نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی راه­های ترویج و توسعه صلاحیت­های کارآفرینی در دانشجویان است. کارآفرینی مشتمل بر مجموعه­ صلاحیت­های چندوجهی و پیچیده است که پرورش آنها صرفاً با آموزش­های مستقیم کلاسی میسر نمی­شود و به دامنه وسیعی از روش­ها، منابع و امکانات نیاز دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی، از سه مصاحبه جمعی استفاده شد که دو جلسه مصاحبه گروهی با هفت نفر از افراد آشنا به آموزش کارآفرینی و یک جلسه گروه کانونی با 16 نفر از اعضای هیأت­علمی دانشگاه بوعلی­سینا تشکیل شد که همه این افراد، کارآفرین یا پژوهشگر در حوزه کارآفرینی بودند. تحلیل داده­ها با استفاده از شیوه تحلیل مضمون و در قالب مضامین فراگیر، سازمان­دهنده و مضامین پایه نمایش داده شد. در این پژوهش شناسایی شیوه­های توسعه صلاحیت­های کارآفرینی
به­عنوان مضمون فراگیر و شیوه­های فرهنگی و فوق­برنامه، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی به­عنوان مضامین سازمان­دهنده آشکار شد. در حوزه­های فرهنگی و فوق­برنامه راه­هایی مانند نشر مطالب و اخبار کارآفرینی، برپایی نمایشگاه، مشاوره شغلی، برگزاری دوره­های رسمی، برپایی اردوهای صنعتی و شغلی، ایجاد انجمن دانش­آموختگان، برگزاری مسابقات متنوع و دعوت از کارآفرینان؛ در حوزه آموزشی، بازنگری در برنامه­های درسی، بهبود کیفیت دوره­های آموزشی، معرفی رشته­های دانشگاهی به جامعه، اعطای امتیاز به دانشجویان و استادان کارآفرین و توسعه کارگاه­های مهارت­آموزی؛ در حوزه پژوهشی معرفی قابلیت­های دانشگاه به جامعه، توسعه مراکز رشد و در حوزه مدیریتی تهیه برنامه­های میان­مدت و سالانه، تقویت باور مدیران به این موضوع به­عنوان مضامین پایه زمینه­های کسب صلاحیت­های کارآفرینی برای دانشجویان را فراهم می­سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Promotion and development of entrepreneurship competencies in university students

چکیده [English]

The main purpose of this research is to identifying methods of promotion and development of entrepreneurship competencies in university students. Entrepreneurship consist a set of complex and multidimensional competencies that there growth is not possible with direct teaching methods and it needs some ranges of methods, resources and possibilities. In this research through qualitative approach, 3 consultative interviews have been hold. Two interviews with 7 expertise familiar with entrepreneurship background and one interview with 16 members of a principle group from Bu-Ali University faculty board members. The data analyzes has been shown using content analysis method comprehensive, organized and basic concepts. In cultural and extra-curricular areas some proposals have been provided such as publishing the news in entrepreneurship field, setting up the exhibitions, job counseling, official courses, holding industrial camps, creating alumni association, conducting tournaments and invite the entrepreneurs. In educational areas we can suggest the reviewing on curriculum, improving courses qualities, introducing university courses to society, granting privileges to professors and students and developing workshops and training opportunities. In research areas with introducing university capacities to society, developing growth (Roshd) centers. In managerial area, prepare the midterm and yearly entrepreneurship plan, strengthening the managerial beliefs for providing the bases of entrepreneurship opportunities for students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship promotion
  • student
  • university
  • competencies
آراستی، زهرا؛ حیدری، هومان و مبارکی، محمدحسن (1393). ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی
«سخنران مهمان». فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7(3)، 389- 406.
ادیب، یوسف و مردان اربط، فاطمه (1393). پدیدارشناسی تجربیات و ادراکات کارآفرینان از پدیدة کارآفرینی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7(3)، 447- 467.
احمدی، غلامعلی و فضائلی‌فر، زینب (1392). تحلیل محتوای کتاب‌های آموزش حرفه و فن دوره راهنمایی بر اساس شاخص‌های کارآفرینی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 6(1)، 184-165.
احمدپور داریانی، محمود و عزیزی، محمد (1383). مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش. 
بازرگان، عباس (1388). مقدمه‌ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
جعفری‌مقدم، سعید؛ زالی، محمدرضا و جلیل‌زاده، مریم(1390). عوامل بازدارنده قصد کارآفرینانه دانشجویان: مورد مطالعه دانشگاه تهران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 25، 51- 27.
حسینی، مریم(1394). معرفی روش کانونی و کاربرد آن در تحقیقات. چاپ دوم، تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سیما.
حسینی‌نیا، غلامحسین؛ عطایی، پوریا و یعقوبی فرانی، احمد (1396). ارزیابی مهارت‌ها و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان و تأثیر آن بر قصد کارآفرینی (مورد مطالعه: مراکز آموزش علمی ـ کاربردی مهارت). فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 73، 44-25.
صفری، سعید و سمیع‌زاده، مهدی (1391). نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی، فناوری آموزش، 13(1)، 79-65.
فرامزی‌نیا، ضرغام؛ فرهادی‌راد، حمید و مهرعلیزاده، یداله (1395). تحلیل امکان پیاده‌سازی دانشگاه مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 18 (1)، 86- 65.
فلیک، اوه (1394). در آمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی، چاپ چهارم. تهران: نی.
محمدی الیاسی، قنبر؛ فراستخواه، مقصود و فرخ، شیما (1391). مهارت‌های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه‌ها. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3(3)، 185-201.
محمدی الیاسی، قنبر و نوتاش، هادی(1390). شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 4(1)، 31-50.  
محمدی الیاسی، قنبر؛ ابیلی، خدایار و مثنوی، ندا(1392). شناسایی الگوی منابع روش‌های یادگیری کارآفرینان نوپا. فصلنامه توسعه کارآفرینی،6(4)، 75-93.
مرتضی‌نژاد، نیلوفر؛ عطاران، محمد؛ حسینی‌خواه، علی و عباسی، عفت(1396).  بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی. فصلنامه مطالعات برنامه‌درسی،11(4)،80-49.
موحدی، رضا؛ حیدری ترازک، خدیجه و سعدی، حشمت‌اله (1395). موقعیت برنامه‌درسی کارآفرینی در دانشکده کشاورزی دانشگاه‌های بوعلی‌سینا، رازی و کردستان. فصلنامه مدیریت آموزش کشاورزی، 36(4)،
نویدی، احد و محمودی کهریز، بهرام(1391). ضرورت و راه‌های توسعه مهارت‌های عمومی برای اشتغال‌پذیری در جامعه دانش‌محور. فصلنامه تعلیم و تربیت، 28(4)، 15-36.
یدالهی فارسی، جهانگیر و میرعرب، رضا (1388). بررسی ارائه برنامه‌درسی آموزش کارآفرینی در رشته علوم تربیتی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 2(1)، 80 -61.
Brush, C. G. (2014). Exploring the concept of an entrepreneurship education ecosystem. Innovative Pathways for University Entrepreneurship in the 21st Century (pp. 25-39). Emerald Group Publishing Limited.
Fichter, K. and Tiemann, I. (2018). Factors influencing university support for sustainable entrepreneurship: Insights from explorative case studies. Journal of Cleaner Production, 175, 512-524.
Kuratko. D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges, Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5) 577-598.
Lonappan, J. and Devaraj, K. (2011). Pedagogical innovations in teaching entrepreneurship. Eight AIMS International Conference on Management, January 1-4, 513-518.
Morris, M. H. and Kuratko, D. F. (2014). Building university 21st century Entrepreneurship programs that empower and transform. Innovative Pathways for University Entrepreneurship in the 21st Century (pp. 1-24). Emerald Group Publishing Limited.
Neck, H. M. and Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: Known worlds and new frontiers. Journal of Small Business Management, 49(1), 55-70.
Othman, N.; Hashim, N. and Ab Wahid. H. (2012). Readiness towards entrepreneurship education students and Malaysian universities. Education + Training. 54(89), 697-708.
Peltonen, K. (2015) How can teachers’ entrepreneurial competences be developed? A collaborative learning perspective. Education + Training, 57(5), 492-511.  https://doi.org/10.1108/ET-03-2014-0033.
Premand, P.; Brodmann, S.; Almeida, R.; Grun, R. and Barouni, M. (2016). Entrepreneurship education and entry into self-employment among university graduates. World Development, 77, 311-327.
Stal, E.; Andreassi, T. and Fujino, A. (2016). The role of university incubators in stimulating academic entrepreneurship. RAI Revista de Administração e Inovação, 13(2), 89-98.
Sánchez, B. V. and Sahuquillo, A. C. (2017). Entrepreneurial intention among engineering students: the role of entrepreneurship education. European Research on Management and Business Economics.
Tong, A.; Sainsbury, P. and Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care, 19(6), 349-357.
Turker, D. and Selcuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.
Welsh, D. H.; Tullar, W. L. and Nemati, H. (2016). Entrepreneurship education: Process, method, or both?. Journal of Innovation and Knowledge, 1(3), 125-132.