نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور و مشاور سیستم های آموزشی

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: مطالعات آسیب شناسی نظامهای آموزشی کشور حکایت از آن دارد که در بسیاری از موارد یکی از دلایل اصلی مؤثر نبودن اقدامات آموزشی، نبود نظامهای آموزشی مدون و تأیید شده ای است که جهت فعالیتها را در یک بازه 3 تا 5 ساله نشان بدهد؛ همین مسئله باعث بروز پیامدهای ناخوشایند مختلفی نظیر بلا تکلیفی در آموزش کارکنان کلیدی سازمان، نداشتن سیاستهای مشخص در خصوص توسعه تحصیلات تکمیلی کارکنان، استفاده نشدن از زمینه‌های کارورزی دانشجویان به‌طور مؤثر، ارائه آموزشهای نا‌مرتبط و مؤثر نبودن، نا‌همگرایی آموزشها با دغدغه‌های سازمانی، نارضایتی مدیران و کارکنان، سلیقه‌ای و بدون برنامه عمل کردن، نابسامانی و تناقض در تنظیم دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی و... شده است. به همین دلیل، تلاش شد تا با توجه به مؤلفه‌های فرایندی استاندارد بین‌المللی آموزشی ایزو 10015 و از طریق کاربست مدل SWOT ، راهبردهای آموزشی سازمان PMO مشخص شود. در این بررسی جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی ایران به تعداد 40 نفر بود که از این تعداد 35 نفر بر اساس جدول مورگان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سؤالات این تحقیق متمرکز بر شناسایی عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها ) و نیز مشخص کردن حوزه راهبردهای مورد نیاز است. نتایج به دست آمده نشان داد که نظام آموزشی سازمان PMO از میان چهار حوزه راهبردهای " تهاجمی، تدافعی، رقابتی و محافظه کارانه " با حوزه تدافعی تطابق دارد. بر این اساس، 7 راهبرد مطرح و از آن میان 5 راهبرد جذاب و با اولویت انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of training strategies of PMO with respect to ISO 10015 Training Quality Standard

نویسندگان [English]

  • Akbar Eidi 1
  • Lyla Nikzad 1
  • Abasalt Khorasani 2

1 Instructer of Payam Noor University and Consultant in Training System

2 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Education Department

چکیده [English]

Based on pathological studies of educational systems, it is obvious that the lack of firmly established and approved strategies is one of the main reasons of the inadequacy of educational initiatives which shows the direction of these efforts in a period of 2 to 5 years. This issue has unfavorable implications such as “uncertainty in educating important staff of the organization, lack of distinct policies for staff continuing their higher education, the lack of the effective use of students’ training, launching irrelevant and ineffective educational courses, the inconsistency of educational courses with organizational priorities, the dissatisfaction of the managers and staff, casual and disorganized planning, the disorder and inconsistency in setting guidelines and educational regulations,…” . For this reason, educational strategies of PMO have been determined with regard to the procedural components of ISO 10015 Training Quality Standard and through applying SWOT model. In this study, statistical population including elites in Iranian Ports and Maritime Organization were 40 from whom 35 people were selected based on Krejcie and Morgan table with simple random sampling. The questions of this study are focused not only on the identification of internal factors (strengths and weaknesses) and external ones (opportunities and threats) but also on the recognition of required strategy scope. The results show that the training system of PMO corresponds with defensive scope among “offensive, defensive, competitive and conservative” ones. Seven strategies were introduced and five of them were selected as attractive and primary ones

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • educational strategies
  • SWOT Analysis
  • ISO 10015 standard