نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین کارکرد سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی میان دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران بوده و تفاوتهای جنسیتی نیز در کارکرد سبکهای تفکر مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 146 دانشجو(74 مرد و 72 زن) بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه¬ای تصادفی انتخاب شدند. یافته‏ها از طریق پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر و فرم خود گزارشی پیشرفت تحصیلی جمع‏آوری و سپس، از طریق روش آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و T¬ مستقل تحلیل شد. نتایج به ‏دست آمده نشان داد که بین کارکرد سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج به دست آمده حاکی از این بود که فقط در سبک تفکر اجرایی پیشرفت تحصیلی تبیین شد و در سبک تفکر اجرایی زنان و در سبک تفکر قضایی مردان به‏طور معناداری در سطح بالاتری قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship Between the Functions of Thinking Styles and Academic Achievement Among Student of Faculties of Technical and Engineering in the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abolghasemi kajafabadi 1
  • Farhad Nazarifar 1
  • Hadi Kamali 1
  • Tooraj Hoseini hafashjani 2

1 Resercher,Education Department,Tehran University

2 Researcher, Education and Technology Department, Allame Tabatabaei University

چکیده [English]

This study aims to investigate the relationship between the function of thinking styles and academic achievement among students of Faculties of Technical and Engineering in the University of Tehran. Analysis also considered sexual difference in the functions of thinking styles. 146 persons were selected using stratified sampling method(including 74 men and 72 women). Sternberg and Wagner's thinking styles questionnaire and self- reported form of academic achievement were used to collect data. Person correlation, multiple regression and T test were used to analysis the data. Findings showed that there is a positive and significant correlation between thinking styles and academic achievement. It was also found that executive thinking styles can only explain academic achievement and that women and men are significantly higher, at executive thinking styles and judicial thinking styles, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking styles
  • academic achievement
  • Faculties of Technical and Engineering of Tehran University