نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

 با توجه به ارزیابی درونی در نمایان ساختن کیفیت و حفظ حیات و توسعه نظام دانشگاهی، در این پژوهش فرایند ارزیابی درونی با مشارکت اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین انجام یافته است تا همگام با اجرای مراحل گوناگون آن هدف اصلی ارزیابی درونی که آگاهی یافتن اعضای هیئت علمی از وضعیت دقیق موجود خود است، فراهم شود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در رشته مکانیک (طراحی جامدات) و دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته¬های مکانیک (طراحی جامدات) و ساخت و تولید (ماشین ابزار و قالب سازی) و اعضای هیئت علمی و مدیران گروه این رشته¬ها بوده¬اند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات روش کتابخانه¬ای و اسنادی و روش میدانی است و برای تجزیه و تحلیل داده¬های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون تجزیه واریانس یکطرفهONE WAY ANOWA بهره گرفته شده است. نتیجه بررسی ارزیابی درونی گروههای آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نشان می¬دهد که بین کیفیت آموزشی و تعیین معیارها و نشانگرها و بین مشارکت اعضای هیئت علمی در تعین معیارها و نشانگرها و ارتقای سطح کیفیت گروه رابطه وجود دارد. البته، دانشجویان نسبت به مدیران گروه و اعضای هیئت علمی این رابطه را کمتر مشاهده کرده¬اند و همچنین، بین ارزیابی درونی و افزایش میزان پاسخگویی در قبال عملکرد گروه آموزشی (مدیریت و اعضای هیئت علمی) رابطه وجود دارد و در نهایت¬، ارزیابی درونی در یافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی تأثیر دارد. با اطلاع از این موضوع آنها خواهند توانست فاصله خود را با وضعیت ایده آل بسنجند و این خود مقدمه¬ای است که آنان در برنامه-ریزیهای آتی به گونه¬ای عمل کنند که بتوانند سطح کیفی گروههای آموزشی خود را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of internal evaluation on scientific improvement of members of mechanical engineering and managers of Qazvin Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Hassn Shahrakipour 1
  • Shadi Jamali 2

1 Assistant Professor of Educational Faculty of Rudehen Islamic Azad University

2 MSc.in Educational Planning Rudehen Islamic Azad University

چکیده [English]

The main purpose of present study is to implement the internal evaluation (assessment) on the members of Mechanical Engineering Department of Qazvin Islamic Azad University. Attempt will be made to provide a comprehensive analysis of the existing groups’ quality and offering suggestions for improving and upgrading the assessment. In this regard, the sample population, including faculty members, department heads, and students took part in the evaluation and data were collected and statistical analysis was conducted. Descriptive and inferential statistics were used for analyzing the data. For the descriptive statistics the central tendency measures such as mean and dispersion measures such as standard deviation, skew-ness, minimum and maximum are used and in the analysis of research questions one-way variance analysis test (ONE-WAY ANOWA) is used. The result of internal evaluation shows that there exists a relation between quality education and setting standards and criteria, and between faculty members’ participation in setting standards and improving the quality of related groups standards. Although students experienced minor relationships than department head and faculty members, there is a relation between internal assessment and increasing accountability towards the performance of department managers and faculty members. Finally, the internal evaluation has impact on realizing the strengths and weaknesses of training groups. Therefore, some recommendations for each group were presented in order to enable them to employ strategic planning to compensate for weaknesses and promote quality of their group and ultimately Mechanical Engineering Department of Qazvin Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Evaluation
  • Quality
  • accreditation
  • Internal evaluation
  • mechanical engineering