نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین،دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

 یکی از پیش‌نیاز‌های آموزش موفق تعیین هدفهای یادگیری مناسب برای برنامۀ آموزشی و درسهاست. استادان با آگاهی از هدفهای برنامه، محتوای درسها و روش تدریس خود را به¬‌گونه‌ای مناسب سامان می‌دهند. دانشجویان نیز با در دست‌ داشتن هدفهای درس می‌توانند تأکید بیشتر را بر آن ‌بخشهایی بگذارند که واقعاً لازم است فرا بگیرند. در پایان آموزش یک درس یا یک برنامه نیز استادان و دانشگاه مایل¬اند میزان دانش، مهارتها و نگرشهای منتقل شده به‌ دانشجویان را بسنجند. "هدفهای یادگیری" آنچه را که دانشجویان از یک درس فرا گرفته اند مشخص میکند. "دستاوردها" نیز آنچه را که در عمل دانشجویان در پایان برنامه کسب کرده¬اند، تعیین می¬کند. آگاهی از میزان موفقیت آموزش ارائه شده از طریق روشهای ارزیابی درونی و بیرونی قابل حصول است. ارزیابی درونی را خود مؤسسه آموزشی و ارزیابی بیرونی را مراکز مستقل، همچون سازمان ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، انجام می‌دهند. بر طبق الگویی که در بیشتر کشورها به‌¬کار گرفته می‌شود، ارزشیابی یک برنامه آموزش مهندسی نیازمند دستیابی به‌ هشت ملاک عمومی و یک ملاک اختصاصی است. از این میان، ملاک 2 به هدفها و ملاک 3 به‌دستاوردهای آموزش اختصاص یافته است. نظر به ‌اینکه دستیابی به ‌این دو ملاک بیشترین اهمیت را در فرایند ارزشیابی دارد، در این مقاله نحوۀ تهیه و ساماندهی هدفها برای برنامه آموزشی و درسها و همچنین، دستاوردهایی که بر مبنای آنها میزان موفقیت آموزش تعیین می‌شود، ارائه می¬شود. رویه ارائه شده در این مقاله به‌¬عنوان الگویی برای ارزیابی درونی هدفها و دستاوردها توسط مؤسسات آموزشی و ارزیابی بیرونی برنامه توسط سازمان ارزشیابی آموزش مهندسی ایران پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of objectives and outcomes for engineering education

نویسنده [English]

  • Hossen Memarian

Professor of Geo-Engineering,College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

One of the prerequisites of successful education is establishment of suitable objectives for courses and educational programs. Having the course objectives, instructors can design their course content and teaching method aptly; and students can focus more on those sections that they really need to learn. At the end of an educational process, both the instructors and the universities are interested to assess the knowledge, skills, and attitudes that were transferred to the students throughout the course or program. Learning objectives and outcomes reveal what students have gained after completing a course or program respectively. Success of an instructed education can be measured by internal and external assessment. Internal assessment is carried out within each educational institution; while external assessment is undertaken by independent centers, such as Engineering Education Accreditation Organization of Iran. According to a paradigm that is followed in many countries, fulfillment of eight general criteria and one specific criterion is required for accreditation of an engineering program. Between those criteria, criterion 2 involves objectives, while criterion 3 deals with outcomes. Considering the prime significance of these two criteria in the accreditation process, this paper discusses a practical method for preparing learning objectives for courses; as well as outcomes that measure the success of an educational program. The method presented in this paper is suggested as a standard for internal assessment of objectives and outcomes as well as external assessment of programs to be carried out by the Engineering Education Accreditation Organization of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational programs
  • Educational Objectives
  • learning objectives
  • Outcomes
  • internal assessment
  • external assessment
  • accreditation