mehdi 1
  • Mohammad Yamani dozi sorkhabi 2
  • Zahra Sabbaghian 2
  • Hassan Fatemi 3
  • Ali akbar Mottahedi 4

1 Ph.D Student, Shahid Beheshti University

2 Professor, Shahid Beheshti University

3 Associated Professor, University of Tehran

4 Faculty of Irost

چکیده [English]

With the increasing importance of science and knowledge in national development and excellence, it is vital to compile and enforce science production strategies to the utilization of potentials and advantages of knowledge and technology. Obviously, it is not possible to achieve and promote science production strategies (with taking into consideration the internal and external variable factors and their effectiveness in actual situations) without continual evaluation and disciplinary and carefully evaluated intervention. Implementation and evaluation are significant elements of planning process. Better implementation and more careful evaluation will result with more learning. In this article, main research and science production strategies for technical-engineering discipline (field) is evaluated based on a field study with two approaches of strategy-making process (indirect) and test and evaluation of criteria (direct). Based on the research results, status of science production strategies in technical-engineering discipline is estimated to be average and not encouraging. This dictates more efforts and commitment for upgrading the research and science production strategies status in aspects of design, management, implementation, monitoring and promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Technical-engineering discipline
  • technology
  • knowledge
  • strategy evaluation