نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه انعطاف‌پذیری استادان (اعضای هیئت علمی) با یادگیری فعال دانشجویان‏‏ کارشناسی ارشد پردیس مهندسی دانشگاه شیراز بود. این تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر روش جزو پژوهشهای توصیفی و از نوع «همبستگی» بود. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ‏مشغول به تحصیل در پردیس مهندسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 91 ـ 1390 بود که حدود 850 دانشجو را شامل می‌شد و از این میان طبق جدول مورگان تعداد 300 دانشجو از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سیاهه سبک فردی (تاگرت و تاگرت ـ هاسلادن، 1993) و ‏پرسشنامه ادراک دانشجو (کیم، 2009) بود. پرسشنامه‌ها در میان افراد نمونه توزیع و پس از جمع‌آوری، داده‌ها در نرم افزار SPSS 16 وارد و تجزیه و تحلیل شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که ‏دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس مهندسی دانشگاه شیراز، میزان انعطاف‌پذیری استادان و همچنین، یادگیری فعال خود را در حد متوسط برآورد کرده‌ا‌ند. همچنین، از دیدگاه آنان انعطاف پذیری استادان بر یادگیری فعال دانشجویان تأثیر معنا‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the relationship between faculties' flexibility and students' active learning

نویسندگان [English]

  • Marzieh Karimi 1
  • Gholamreza Jafarinia 2
  • Morteza Amani 1

1 ‌PhD. Student, Department of Educational Administration, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this paper was to evaluate the relationship between faculty’s flexibility and students’ active learning. The population included all MSc students of engineering faculties in Shiraz University. By random classified sampling method 300 students were selected. The instruments included Intellectual Development Subscale of College Student Experiences Questionnaire (Pace & Kuh, 2002), and Personal Style Inventory, PSI (Taggart and Taggart – Hausladen, 1993). The questionnaires were distributed among the sample and data were entered in SPSS 16 and analyzed. The results of the research showed the average attitudes of the students about their active learning and faculties' flexibility in Shiraz University. In addition, the results indicated that from the students' viewpoints, faculties' flexibility had a significant effect on their active learning.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • flexibility
  • ‏ active learning
  • faculties
  • engineering