نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

 سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی برای رقابت و بهبود عملکرد دانشگاهی است. در این جستار که با روش پژوهش کیفی تحلیل محتوا درصدد بازخوانی مفاهیم و رویکردهای ارزیابی سرمایه فکری در آموزش¬عالی صورت گرفته، تلاش شده است تا با توجه به چالشهای پیش روی متخصصان آموزش¬عالی در ارتباط با ارزیابی سرمایه فکری دانشگاهها و مراکز آموزش¬عالی به نسبت داراییهای مادی دانشگاهها و ضرورت پیوند برنامه¬های شناسایی و ارزیابی سرمایه فکری و دانشی با جهت دهی استراتژیک دانشگاه، چارچوب مفهومی بازشناسی شاخصهای ارزیابی سرمایه فکری و دانشی در آموزش¬عالی ارائه شود که راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری بخش آموزش¬عالی باشد. از این رو، در این مقاله نخست برای درک اهمیت ارزیابی سرمایه فکری در آموزش¬عالی مفهوم سرمایه فکری در دانشگاهها و مراکز آموزش¬عالی بررسی شده است. واکاوی مدلها و چارچوبهای ارزیابی سرمایه فکری در کشورهای توسعه یافته و دانشگاههای پیشرو در بخش بعدی مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پایان به منظور کاربردی تر ساختن یافته¬های این پژوهش با رویکرد تطبیقی و با نگاه تصمیم سازی، با توجه به این موضوع اساسی که دانشگاهها و مؤسسات آموزش¬عالی نمی¬توانند فقط با تکیه بر داراییهای ملموس موفق شوند، بلکه بلوغ سرمایه فکری درون دانشگاهی سبب ساز تولید دانش است، طی یک مدل مفهومی فرایند ارزیابی سرمایه فکری و دانشی در حوزه آموزش عالی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual framework of intellectual capital evaluation in higher education: Approaches for higher technical and engineering centers

نویسندگان [English]

  • Gasem Salimi 1
  • Zahra Rasian 2

1 PhD Student,Department of Education and Psychology,Shahid Beheshti University

2 Islamic Azad University

چکیده [English]

Intellectual capital is the key driving force for the competition and improvement of universities performance. In this query which have been done according to qualitative content analysis method attempts are made to revise concepts and approaches in intellectual capital and knowledge evaluation in higher education. It has been tried to provide a conceptual framework in recognizing knowledge and intellectual capital evaluation indicators in higher education, regarding challenges confronting higher education experts in relation with the complexity of indicators` evaluation in universities and higher education institutions. Meanwhile, evaluation of knowledge, intellectual capital and university's intangible assets is essential in higher education context. The necessity to link intellectual capital and knowledge evaluation with strategic orientation, the paper tries to identify programs as a practical guide for implementation of fifth developmental plan in Iran's higher education section. Regarding this, to understand the importance of subject, firstly the concept of intellectual capital in universities and higher education institutions has been studied. Secondly, the models and frameworks of intellectual capital in the developed countries and the leading universities have been analyzed and lastly, the relevant indicators for application of research findings with the comparative approach were introduced. Finally with the decision making view, universities and higher education institutions can not be succeed in the case of knowledge production just by relying on tangible assets. According to this result, engineering higher institutions need to intellectual capital maturity to access this purpose. For more explanation, the article presents the conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • intellectual capital
  • Intangible Assets
  • universities
  • Knowledge Management
  • Evaluation indicators
  • technical & engineering colleges