نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

 قرنهاست که هوش به عنوان یک ویژگی فردی پذیرفته شده است. یکی از آزمونهای پر طرفدار که با عنوان ضریب هوشی بیان می¬شود، در قلمرو ادراکی و عقلی قرار دارد. در بسیاری از مواقع، در این آزمونها بخش بزرگی از تجربه¬های انسان شامل احساسات، تمایلات و انگیزه ‌های او کاملا" نادیده گرفته می شود. در سالهای اخیر، بر اساس تحقیقات انجام شده، عامل بهره روحی مورد توجه قرار گرفته است. بهره روحی از دو زیر مجموعه هوش شناختی که بیشتر جنبه ذاتی و ارثی دارد و هوش هیجانی که تا حد زیادی جنبه اکتسابی دارد، تشکیل شده است. مطالعه در فرایند چرخه هوش ـ آموزش ـ ارزیابی، به خصوص در حیطه علوم مهندسی و تغییر اساسی در روند پرورش و آموزش دانشجویان مهندسی یک ضرورت تلقی می¬شود. در مقاله حاضر سعی شده است تا ضمن توجه به نظریه¬های مختلف، راهکارهای عملی در بازبینی نظام آموزشی رشته¬های مهندسی و نحوه ایجاد تعادل در میزان هوش شناختی و هیجانی دانشجویان ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessity of Developing Emotional Quotient in the Educational Engineering Planning

نویسنده [English]

  • Abbas Sam

Assistant Professor, Bahonar University, Faculty of Mining Engineering

چکیده [English]

For centuries, intelligence as an individual characteristic, has been accepted. One of the popular tests namely intelligence quotient is stated in the rational understanding. In many cases, a big part of the human experiences, including: human feelings and his motivation desires are completely ignored. In recent years, the spirit quotient factor has been considered. This factor includes: intelligence quotient which is more inherent and emotional quotient that is much more acquired. Study in the process of intelligence-training-evaluation, especially in the realm of engineering sciences and fundamental change, is a necessity. In the present paper, in addition to the theory of different practical solutions, the educational engineering system and the status of balance in the intelligence and emotional quotient of students are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence quotient
  • emotional quotient
  • spirit quotient
  • engineering education and evaluation