نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

رئیس فرهنگستان علوم ج.ا.ا.و استاد فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

 این مقاله فصل آخر گزارش پژوهش علم در ایران از دارالفنون تا‌کنون است که در آن رشد علمی در نظام زندگی کشور تجزیه و تحلیل شده است. پیشینه آموزش علوم جدید از زمان صفویه و به خصوص از سال 1288 شمسی به بعد و شرایط کنونی رشد علمی از دیدگاههای اجتماعی ارزیابی و نقد شده است. همچنین، حاصل پژوهشها و پیشرفتهای علمی در سالهای اخیر از نظر ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی و تاریخی تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The current status of science in the country

نویسنده [English]

  • Reza Davari ardakani

President af Academy of I.R.I.and Professor, Tehran University,Faculty of Philosophy

چکیده [English]

This article is last part of a report on the research on science in Iran since Daralfonoon. The study in made for the scientific development in the lifestyle of the country. The background of the education of new sciences since Safavid dynast, particularly since 1909, as well as the present status of scientific development have been evaluated and scrutinized from social perspective. Moreover, the achievements of our recent researches and scientific developments have been analyzed from social, economical and historical dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word of science
  • new education
  • dissemination of science
  • science assessment
  • Scientific Development
  • sustainable development of science