نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

 در آموزش و نظام سنتی یاددهی ـ یادگیری سه رکن اصلی آموزش شامل مدرس، دانشجو و محتوا مورد توجه قرار می‌گیرند و فعالیتهای مدرس به صورت کنشی متقابل با دانشجویان به منظور ایجاد یادگیری، تداعی آموزش سنتی کلاسی یا به‌کارگیری ارتباط رو در رو و حضوری‌ است. این در حالی است که آموزش باید در بر گیرنده تمام فعالیتهای هدفمند یادگیری باشد و علاوه بر ارتباط رو در رو و حضوری، از طرق دیگری نظیر آموزش از راه دور، یادگیری مجازی و سایر قابلیتهای فناورانه انجام شود. با توجه به اهمیت آموزشهای مهندسی در تولید و نشر دانش، چگونگی و تفاوتهای اساسی سبکهای آموزش مهندسی با سایر رشته‌ها و گروههای آموزشی از یک سو و گسترش فناوریهای آموزشی و اطلاعات و ارتباطات از سوی دیگر، در راستای توسعه نظام یاددهی ـ یادگیری دروس مهندسی لازم است علاوه بر ارکان سنتی نظام آموزش کلاس محور شامل مدرس، دانشجو و محتوا، رکن اساسی دیگری به عنوان رکن چهارم نظام یاددهی ـ یادگیری دروس مهندسی مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با توجه به تفاوتهای سطح کیفیت ارائه دروس و خدمات و پشتیبانیهای آموزشی دانشکده های مهندسی معتبر ایران و جهان، براساس پژوهش انجام شده در سطح این دانشکدهها، راهکار تقویت رکن چهارم نظام یاددهی ـ یادگیری و ارتقای کیفیت آموزشهای مهندسی با استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات تبیین و پیشنهاد شده است. محور اصلی راهکارهای پیشنهادی این پژوهش دقت در تنظیم و ارائه محتوا، ضبط حرفه‌ای صوتی و تصویری محتوا، ذخیره سازی، نگهداری و به اشتراک گذاری محتوای ارائه شده در کلاسهای آموزش مهندسی و ایجاد امکان دسترسی مداوم افراد مجاز به محتوا به صورت منعطف با استفاده از قابلیتهای فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و خدمات افراد/ مؤسسات حرفه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Increasing the Quality of Instruction in Engineering Courses Through Two Development of the Fourth Element of Teaching-Learning System

نویسندگان [English]

  • Reza Mahdi 1
  • Majed Mehdi 2

1 ph.D Student,Shahid Beheshti University

2 MSc.,of Civil Engineering, Iran Science and Industry University

چکیده [English]

In traditional instruction system, the three elements including instructor, student, and curriculum are foundations which make the learning a process of interaction of both teachers and students’ during physical presence. This form of education is not adequate at the current condition of technology. Because an efficient system of education must include all available activities, such as distance learning, virtual learning, and other technological potentials. Nowadays the rapid growth of information technology and communication has provided new opportunities for modern education. For developing and promoting the education system, it is necessary to include the forth element in education system. This will play an important role besides other elements of traditional education system compromised of teacher, student and curriculum. Based on the research carried in this article, by taking into consideration the differences in level of teaching quality and educational services, in the accredited colleges of engineering in Iran and the world, the procedure of upgrading the fourth element of engineering courses teaching-learning system through utilization of information and communication technologies have been investigated and suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering instruction
  • Teaching
  • Learning
  • course callas
  • Higher education
  • quality of education
  • ICT