نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

3 استادیار، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

4 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده

 امروزه، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیازمند زیر ساختهایی هستند که به طور اساسی در ایجاد و انتقال دانش بر پایه اصول مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به آنان کمک کند. مدیریت دانش یکی از ابزارهای کارآمد خلق، انتقال و تسهیم دانش در دانشگاه یادگیرنده است. در پژوهش حاضر دیدگاههای اعضای هیئت علمی در ارتباط با مؤلفه¬های اصلی خلق، انتقال، مدیریت و تبدیل دانش در تعامل فعالیتهای اعضای هیئت علمی و دانشجویان و در یک محیط یادگیری، در یک دانشکده فنی و مهندسی بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی، ابزار پژوهش پرسشنامه‌ و جامعه آماری اعضای هیئت علمی بوده است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری سعی شده است تا کل اعضای هیئت علمی به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان داد که مؤلفه¬های راهبری دانشگاهی، زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ و توسعه و طراحی موتور پژوهش از دیدگاه اعضای هیئت علمی در خلق، انتقال، مدیریت و تبدیل دانش مؤثرند. در پایان، بر مبنای نتایج پژوهش در خصوص تبیین زیر ساختهای مورد نیاز مدیریت دانش در دانشکده یادگیرنده، پیشنهادهایی به منظور کاربست مدیریت دانش در دانشکده های فنی و مهندسی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Towards a Knowledge Management Approach in the Engineering Educational Settings: Technical & Engineering College of Persian Gulf University; as Case Study

نویسندگان [English]

  • Ghasem Salimi 1
  • Reza Azin 2
  • Ali Pakizeh 3
  • Omid Mahdiyeh 4

1 ph.D.Student,Department of Education and Psychology, Shahid Beheshti University

2 Assistant Professor, Depatment of Chemical Engineering, School of Engineering, Persian Gulg University

3 Assistant Professor, Department of Management, School of Humanities, Persian Gulf University

4 ph.D. Student, School of Accounting and Management, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Nowadays, universities and higher education Institutions need infrastructures for effective contribution in the process of knowledge creation and transfer on the basis of knowledge Management and organizational learning. Knowledge Management is one of the effective tools for creation, transfer, and share of knowledge in a learning university. In this research, views of faculty members at different departments of School of Engineering, Persian Gulf University on the above issues is studied and analyzed with SPSS software. The method is based on a descriptive research, and research questions designed for investigating magnitude of knowledge, information and communication technology infrastructures, culture, and design and development of research engine in the university. Results show and discuss the relative importance of these components in the process of creation, transfer, and share of knowledge in this faculty. Finally the paper presents some suggestions for application of knowledge management approach in technical and engineering colleges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Knowledge Management
  • organizational learning
  • Learning Organization
  • knowledge engineering approach
  • technical & engineering colleges