نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

 هدف کلی از انجام یافتن این تحقیق ارزیابی شایستگیهای عملی دانشجویان مهندسی الکترونیک، گرایش مخابرات، در دانشگاه‌ صنعتی شیراز بر اساس معیارهای استخدامی مهندسی مدیریت پروژه در صنایع الکترونیک شیراز بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان سال سوم و چهارم مهندسی الکترونیک، گرایش مخابرات، در دوره کارشناسی در دانشگاه‌ صنعتی شیراز و کارشناسان مدیریت پروژه در صنایع الکترونیک شیراز بودند که از میان دانشجویان، دو کلاس از دانشجویان سال سوم و چهارم رشته مهندسی الکترونیک به صورت نمونه¬گیری خوشه¬ای و نیز از میان کارشناسان صنایع الکترونیک تعداد 40 نفر به صورت نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار این تحقیق "پرسشنامه محقق ساخته " بود که بر مبنای مجموعه مهارتهای مورد نیاز مهندسان مدیریت پروژه در شرح وظایف شغلی تهیه و در اختیار کارشناسان مدیریت پروژه صنایع الکترونیک و دانشجویان قرار داده شد. بر اساس مجموع نظرهای کارشناسان و آیین‌نامه‌های مربوط به استخدام مدیر پروژه، معیارهای مورد نظر برای استخدام تعیین شد و دانشجویان شایستگیهای عملی خود را بر مبنای این معیارها ارزیابی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که 1. تفاوت معناداری بین شایستگیهای عملی دانشجویان مهندسی الکترونیک، گرایش مخابرات، و معیارهای استخدام مهندسی مدیریت پروژه صنایع الکترونیک وجود دارد؛ 2. تفاوت معناداری بین نیاز دانشجویان زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز با شایستگیهای عملی مهندسی مدیریت پروژه وجود دارد؛ 3. بجز بعد نیاز به شناخت اصول مهندسی، بین نیاز دانشجویان با معدلهای تحصیلی مختلف با شایستگیهای عملی مهندسی مدیریت پروژه تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessments of telecommunication students based on employment standards of engineering project management of shiraz electronic industries

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Fatemeh Banakar 2

1 Assistant Professor of Shiraz University

2 Undergraduate Student of Educational Administration, Shiraz University

چکیده [English]

 The goal of this research is to evaluate the practical competencies of electronic engineering students of Shiraz University based on employment standards of engineering project management in Shiraz Electronic Industries. The population of study includes the third and fourth year students of electronic engineering with telecommunications area of undergraduate at Shiraz University. These students are involved in technology and project management experts of Shiraz Electronic Industries. Two classes of the third and fourth year students from electronic engineering and 40 experts from electronics industries were selected as cluster and available sampling methods. The research tool was a researcher-made questionnaire which was given to industries engineering project management experts and students based on skill set required in the electronic engineering job description. Results showed: 1- There is a significant difference between a practical competency of electronic engineering students at telecommunications area and employment standards of engineering project management of electronics industries. 2- There is not a significant differences between the needs of male and female students and practical competency of engineering project management and 3- Except the needs to understand the principles of engineering, there was no significant differences between the needs of students with different average academic to other dimensions of practical competency of engineering project management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical competencies
  • electronic engineering
  • employment criteria