نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی میزان فعالیتهای صورت گرفته در زمینه آموزش مهندسی در شرکتهای چند ملیتی است که در کشور ایران مشغول به¬کارند. در این مطالعه میزان هزینه¬ آموزش مهندسی، ماهیت برنامه¬های آموزش مهندسی پیشنهادی و ابهامات مربوط به آموزش مهندسی در این شرکتها بررسی شده است. داده ها از طریق بررسی شرکتهای چند ملیتی (MNC ) که در ایران مشغول به کارند، به دست آمده است تا میانگین هزینه صرف شده برای آموزش مهندسی و نوع برنامه¬های آموزش مهندسی پیشنهادی برای گروههای مختلف کارکنان آزمایش شود. یافته¬ها حاکی از آن است کهMNC ها سرمایه گذاری زیادی روی آموزش مهندسی داشته¬اند. نکته دیگر اینکه آموزش مهندسی در شرکتهای خدماتی بیشتر از شرکتهای تولیدی دایر در ایران متداول بوده است. بیشترین قسمت آموزش مهندسی بر پیشرفت خصوصیات مدیریتی و حرفه¬ای کارکنان تأکید داشته و عموماً از بیرون هدایت می¬شده است. از پاسخ دهندگان بیشتر در خصوص کیفیت و ارتباط برنامه¬های آموزش مهندسی ارائه شده سؤال شده است. نتایج این بررسی برای MNCها¬ این بینش را به وجود آورد که طراحی و پیشنهاد برنامه¬های آموزش مهندسی مرتبط تر و با کیفیت بهتر را به کارمندانی که در شعب ایرانی هستند، عرضه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Engineering Education Activities in the Multi-National Companies (MNCs) Located in Iran

نویسنده [English]

  • Asadollah Najafi

Assistant Prifessor, Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to review the engineering education activities in multinational companies located in Iran. In this study, the cost rate of engineering education, nature of the proposed engineering educational programs and engineering education uncertainties is evaluated in these companies. Data are obtained from a review of companies (MNCs) working in Iran such as the average cost spent on engineering education and the type of proposed program experiment for different groups. The results indicate that MNCs have a large investment on engineering education. The other point is that engineering education in service companies has been more than production companies in Iran. Most part of engineering education has been generally outside on characteristic development of professional and public of personnel. It is also requested from the respondents about the quality and communication of engineering education programs. The results can provide an insight for the MNCs, which can offer designs and related engineering education programs with better quality for the staff of the Iranian branch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • multi national companies
  • Human Resource Management
  • technology