نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشگاه تهران

چکیده

در یکی دو دهۀ گذشته نهضتی جهانی برای بازنگری آموزش مهندسی، ارزشیابی نتایج آن و ایجاد همگرایی بین ارزشیابیهای صورت گرفته در کشورهای مختلف ایجاد شده است. اصل مورد توافق در تقریباً همۀ این بررسیها برداشتن تمرکز از ورودیهای آموزش (آنچه دانشگاه عرضه می‌کند) و تمرکز آن بر‌ خروجیها (آنچه دانشجویان کسب کرده‌اند) بوده است. بدین منظور، حداقل دستاوردهای مورد انتظار از یک دانش‌آموختۀ مهندسی تعیین شده است. توافق در باره دستاوردهای پایۀ آموزش مهندسی، زمینۀ لازم را برای دستیابی به الگوی یکنواخت ارزشیابی این برنامه‌ها در سطح بین‌المللی فراهم کرده است. ارزشیابی آموزش مهندسی معمولاً در دو مرحله ارزیابی درونی و بیرونی صورت می‌گیرد. ارزیابی درونی را خود مراکز آموزشی و ارزیابی بیرونی را مؤسسات مستقل ملی انجام می‌دهند. ارزیابی بیرونی زمانی موفق است که بر مبنای استانداردی مشخص و به صورتی یکنواخت و بی‌نظر انجام شود تا نتایج آن بتواند مورد تأیید همه طرفهای ذی‌نفع قرارگیرد. به‌دنبال تأسیس مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در سال 1390، فرایند ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور تهیه شد. در این مقاله سازکار طراحی شده برای ارزیابی بیرونی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mechanism of external assessment of engineering education programs of Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor of Geo-Engineering, College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

In the last two or three decades a global move was formed to revaluate engineering education and accreditation of its outcomes. The main principle in all these efforts was paying less attention to entries (what university offers) and put more attention on the outcomes (what students have gained). To accomplish this goal, the minimum expected outcomes of an undergraduate engineering program was formulated. Mutual agreement on the fundamental outcomes of an engineering graduate paves the road to reach to a globally uniform procedure for the accreditation of these programs. The accreditation of engineering programs consists of internal and external assessments. The internal or self assessment is carried out by educational institutions, while independent national institutions are usually responsible for the external assessment. Successful external assessment needs clearly defined standards carried out by unbiased evaluators. After foundation of Iran Accreditation Institute for Engineering Education (IAIEE), the process and standards of accreditation of Iranian engineering educational programs was prepared. This paper presents the designed mechanism for external assessment of the engineering programs of Iran.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • undergraduate engineering program
  • accreditation
  • internal assessment
  • external assessment