نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد گروه مدیریت مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه رقابت در کشورهای جهان تحت­تأثیر جهانی شدن و سایر فرایندها قرار می­گیرد. در رقابت، دارایی­های غیرملموس همانند دانش یا سرمایه اجتماعی به­عنوان کلیدی­ترین نقش در موتور توسعه اقتصادی است. برای به فعل
درآوردن توانایی بالقوه به­طور مطلوب در زمینه توسعه اقتصادی، حضور فرهنگی برجسته آموزش لازم است اما کافی نیست همچنین باید استانداردهای کیفی در زمینه فعالیت­های پژوهشی و ترویج استفاده از نتایج در اقتصاد محلی و جهانی حفظ شود. هدف از مقاله حاضر، تحلیل و ارائه مؤلفه­های دانشگاه نسل چهارم و نقش آن در اقتصاد محلی و جهانی است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. با استفاده از منابع موجود در کتابخانه­ها و سایت­های دانشگاهی و مجلات معتبر و کارکردهای آموزش عالی در تحقیقات انجام­شده، مطالب جمع­آوری و تحلیل انجام شده است. تحقیقات متعدد و رویکردهای عصر حاضر نشان می­دهد که آموزش عالی به سمت حرفه­ای شدن حرکت می­کند و دانشگاه به­عنوان منبعی از دانش با ارزش در ایجاد رشد اقتصادی از طریق آگاهی­سازی عمومی و همچنین، روابط و شبکه­سازی بین بخش­های مختلف انتقال رسالت و مأموریت داده است. نتایج تحلیلی این تحقیق کمک می­کند تا دانشگاه­های کشور رویکردهای خود را از آموزش و پژوهش به دانشگاه­های با ارزش افزوده کار و عمل از طریق تأثیر در اقتصاد محلی و جهانی و با استفاده از منابع با ارزش سرمایه انسانی تغییر دهند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The fourth generation university labor; and action approach (case studies: Cambridge, Stanford, and Harvard universities

نویسنده [English]

  • Mehrdad Goudarzvand chegini

Professor, Department of public management, faculty of accounting and management, Islamic Azad university, Rasht branch, iran

چکیده [English]

 
Today's competition in the countries of the world is affected by globalization and other processes. In the competition, intangible assets such as knowledge or social capital are the keys to the economic development engine. A culture of excellence in education is necessary for the potential ability to act effectively in the field of economic development, but it is not enough to maintain the quality standards for research activities and promote the use of results in the local and global economy. The purpose of this paper is to examine and present the components of the fourth-generation universities and their role in the local and global economy. The research method is descriptive and analytical. Data collection and analysis have been carried out using available resources in academic libraries, authentic journals and higher education functions in such researchers. Several studies and approaches of the present age show that higher education is towards becoming professional and university as a source of valuable knowledge in generating economic growth through public awareness as well as relationships and networking between different sectors of mission and task transmission.
The analytical results of this study will help the universities of the country change their approaches from education and research to value added universities of work and practice through the impact of local and global economy and using valuable human capital resources.


کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • functions
  • business
  • education
  • economics
جعفری‌مقدم، سعید (1390). مستندسازی تجربیان مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش). مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت. چاپ سوم.
قدیری، اسلام و رضوی آل هاشم، بهراد (1390). کارکردهای روابط عمومی کارآمد در دانشگاه‌ها، ماهنامه دانشگاه تهران، 47، 59-54.
موسوی، سیدحسین، صالحی عمران، ابراهیم، فراستخواه، مقصود و توفیقی، جعفر (1396). ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19، (76)، 1-28.
 
Amin, M.; Ismail, W. K. W.; Abdul Richard, S. Z. and Selemani, R. D. (2014). The impact of human resource management practices on performance: Evidence from a public university, The TQM Journal, 26(2), 125 – 142.
Clark, B. R. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation, New York: Pergamon.
Dabic, M.; Loureiro, M. and Daim, T. (2015). Unraveling the attitudes on entrepreneurial universities: the case of Croatian and Spanish universities, Technology in Society, 42, 167-178.
Davis, G. (2014). The university plan 2011- 2014, the Melbourne vision: Growing Esteem, 1-21.
Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university, International Journal of Technology and Globalization, 1, 64-77. 9.
Fallah, F. (2012). Students’ attitudes about socio-cultural functions of the universities, Journal of Social Sciences, 3(1),73-90.
Gunasekara, C. S. (2004). The regional role of universities in technology transfer and economic development. in: Proceedings British Academy of Management Conference 2004. St Andrews, Scotland. http://ebookbrowse.com/bam2004-paper-unis-pdf-d74991082. Downloaded: 3 August 2012.
Hendriks, P. (2014). Asymmetries between language production and comprehension. Dordrecht, the Netherlands: Springer.
Hendriks Paul H. J. and Sousa Célio A. A. (2013). Practices of management knowing in university research management, Journal of Organizational Change Management, 26(3), 611 – 62.
Hillier, Yvonne. (2013) Working together: community and university partnerships, Higher Education, Skills and Work-based Learning, 3(2), 94 – 106.
Hopkinson, P. (2012), Ecoversity: The potential for sustainable development to reshape university culture and action, International Journal of Environment and Sustainable Development, 9(4), 378-91.
Jimoh, O. A. and Danlami Sani, A. (2012). European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 32.
Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice, Journal of Technology Transfer, 31(5), 599-603.
Kont, K. R. and Jantson, S. (2013). Library employees’ attitudes towards the measurement and appraisal of their work performance: Study in Estonian University libraries, Library Management, 34(6/7), 521 – 537.
Lengyel, B. (2004). Egyetem – gazdaság – kormányzat együttműködése: A triple helix modell a gyakorlatban. In Lengyel I. (eds.): A Szegedi Tudományegyetem lehetőségei a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben. Kutatási háttéranyagok V. kötet. K+F és egyetemek az Európai Unióban. Szeged, pp. 1-31.
Liu, Y. (2012). Does entrepreneurial university really exist in China? A case from Huazhong University of Science and Technology, Journal of Knowledge-based Innovation in China, 4.
Lord, M. (2014). Smaller university endowments: team characteristics, portfolio composition and performance, Qualitative Research in Financial Markets, 6(1), 4 – 32.
Mapulanga, P. (2013). Changing economic conditions for libraries: Fundraising performance in the University of Malawi libraries, Bottom Line: Managing Library Finances, 26(2), 59 – 69.
Mix, V. L. (2013). Library and university governance: Partners in student success, Reference Services Review, 41(2), 253-265.
Palme, U. (2012), Good examples of education for sustainable development at chalmers: achievements and limitations, paper presented at engineering education in sustainable development, Go¨teborg, September 19-22.
Philpott, K.; Dooley, L.; O’Reilly, C. and Lupton, G. (2011). The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Technovation, 31(4), 61-70.
Sanchez, M. P. and Elena, S.(2006). Intellectual capital in universities: Improving transparency and internal managementn. Journal of Intellectual Capital, 7(4), 529-548.
Shaoming, L. and Hui-shu, Z. (2014) A comparative study of education for sustainable development in one British university and one Chinese university, International Journal of Sustainability in Higher Education, 15(1), 48 – 62.
Sporn, B. (2001). Building adaptive universities: emerging organizational froms based on based on experiences of European and US universities. Teriary Educaton and Management, 7(2), 121-134.
Tang, K. (2013). Quality assurance improvements in Australian university libraries, Performance Measurement and Metrics, 4(1), 36 - 44.
Taatila, V. and Down, S. (2012). Measuring entrepreneurial orientation of university students, Education + Training, 54(8/9), 744 – 760.
Todorovic, Z.; McNaughton, R. and Guild, P. (2015). ENTRE-U: An entrepreneurial orientation scale for universities, Technovation 31 128–137.
Wissema, J. G. (2009). Towards the third generation university. Managing the university in transition. Edward Elgar, Cheltenham, United Kingdom.
Zaqout, F. and Abbas, M. (2012).Towards a model for understanding the influence of the factors that stimulate university students’ engagement and performance in knowledge sharing, Library Review, 61(5), 345 – 361.
www.harvard.edu
www.stanford.edu
www.cam.ac.uk