شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برق- قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

آموزش مهندسی حلقه¬ای از زنجیره آموزشی است که از یک سو با آموزش متوسطه و از سوی دیگر، با آموزشهای حین خدمت و تجارب به دست آمده از کار پیوند می¬خورد. از همین روی، تعریف الزامات برنامه درسی این دوره جز با تعیین الزامات دوره¬های مرتبط امکان پذیر نیست. با توجه به این ارتباط، به راحتی نمی توان تعریف جامعی از برنامه درسی مغفول در آموزش مهندسی ارائه کرد. با وجود این، از منظر کاربردی می¬توان به شیوه آسیب شناسی کارکرد دانش آموختگان رشته مهندسی بخشی از سهم این دوره آموزشی را در نواقص موجود تعیین کرد. امروزه، به همان نسبت که فناوری پیچیده شده و پیشرفت در آن نیازمند نگرش سیستمی است، مهندسان نیز فقط در سیستمی منسجم¬اند که می¬توانند ایفای نقش و مسائل فرا روی خود را حل کند. بدیهی است که بهره¬وری کارکرد چنین سیستمی نیز مانند سایر سیستمها تابعی از بهره وری برقراری ارتباط بین اجزای آن خواهد بود. در مقاله حاضر سعی شده است که با توجه به اهمیت ارتباطهای انسانی در حوزه مهندسی، الزامات شناختی، میلی و مهارتی مورد نیاز بررسی و پیشنهادهایی برای ترمیم برنامه درسی در آموزش مهندسی ارائه شود. آگاهی از مدل صحیح ارتباطهای اجتماعی در فعالیتهای مهندسی، تقویت انگیزه افزایش تعامل و همچنین، فراگیری مهارتهای شفاهی و مکتوب انتقال مفاهیم فنی موارد مهمی هستند که به ترتیب در سه حوزه شاختی، میلی و مهارتی تربیت در دوره آموزش مهندسی ورد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Null Curriculum in Engineering Education

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Madanifar 1
  • Narges Sajadieh 2

1 MSc. in Power Engineering , Iran University of Science and Technology, Department of Electrical Engineering

2 ph.D.Student in Philosophy of Education, University of Tehran, Faculty of Human Science

چکیده [English]

A null curriculum is a part of ideal curriculum which is dissembled. This part of education emerges in both educational politics and instructional classes. A null curriculum is defined by a desire curriculum. In this paper, it is tried to define the null curriculum in engineering education. This definition is done by two ways. The first is comparing local engineering programs with universal standards and the second, is pathology of engineers’ workmanship in their jobs. Moreover, we examined general requirements of engineering education programs. These general requirements have some implications in cognitive, motive and skill areas. In cognitive zone, we explained the awareness of organization structure in engineering activities. Regarding organization structure, engineers can do their tasks well. Supporting engineers’ motivations is the second requirement that is studied later. The real work space is full of challenges. Therefore, engineers should be strong enough to challenge with such problems. Regarding these challenges, we have to make strong engineering educational system for confronting the students with their future professional activities. With such explanation, in the last section, we concentrated on social and scientific communication skills. Without these skills, engineer knowledge can’t be productive with adequate understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • null curriculum
  • social communication
  • knowledge
  • Motivation
  • skill