نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 مهم‌ترین چالش در تربیت مهندس در کشور پرورش ارزشهای انسانی و اخلاق مهندسی در دانشجویان مهندسی است. اگر مــیخواهیم به‌ عنـوان یک کشور کهن در جهــان سرافراز باشیم و حتی‌ ادامه ‌حیات ‌بدهیم، ‌راهی‌جز ‌آموزش و پرورش اخلاق در جامعه نداریم. لازم است اصول اخلاقیِ مهندسی را در دانشکده‌های مهندسی آموزش و مهم‌تر از آن اینکه این اصول را در دانشجویان مهندسی پرورش دهیم. الگوی اخلاقی بودن استادان مهندسی بهترین روش برای پرورش اخلاق مهندسی در این جوانان است. همان طور که معلمــان اخلاقمند بهترین الگــو برای پرورش اخلاق در دانش‌آموزان هستند، مهندسان‌ اخلاقمند ‌بهترین الگو برای ‌پرورش اخلاق در همکاران ‌خود در صنایع و مؤسسات خدمات مهندسی اند و استادان ‌مهندسیِ هر چه بیشتر اخلاقمند‌ بهترین الگــو ‌برای پرورش اخلاق در دانشجویان مهندسی هستند. ما استادان مهندسی میتوانیم با مراعات اخلاق در آموزش و پژوهش در حرفه خود برای جوانانی که چند سال از بهترین سالهای عمر خود را با ما می‌گذرانند، الگوهای اخلاقی بسیار خوبی باشیم. ما می‌توانیم امیدوار باشیم‌که آنان نیز به عنوان مهندسان ‌اخلاقمند الگوهایی‌ برای‌ همکاران خود در مؤسسات تولیدی و خدماتی کشور باشند. با این اقدامات مــی‌توانیم امیدوار باشیم تا در جهــان ‌اعتلای اخلاقــی و در نتیجه ‌آن اعتلای علمــی، اجتماعی، اقتصـادی، سیاسی، فرهنگی و صنعتی یابیم. در این مقاله پیش‌نویس یک منشور اخلاقیِ استادان مهندسی پیشنهاد شده است تا اعضای هیئت علمی هر یک از دانشکده‌های مهندسی کشور بتوانند با توجه به آن و استفاده احتمالی از آن برای خود یک منشور اخلاقی تدوین کنند و با امضای آن خود را نسبت به اجرای مفاد آن متعهد سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering Ethics, an Important Challenge in Engineering Education in Iran

نویسنده [English]

  • Mehdi Bahadori njad

Professor, Sharif University of Technology, School of Mechanical Engineering

چکیده [English]

The greatest challenge in educating engineering students in our country is cultivating human values and engineering ethics in them. If we want to be proud of being an ancient country with great culture and progress in science and technology, we have no other choice but to educate and cultivate ethics and moral values in the country. It is necessary to teach engineering ethics in engineering schools, but more important than that is to cultivate them in our students. An engineering faculty member who possesses morality and ethical values can become a good model for his students. The same applies to the teachers in schools. Engineers with high moral and ethical values can cultivate human values in their colleagues in industry and other work places. The engineering professors, by respecting ethics in education and research can play can cultivate engineering ethics in the young people who spend some of the best years of their lives with them. A code of ethics for engineering faculty is proposed, so that any engineering faculty who wishes can benefit this code, and prepare a similar one for its members. A code that all faculty members of an engineering school get involved in its preparation and its approval will also be respected by them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics of engineering
  • engineering of ethics
  • ethics in education
  • Ethics in Research