نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 مؤسسات آموزش¬عالی¬ برای تحول سازمانی و ارتقای کیفیت علمی با فرصتها و چالشهای زیادی رو به¬ رو هستند. برخی از این چالشها عبارت¬اند از: انتظارات فزاینده در خصوص کیفیت برنامه¬های آموزش¬عالی، مرتبط کردن برنامه¬ها با تغییرات اجتماعی و اقتصادی، تحولات تکنولوژیکی، تغییرات در جمعیتهای دانشجویی، پارادایمهای متغیر در خصوص تدریس و یادگیری کارآمد و خلاق. علاوه بر این، در جهت حرکت به سوی جامعه دانایی محور، ضرورت بازآموزی اعضای هیئت¬ علمی و بهبود مستمر روشهای آموزش عیان است. شکی نیست که این مسائل روشهای سنتی جوامع دانشگاهی را به چالش کشانده است. در چنین محیط پویای دانشگاهی، ضرورت ارتقای عملکرد اعضای هیئت¬ علمی آشکار می¬شود. هدف آموزش مهندسی برآورده کردن نیاز کسب و کار مهندسی است. بالتبع آموزش ارائه شده مستلزم توسعه مهارتهای لازم برای کاربردی کردن دانش کسب شده است. اعضای هیئت علمی به¬عنوان مجریان آموزش نقش کلیدی در کیفیت آموزش و به تبع آن در کیفیت کل نظامهای آموزشی ایفا ¬می¬کنند. از این رو، ارتقای کیفیت آموزشی اعضای هیئت علمی اهمیت دو چندان پیدا کرده است. بهبود فعالیتهای اعضای هیئت ¬علمی نه تنها نیازمند تخصص در رشته علمی خاص، بلکه مستلزم تقویت مهارتها و تخصصهای دیگری نظیر روانشناسی یادگیری، فنون ارزشیابی آموخته¬ها، مدیریت و سازماندهی فرایندهای آموزشی و گروهی است. این¬¬گونه صلاحیتها لزوماً به رشته تخصصی علمی اعضای هیئت¬ علمی مربوط نمی¬شود. از اعضای هیئت¬ علمی دانشگاهها انتظار می¬رود نقشهای گوناگونی را ایفا و در هر نقش در بالاترین سطح حرفه¬ای عمل کنند. در این مقاله سه سؤال پژوهشی به¬طور خاص بررسی شده است: 1- ماهیت مفهومی تدریس و یادگیری چیست؟ 2- مؤلفه¬های تشکیل دهنده فرایند تدریس ـ یادگیری کدام¬ا¬ند؟ 3- میزان اهمیت هر یک از مؤلفه¬های تشکیل دهنده فرایند تدریس ـ یادگیری چقدر است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching – learning specifications in higher education

نویسنده [English]

  • Sana Safari

PhD Higher Education Management,Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Higher education institutions confront many chances and challenges like increasing expectations on quality of higher education programs, economic and social conditions, technology changes, student population mobility and changeable paradigms in teaching and learning methods. These issues challenge the traditional methods of academic society. In this context, there is an obvious need for improvement of performance of faculty members. Engineering education emphasize on acquisition of knowledge rather than paying attention to the development of skills and attitudes. Improvement of faculty members performance not only needs expertise in special scientific field but also knowing other skills like learning psychology, evaluation methods, managing and organizing educational processes and so on. In this paper, based on research results, the following questions were answered: 1- what is the concept of teaching and learning? 2- What are the components of teaching – learning process? 3- How much is the significance of components in teaching – learning process?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching - learning process
  • Faculty Members
  • academic education
  • Quality
  • performance