نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهراء

چکیده

 مقاله حاضر نتایج پژوهشی با عنوان فرایند بومی کردن فناوریهای وارداتی و رابطه آن با توسعه صنعتی در صنایع غذایی و شیمیایی را ارائه می¬کند. با مرور ادبیات موضوع، مدل مفهومی شامل عوامل زمینه ساز بومی کردن فناوری وارداتی و توسعه صنعتی طرح شد. سپس، با معیار¬های دوازده¬گانه¬ (¬هشت معیار بومی کردن فناوری و چهار معیار توسعه صنعتی)، ضمن طرح و توزیع پرسشنامه و مصاحبه با افراد خبره و آگاه، مطالعه میدانی در صنایع یاد شده انجام شد. از تحلیل توصیفی و استنباطی داده¬های گردآوری شده عواملی نظیر نگهداری و تعمیر ماشین آلات، کیفیت محصول، استفاده از مواد اولیه داخلی، اصلاح روشهای تولید و ساخت فناوری مشابه، در صنایع غذایی از میانگین بالای متوسط برخوردار بودند. همچنین، عواملی از قبیل افزایش میزان تولید، نگهداری و تعمیر ماشین آلات، کیفیت محصول، استفاده از مواد اولیه داخلی، تولید محصول متنوع، ساخت فناوری مشابه و اصلاح روشهای تولید در صنایع شیمیایی، دارای میانگین بالای مقدار متوسط بودند. به واقع، صنایع مذکور در ارتباط با معیارهای سنجش سطح دسترسی به بومی شدن فناوری وارداتی از عملکرد مناسبی برخوردار بودند، اما نیاز به بهبود مستمر در این فراگرد دارند. علاوه بر آن، رابطه معنی داری بین معیارهای توسعه صنعتی و معیارهای بومی شدن فناوری وارداتی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criteria for Indigenization of Imported Technologies and Their Impacts on Industrial Development

نویسنده [English]

  • Jafar Baghri nejad

Assistant Professor, Azahra University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

This paper presents the results of a research titled “Investigation of indigenization of imported technologies and its relationships with industrial development with reference to Food and Chemical Industries”. By reviewing the relevant literature, a conceptual framework including influential factors of indigenization of imported technologies and industrial development was designed. Then with 12 criteria of the framework (8 for indigenization and 4 for industrial development) questionnaire and interviews were designed and the field study was conducted in the food and chemical companies. Considered criteria in this research mainly focused on absorption and adoption stages of technology transfer process. The results of descriptive and inferential statistical analysis of gathered data in this research show that in food industry, factors like machinery maintenance and repair, quality of products, using internal raw material, adaptation and assimilation of production methods and production of similar technology have means above average measure. Also factors like increasing production, machinery maintenance and repair. quality of products, using internal raw material, producing diverse products, creation of similar technology and adaptation and assimilation of production methods have means above average measure in chemical industry. Totally, these two groups of industries have the same average measures that show good levels of technological capabilities in indigenization of imported technologies, but need to improve themselves continuously. In addition, there were statistically significant relationships among 4 criteria of industrial development and 8 criteria of indigenization of imported technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology transfer process
  • indigenization of imported technologies
  • technological learning
  • criteria for indigenization and industrial development
  • Technological Capabilities