نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده هنرو معماری دانشگاه شیراز

چکیده

بیش از نیم قرن از آموزش معماریدر ایران می‌گذرد و طی این دوران همواره در سرفصل دوره‌های مختلف، دروس طراحی معماری یکی از مهم‌ترین دروس در زمینة آموزش معماری امروز ایران به‌شمار می‌آمده است.در روند عمومی آموزش این دروس، آموزش و درک مفاهیم بر اساس رابطه استاد و شاگردی شکل گرفته است که در آن دانشجو با قوه خلاق خود به دنبال ایده‌یابی و مدرس با دیدگاهی نقادانه به پردازش و ارزیابی ایده می‌پردازند. برخی از دانشجویان از این روش آموزش گله‌مند هستند و می‌گویند که مدرسان فقط از کارهای آنها ایراد می‌گیرند وتصور می‌کنند که این نوع آموزش مانع خلاقیت آنهاست. از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد که در واقعیت این مشکل در عملکرد برخی از مدرسان وجود دارد. در این مطالعه تلاش شده است تا چارچوب علمی برای بررسی نحوه ارزیابی نقادانه مدرس و یافتن وجوه مثبت و منفی آن در خصوص تفکر خلاق دانشجو ارائه شود. در سالهای اخیر، تفکر به‌عنوان موضوعی اصلی مورد توجه اندیشمندان مختلف، به‌خصوص روانشناسان شناختی، قرار گرفته است. از این رو، نظریه‌های در حوزه روانشناسی شناختی به‌عنوان مبنای مناسبی در این تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج بررسی‌، به منظور استفاده آگاهانه از روش نقد، وجوه تفکر انتقادی مدرس و تأثیر آن بر تفکر خلاق دانشجو را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Student-teacher interaction in architectural design studio: teacher’s critical thinking & students’ creative thinking

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Sharif

Assistant Professor, OF Architecture, School of Art and Architecture

چکیده [English]

The teaching of architecture in Iran dates back to more than half a century ago. Architectural design subjects have appeared as the most important subjects in various curricula in Iran. In the general teaching methodology of these subjects, teaching and conceptual comprehension have been formed within the framework of student-teacher relationships where the student creatively seeks ideation and the teacher critically processes, evaluates, and assesses ideas. Nevertheless, some students are critical of the approach asserting that teachers only find fault with their performance and believing that this approach is detrimental to their creativity. On the other hand, it appears that, in reality, the problem is deeply rooted in the performance of some teachers. The present paper makes an attempt to seek the scientific framework by which teachers’ critical performance can be assessed and to identify the advantages and the disadvantages associated with this performance relevant to the students’ creative thinking. In recent years, the thinking process has been investigated by many intellectuals especially cognitive psychologists. Therefore, theories of cognitive psychology have been studied in the present research as a platform for undertaking research. The findings of the present research highlight the intelligent employment of teachers’ critical approach, the various dimensions of critical thinking and their effect on students’ creative thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Design Studio
  • design thinking
  • Critical Thinking
  • Creative Thinking