نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مهندس برق، دانشجوی دکترای رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 بار اصلی پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، بر دوش متخصصان و به خصوص مهندسان است. از یک مهندس انتظاراتی بسیار فراتر از دانستن مجموعه¬ای از دانشهای بنیادین و فناوریهای نوین است و الگوی کلی نظام آموزش مهندسی باید در خصوص ایجاد مجموعه¬ای از شایستگیهایی باشد که فهرست آنها به صورت متنوع در متون مرتبط و اسناد بین¬المللی یافت می¬شود. هر چند رسیدن به همة شایستگیهای مطرح شده امری نا ممکن می¬نماید، ولی حداقل باید به مجموعة شایستگیهای مورد اشتراک نهادها و مؤسسات معتبر در این حوزه توجه وی‍‍‍ژه¬ای صورت پذیرد. اجتماع این ویژگیها در یک فرد او را به جایگاه مهندس شایسته نزدیک می سازد. این ترکیب از شایستگیها، الگوی شایستگی مهندسان را شکل می¬دهد. هر چند مهندسان در سازمانهای مختلف مسئولیتهای بسیار متفاوت و بعضاً غیر همسنخ را بر عهده می¬گیرند، ولی جوهرة مشترک این مسئولیتها این امکان را فراهم می¬آورد که برای عموم مهندسان، فارغ از رشتة تحصیلی و رستة شغلی آنها، الگوی شایستگی مهندسان تدوین شود. این الگو ابتدا از یک فرایند پژوهش کیفی به روش دلفی حاصل شد و سپس، در یک نظر سنجی از خبرگان این حوزه، مورد تأیید کلی قرار گرفت و در نهایت، در یک پژوهش پیمایشی ارزیابی شد و از این طریق، الگوی نهایی که مشتمل بر 4 شایستگی کلان، 7 شایستگی اصلی و 28 شایستگی فرعی است، به دست آمد. چهار شایستگی کلان عبارت¬اند از: انگیزة متعالی، تخصص علمی، توانمندی عملی و اهتمام به رشد و بالندگی. هفت شایستگی اصلی یک مهندس شایسته عبارت است از: انگیزة متعالی در ارائة خدمت مهندسی، توانایی حل خلاق و نظام مند مسئله¬های مهندسی، تسلط بر حجم وسیعی از دانش پایه و مهندسی، مهارت در یکی از عرصه¬های کاربرد مهندسی، مهارت در انجام دادن کار گروهی در ضمن تعهد فردی، اهتمام به یادگیری مادام العمر و در نهایت، اهتمام به یاددهی خودانگیخته. در ضمن در فهرست شایستگیهای نهایی، بر خلاف معمول، عنوان " اخلاق مهندسی" وجود ندارد و در عوض، متعالی بودن انگیزة یک مهندس، آنچه از یک مهندس اخلاقمند مورد توقع است، را تأمین می¬کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Professional Competency Model For Graduates of Engineering Colleges in Iran (Case study: Graduates of Sharif University of Technology)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Feiz 1
  • Mehdi Bahadori nejad 2

1 PhD Student,Shahid Beheshti University

2 Professor, Sharif University of Technology, School of Mechanical Engineering

چکیده [English]

 The economic progress of a country, as well as the standard of living of the people, lies heavily on the engineers shoulders. One has higher expectations from engineers than just being knowledgeable in the basic and engineering sciences. Engineering education system should make every effort to educate competent engineers. Engineers are engaged in various fields of activities, yet one can develop a model for engineering competency, irrespective of their specialized field of expertise. In this article a competency model is developed through a Delphi approach, and by consulting prominent engineers and educators. Then the model is presented to the engineering graduates of Sharif University of Technology, Iran for self-evaluation and criticism. The final model consists of four fundamental competencies, with seven basic and twenty eight sub competencies. The four fundamental competencies are: exalted motivation to render the most effective and unconditional engineering service to those who need it most, scientific expertise, practical abilities and the desire for life-long learning and educating of younger engineers. In the competency model, engineering ethics is included in exalted motivation to render the most effective service to those who need it most, along with possessing human values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competent engineer
  • Engineering education
  • engineering ethics
  • Professional Ethics
  • engineering competencies
  • Exalted Motivation