نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی - تهران- ایران.

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی - تهران- ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی-تهران-ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در طول سه دهه گذشته آموزش فنی و مهندسی در کشورهای درحال­توسعه رشد زیادی داشته و تمرکز آموزش­های مهندسی در این کشورها بر پایه تدریس مبانی فناوری­های نوین بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین چهارچوبی برای تبیین مؤلفه­های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی جهت آموزش مهندسان است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته و در سه مرحله صورت پذیرفته است. ابتدا از روش هفت مرحله­ای فراترکیب باروسو و سندلوسکی جهت تدوین چهارچوب مفهومی اولیه تحقیق استفاده شده است. در مرحله دوم با انجام مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته با خبرگان دانشی چهارچوب تکمیلی تحقیق حاصل شده و در مرحله سوم به­منظور اعتبار­سنجی کمّی چهارچوب پیشنهادی از آزمون­های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. همچنین برای بررسی صحت و سقم فرضیات و آزمون چهارچوب پیشنهادی از مدل­سازی معادلات ساختاری و از روش تحلیل مسیر در نرم­افزار SmartPLS3  استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان­دهنده برازندگی مناسب چهارچوب مفهومی پژوهش بود. بدین ترتیب الگوی نهایی تبیین مؤلفه­های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی برای آموزش مهندسان با دو مؤلفه اصلی آموزش­های مدیریتی و آموزش­های فناوری و با هشت زیرمؤلفه: سیستم مدیریت الکترونیکی، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتریان، فناوری­های پیشرفته تولید، فناوری­های نوین ارتباطی، فناوری نگهداری و تعمیرات الکترونیکی، فناوری عیب یابی الکترونیکی و فناوری داد­و­ستد الکترونیکی مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual framework of e-manufacturing educational components for engineering educations with SEM approach

نویسندگان [English]

  • kamran feizi 1
  • Mohamad Taghi Taghavifard 2
  • Jahaniar Bamdad soofi 3
  • Hosein vahidy 4

1 Full professor of Allame Tabataba’i University -Management & Accounting faculty-Tehran-Iran

2 Associate Professor of Allame Tabataba’i University -Management & Accounting faculty-Tehran-Iran

3 Assistant professor of Allame Tabataba’i University- Management & Accounting faculty -Tehran-Iran

4 Allame Tabataba,i University

چکیده [English]

In the past three decades, technical and professional educations have been promoted in the developing countries and focus of engineering educations have been based on new pioneer technologies. The target of this paper is presentation of framework for exploration of e-manufacturing components for engineer's education. This research is done considering mixed research method in 3 phases. In the first phase the 7 steps method of Barroso and Sndlvsky meta-synthesis was used and primary conceptual framework was created. Then in the second phase by semi-structured interviewing with experts, supplementary model was concluded. In the third phase, in order for quantitative validation of the proposed framework, various statistical tests and confirmatory factor analysis have been used. Also structural equation modeling and path analysis for checking accuracy of assumptions is used. Testing model is carried via SmartPLS 3 software and after confirmation of path coefficients and meaningful coefficient (t-values), the model is checked with Cv-Red and Cv-Com indexes. Results of test indexes showed suitability of the proposed framework. Furhter results of the mentioned steps emphasized the scientific validity of research framework, thus research framework with 2 key components of (Management educations and Technology educations) and 8 sub components( EMS , SCM , CRM , E-Diagnostics , E-Maintenance , E-Commerce , New communication technology and Advanced manufacturing technologies) were confirmed .

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-manufacturing
  • engineering educations
  • management educations
  • technology educations
  • SEM
آذر، عــادل؛ غلامــزاده، رســول و قنــواتی، مهــدی ( 1391). چهارچوب ســازی مســیری ســـاختاری درمـدیریت،کاربرد نـرم افـزار- Smart PLS . تهـران: انتشارات نگاه دانش.
دوامی، پرویز و خدابخش‌پیرکلانی، مریم .(1389). مهندسی چیست؟ و مهندس کیست؟ فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 12(45)، 55-35 .
صالحی عمران، ابراهیم (1389). رویکردهای نظری در برنامه‌های درسی آموزش صنعتی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 5(19)، 42 ـ8.
صوفی، منصور(­1392­). بررسی موانع پیاده سازی کارخانجات الکترونیکی در ایران با رویکرد AHP ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
محقر، علی؛ جعفرنژاد، احمد؛ مدرس یزدی، محمد و صادقی مقدم، محمدرضا (1392). ارائه الگو جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تأمین خودروسازی با استفاده از روش فرا ترکیب، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4): 161-194.
مرتضوی، محسن(1393). نقش فناوری اطلاعات در تولید و ساخت، ماهنامه تدبیر، 17(248).
معماریان، حسین(1390). روش‌های نوین دانشجو محور در آموزش، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(52)، 21-1­.
هومن، حیدرعلی(1387) راهنمای عملی فرا تحلیل در پژوهش علمی. تهران: سازمان سمت.­
یزدانی، غلامرضا(1392). چالش‌های آموزش مهندسی در ایران. ماهنامه امواج برتر،10(65)،15­.
 
Bottani, E. and Rizzi, A. (2006). A fuzzy TOPSIS methodology to support outsourcing of logistics services. Supply Chain Management: An International Journal, 11 (4), 294308.
Cha, A. S. K. (2014). Cofounder CTO ACS Corp in Korea, December, 2nd.
Cheng, K. (2008). E-Manufacturing: fundamentals, applications and potentials. Advanced manufacturing and enterprise engineering (AMEE) group, School of Engineering and Design, Brunel University Uxbridge UB8 3PH, UK .
Cheng, K. and Bateman, R. J. (2008). E-Manufacturing: characteristics, applications and potentials. Progr. Nat. Sci., 18, 1323–1328.
Cheng, F. T.; Tsai, W. H.; Wang, T. L.; Chang, J. Y.-C. and Su, Y. C. (2010). Advanced E-manufacturing model- The significance of large-scale, distributed, and object-oriented Systems, IEEE Robotics and Automation Magazine, 17(1)71-83.
Chencg, F. T.; Tsai, W. H. and Wang, T. L. (2010). Jonathanchanchangyung-Chehengandyu-Chuansu. Advanced e-manufacturing model, IEEE Robotics and Automation Magazine.
Cheng, F. T.; Yang, H. C. and Lin, J. Y. (2014). Development of holonic information coordination systems with failure-recovery considerations, IEEE Trans. Automat. Sci. Eng., 1(1), 58–72.
Department of Trade and Industry (DTI). (2000). Manufacturing 2020 Foresight report.
Fu, Y. and Jiang, P., (2009). Study on e-service node for service-oriented manufacturing execution system, International Conference on Computers and Industrial Engineering, CIE July 2009, Troyes, France, 635-639.
Gao, R.; Wang, L.; Teti, R.; Dornfeld, D.; Kumara, S.; Mori, M. and Helu, M. (2015). Cloud-enabled prognosis for manufacturing. CIRP Annals Manufacturing Technology, 64(2): 749-772.
Gerhard, G. and Ghoshal, R. (2014). Practical e-manufacturing and supply chain management, first published, Elsevier.
Hosseini, S. A.; Nosratabadi, A.; Okhovat, M. A; Nehzati, T. and Ismail, N. (2012). E-manufacturing: Challenges and enablers, applied mechanics and materials. 29-231, 2567-2571© Trans Tech Publications, Switzerland.
Kar, A. K. (2009), Modeling of supplier selection in e-procurement as a multi-criteria decision making problem,” http://sprouts.aisnet.org/9-40.
Koç, M. and Lee. L.(2002).e-Manufacturing and e-Maintenance applications and benefits, International Conference on Responsive Manufacturing (ICRM) 2002, Gaziantep, Turkey, June 26–29.
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
Lee, J.; Ali, A. and Koc, V. (2001). e-Manufacturing-its elements and impact, Proceedings of the Annual Institute of Industrial Engineering Conference, V. 23, Dallas, Tex, USA, May 2001.
Lee, J. (2013). E-Manufacturingfundamental, tools, and transformation. Robot Comput-Int Manuf 19(6):501–507.
Menezes, S.; Creado, S. and Zhong, R. Y. (2018). Smart manufacturing execution systems for small and medium-sized enterprises, 51st CIRP Conference on Manufacturing Systems, available online at www.sciencedirect.com
Milosevic, M.;  Lukić, D.;  Antic, A. and Vukman, J. (2016). e-Manufacturing: framework for a collaborative distibuted manufacturing. The 11 International Conferences of the Carpathian Euro-region Specialists in Industrial Systems, CEurSIS 2016,2-4 June, Baia Mare, Romania.
Mohamed Sahid, F.; Mohamed Ashraf, M. J.; Mohammed, K. I.; Desa, S.; Mohd Rodzi, R. and Nurhidayat, M. (2014). A review of current trend in e-Manufacturing, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering Faculty.
Nof, S. Y. (2006). Collaborative e-Work and e-Manufacturing: Challenges for production and logistics managers. Journal of Intelligent Manufacturing. 2006, 17, 689–701.
Nyanga, L. and Van Der Merwe, A. F. (2011). e-Manufacturing - the roadmap for south african manufacturers, ISEM 2011 Proceedings, September 21-23, Stellenbosch, South Africa.
Ramarao, V. (2016). Analysis of e-Manufacturing capabilities and characteristics, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) 03(09).
Ramarao, A.; Ratnam, C. h. and Sridhar C. N. V. (2011). A proposal for criteria evaluation and selection of ISPs for e-Manufacturing, IACSIT International Journal of Engineering and Technology, 3(3).
Saha, R. and Grover, S. (2011). Identifying enablers of e-Manufacturing, international scholarly research network, ISRN Mechanical Engineering, Volume 2011, Article ID 193124, 6 pages doi:10.5402/2011/193124.
Sandelowski, M. and Barroso, J.(2003). Reading qualitative studies. International Journal of Qualitative Methods.1 (1):74-108.
Shaver, J. M. (2005). Testing for mediating variables in management research: Concerns, implications and alternative strategies. Journal of Management, (31), 330-353.
Shivanand, H. K.; Nanjundaradhya, N. V. and Kammar, P.(2008). e-Manufacturing a technology review. Proceedings of the World Congress on Engineering, London, UK, 2. Smart manufacturingcoalition.org visited at 2017/05/08.
Sridhar C. N. V.; Reddy, V.; Reddy, V. (2010). Evolution of e-Manufacturing and capabilities-A Review. The Technology World-Malaysia, 5, (1), 25-34, 2010.
Strauss, A. L. and Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 2nd edn, Thousand Oaks, California.
Tiwari, M. K.; Jha, S. J. and Anand, R. B. (2010). Operation allocation and part type selection in e-Manufacturing: An auction based heuristic supported by agent technology, Robotics and Computer-Integrated, 26, pp 312–324.
Wang, L. D. (2007). An information-integrated framework to support e-Manufacturing. Int. J. Adv. Manufacturing. Technology, 32, 625–630.
Wang, J.; Ma, Y.; Zhang, L.; Gao, R. X. and Wu, D. (2018). Deep learning for smart manufacturing: Method sandapplications. Journal of Manufacturing Systems, 48(C), 144-156.
Wuest, T.; Weimer, D.; Irgens, C. and Klaus, D. T. (2016). Machine learning in manufacturing: advantages, challenges, and applications. Prod Manuf Res 4(1):23–45.
Zaletelj, V.; Sluga, A. and Butala, P. (2008). A conceptual framework for the collaborative modelling of networked manufacturing systems, Concurrent Engineering, 16(1), 103-114.
Zhong, R. Y.; Dai, Q. Y.; Qu, T.; Hu, G. J. and Huang, G. Q. .(2013). RFID enabled real-time manufacturing execution system for masscustomization Production. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 29(2): 283-292.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing withtexts. Journal of Advanced.ac.uk