نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

 فرهنگ کیفیت زیر مجموعه‌ای از فرهنگ سازمانی به شمار می‌آید که هدف آن ارتقای مستمر کیفیت است. بر این اساس، فرهنگ کیفیت در یک دانشگاه را می‌توان در بر دارنده مجموعه باورها، روابط، گرایشها، ارزشها و امور مشترکی دانست که اعضای هیئت علمی، مدیران و سایر کارکنان دانشگاه برای بهبود و تضمین کیفیت فعالیتهای دانشگاه انجام می¬¬دهند. فرهنگ کیفیت شامل دو بخش است: الف) روانشناختی/ فرهنگی؛ ب) فرایندهای رسمی بهبود کیفیت. جنبه روانشناختی فرهنگی کیفیت را می‌توان در سطح فردی و جمعی مد نظر قرار داد. همچنین، فرایندهای رسمی بهبود کیفیت در بر دارنده فرایند تعریف کیفیت، الگو سازی، تدوین ابزار اندازه¬گیری و نیز فرایند گردآوری داده‌ها، اطلاعات، قضاوت در باره کیفیت، تدوین گزارش و بالاخره، اقدام برای بهبود و تضمین کیفت است. در این مقاله ابتدا به مجموعه باورها، ارزشها، گرایشها، انتظارات و امور مشترکی اشاره شده است که لازم است اعضای هیئت علمی، مدیران و سایر کارکنان یک دانشگاه در خصوص فرایند بهبود مستمر کیفیت در یک دانشگاه سهیم باشند. پس از آن، درباره ضرورت تعهد اعضای هیئت علمی در قبال دستیابی به کیفیت در سطح گروههای آموزشی در فرایند ارزیابی درونی و برونی بحث و سپس، مؤلفه ساختاری/ مدیریتی بهبود کیفیت به عنوان بخش انکار ناپذیر فرهنگ کیفیت، تحلیل شده است. سرانجام، به چگونگی اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه، به ویژه در گروههای آموزشی مهندسی، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality culture and its role in achieving desirable universities Performance

نویسنده [English]

  • Abbas Bazargan

Professor,University of Tehran

چکیده [English]

Quality culture, which is a sub-set of organizational culture, helps continuous quality enhancement. As such, quality culture at the university level, is defined as a collection of beliefs, attitudes, values and norms that academic members ,managers and administrators share; and common activities that they participate in to achieve university’s quality assurance. Quality culture is composed of two aspects: (a) psychological/ cultural, (b) structural / official processes for quality improvement. Psychological aspect of quality culture may be considered at the individual and collective level. Furthermore, official processes for quality improvement includes : definition of quality , modeling, constructing /selecting measuring instruments, data collection and analysis, quality judgment, preparing reports and finally acting upon the changes towards improving and quality assurance. Based on the above, this article first reviews the sort of beliefs, values, attitudes, and expectations that academic members, managers and administrators of a university should share and common activities that they are supposed to participate in, at the university level, in order to achieve continuous quality improvement. In the second part of the article, the need for apprehension of quality by academic members and their commitments towards quality education and research at the departmental level, through internal quality assessment and external quality assurance are discussed. Furthermore, the structural /managerial aspect of quality culture is analyzed. Finally, the processes of propagating quality culture at the university level, with emphasis on engineering departments, are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality culture
  • collective learning
  • university ideals
  • evaluation
  • Engineering education