نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 شاخه مهندسی مواد و معدن، گروه علوم مهندسی ، فرهنگستان علوم ج.ا.ا.

2 شاخه مهندسی مواد و معدن، گروه علوم مهندسی ، فرهنگستان علوم ج.ا.ا

3 شاخه مهندسی مواد و معدن، گروه علوم مهندسی، فرهنگستان علوم ج. ا.ا.

4 شاخه مهندسی مواد و معدن، گروه علوم مهندسی،فرهنگستان علوم ج.ا.ا.

5 شاخه مهندسی مواد و معدن، گروه علوم مهندسی، فرهنگستان علوم ج.ا.ا.

چکیده

 مقاله فناوری و دانش فنی، کار گروهی شاخه مهندسی مواد و معدن، کوششی برای ارائه یک تعریف علمی و فراگیر از تکنولوژی "فناوری" و وجوه تمایز آن با دیگر اصطلاحها نظیر فن "تکنیک"، دانش فنی و علم است. به دلیل وسعت کاربردی اصطلاح فناوری در زمان کنونی، تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران رشته¬های مختلف علمی، مهندسی، اجتماعی، حقوقی، فلسفی و ... به عمل آمده است که با توجه به خاستگاه اندیشه¬ای آنان، در ضمن دارا بودن مشترکات، تضادها و تناقضهایی نیز دارد. در این مقاله پس از ارائه تعدادی از تعاریف و کاربردهای اصطلاح "فناوری"، در یک فرایند تحلیلی و سگالشی با استخراج نکات مشترک از یک طرف و بررسیهای چرایی ساخت و کاربرد اصطلاح فناوری در دوره زمانی 200 ساله اخیر و با نگرشی که در دوران حاضر از فناوری انتظار می¬رود، تعریفی نسبتاً جامع از فناوری پیشنهاد شده است. با توجه به نزدیکی بسیار زیاد علم یا دانش فنی با فناوری و کاربرد وسیع آنها، ویژگیهای هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان با ارائه جدولی در موضوع تمایزات فناوری از علم، بر این نکته تأکید شده است که هر چند شرط لازم برای توسعه فناوری توسعه علم است، ولی کافی نیست و توسعه فناوری باید به صورت مستقل بررسی و برنامه¬ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technology and know-how

نویسندگان [English]

  • Jalal Hejazi 1
  • Parviz Davami 2
  • Naser Towhidi 3
  • Ali Haerian ardakani 4
  • Ali Karimi taheri 5
  • Reza Mahmodi 1

1 Associate Members Material and Mine Engineering Branch, Engineering Department, Academy of Sciences

2 Associate Members Material and Mine Engineering Branch, Engineering Department, Academy of Sciences

3 Associate Members Material and Mine Engineering Branch, Engineering Department, Academy of Sciences

4 Associate Members Material and Mine Engineering Branch, Engineering Dapartment, Academy of Sciences

5 Associate Members Material and Mine Engineering Branch, Engineering Department ,Academy of Sciences

چکیده [English]

 The present paper, “Technology and Know-how, is the result of a joint effort by members of the Metallurgy and Mines branch of IAS. Its aims is to present a global scientific definition for the word “Technology “and make it distinct from other similar and synonymous expressions such as: technique, craft, know-how and science. Due to the very wide usage of the word “technology” in various activities, various definitions for this word have been suggested by experts in different fields and disciplines of engineering, law, social sciences, and philosophy. These definitions, coming from the roots of thought underlying these different disciplines. They have differences and at some occasions, contradictory to one another, despite their similarities and common grounds. In this paper, a number of definitions of this word used in the last 200 years have been examined and analyzed, and their common points have been highlighted. The analysis goes further ahead to develop rational and logical relation between these definitions by examining the base ground underlying each definition at the time of its evolution. Finally, an all-around definition is presented by considering modern areas and aspects of use of the word “technology”. A table at the end of the paper provides the similarities and differences between different definitions of the word “technology”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • know-how
  • Technology Transfer
  • Technique