نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

هدف اصلی نظامهای آموزش مجازی یا الکترونیکی، همانند نظامهای سنتی مبتنی بر حضور فیزیکی، انتقال حداکثر مفاهیم از منابع انتشار یافته و به ویژه از مدرس به دریافت کننده دانش است. بهبود در این فرایند فقط در صورتی امکانپذیر است که میزان دستیابی به هدف یا به عبارتی، اثربخشی فرایند انتقال دانش به شیوه¬ای مناسب و معتبر سنجیده شود. هر چند مدلهای مختلفی برای سنجش اثربخشی آموزش در نظامهای سنتی ارائه شده است، اما نظامهای جدید و مجازی آموزش دارای تفاوتهایی اساسی با گونه های قبلی است که استفاده از آن مدلها را نامناسب می¬سازد. در این مقاله با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص نظامهای آموزش الکترونیکی، مدلی برای اندازه¬گیری اثربخشی آنها با تأکید بر سنجش یادگیری، به جای اندازه¬گیری آموزش، توسعه داده شده است. در این مدل عوامل مؤثر بر سطح یادگیری در نظامهای آموزش الکترونیکی مشخص و معادله¬ای اولیه برای تعیین ارتباط آنها استخراج شده است. در نهایت، نتایج اعتبارسنجی مدل ارائه شده به کمک نتایج از بررسی نمونه آماری دانش آموختگان و دانشجویان مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Measuring Individual Learning Effectiveness (ILE) in the Virtual Training Systems Through Utilization of Interaction Effect

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Shafia 1
  • Arnoosh Shakeri 2

1 Assistant Professor of IE Department, Iran University of Science and Technology IUST

2 PhD Student of IE Department,Iran University of Science and Technology IUST

چکیده [English]

The main objective of each virtual or electronic training system, like other face-to-face training programs, is to convey the maximum possible concepts from the available resources, especially from a trainer, to the knowledge recipients. Any improvement in this process can be reached just if one can reliably measure the level of the objectives earned, i.e. the effectiveness of knowledge conveyance process. Even though several effectiveness measurement models have been developed for the traditional training systems, the new virtual training programs are basically so different from their predecessors that disqualify those models to some extent. Through focusing on special aspects of virtual training systems, in the present paper a new model for measuring the effectiveness of learning process, instead of training issue is developed and illustrated. First in the model, the factors affecting the learning level in the electronic training systems have been identified in the model and then, the relationships governing between these factors have been defined accordingly. Finally the model has been verified statistically by using data gathered from students and graduates of IUST Virtual Training Center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • virtual
  • Information technology
  • learning effectiveness