نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 هدف اصلی مقاله حاضر نشان دادن این واقعیت است که چگونه می¬توان با استفاده از نمونه¬ها و مثالهای مندرج در کتب علمی قدیم تمدن ایران و اسلام مباحث جدید علمی را برای دانشجویان مهندسی تشریح و تفهیم کرد. برای این منظور، کتاب معیارالعقول منسوب به ابن¬سینا مورد توجه قرار می¬گیرد و اهرمهای ساده و مرکب تشریح شده در کتاب برای مثال، انتخاب می¬شود. در خلال تحلیل رفتار این دو نوع اهرم، مفاهیم متعدد جدید علمی معرفی و تشریح می¬شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Practical examples from the book of Meyar-al-Uqul for use in mechanical engineering classrooms

نویسنده [English]

  • Gholamhossen Rahimi

Associate Professor, Tarbiat Midares University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to show that by using samples and examples contained in scientific books of Iranian and Islamic civilization, how the new corresponding scientific topics for engineering students can be described and made them intelligible. For this purpose, the book Meyar-al-uqul attributed to Avicenna is taken into consideration. As samples, the simple and compound levers described in the book are selected. During the analysis of the behavior of these two types of levers, several new scientific concepts are introduced and explained

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • simple and compound levers
  • mechanical engineering