نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، هیئت علمی مدعو دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، گروه دروس مهندسی

2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 با توجه به تغییر سریع فناوری در ابعاد مختلف زندگی، انسان امروزی با حجم انبوهی از اطلاعات مورد نیاز برای ادامه¬ حیات و تنازع بقا مواجه شده است. افزایش اطلاعات و همراستایی آن با تغییرات گسترده و سریع، موجب ناپایدار شدن اطلاعات شده است. در این شرایط دیگر اتکا به انباشته¬های دانش و اطلاعات دوره¬ مشخصی از زندگی با عنوان دوره¬ آموزش رسمی برای گذران مابقی عمر کافی نیست و در صورت نبود یادگیری پیوسته و تطبیق فعال آموخته¬ها با شرایط پویای زندگی، موجب غیر روزآمد شدن سریع داده¬های موجود خواهد شد. در چنین محیطی تأکید از نظام رسمی آموزش با چرخه حیات محدود به انواع دیگر یادگیری با عنوان یادگیری شخصی و مادام¬العمر، در کل چرخه¬ زندگی فرد از گهواره تا گور، تغییر یافته است. در راستای ضرورت شناخت ویژگیها و جایگاه هر یک از نظامهای آموزشی و یادگیری، در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه، بر اساس مقیاس پنج سنجه¬ای لیکرت، و جمع¬آوری اطلاعات در جامعه¬ آماری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس، به ویژه در بین دانشجویان رشته¬های فنی مهندسی، نظامهای آموزشی رسمی، غیر رسمی و یادگیری شخصی و مادام¬العمر با همدیگر مقایسه و ارزیابی شده¬اند. یافته¬های تحقیق ضرورت توجه بر یادگیری مادام العمر را مشخص کرد و همچنین، نشان داد که در این یادگیری مادام¬العمر، یادگیری افراد بالاتر و لذت بخش تر و احتمال فراموشی آموخته¬ها کمتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Formal, Informal and Lifelong Learning Role in the Age of Instable Information

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Afzalnia 1
  • Hossen Oshkooh 2
  • Aylar Kalavi 3

1 Assistant Professor of TMU

2 ph.D.Student of Project Management and Construction in TMU

3 M.A. Student of Architectural Landscape in TMU

چکیده [English]

Considering the rapid changes in technology in various aspects of life, people faces massive amounts of information for survival and struggle in their life. Rapid changes sometimes lead the people to unstable information. In this condition, relying on accumulated knowledge and information from specific period of life, as an official training course, is not sufficient and if the active learning is not adjusted with dynamic living styles, this kind of great and complicated information are not be suitable to be used for further consideration. So formal education system must be replaced with other types of learning systems such as personal or lifelong learning for the entire life cycle, with the concept of learning from cradle to grave. This study uses the questionnaire tool, based on Likert five scale questionnaires, collect statistical information from M.S. and Ph.D. student of Tarbiat Modares University (TMU). Results show that lifelong learning must be considered as a basic concept in learning systems. Also finding shows that lifelong learning is appropriate for today’s need and it’s more pleasurable than other learning systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formal Education
  • Informal Education
  • personal learning
  • Lifelong learning