نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

4 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در پژوهش حاضر با تأکید بر ضرورت آموزش مهارتهای خودراهبری یادگیری در نظام آموزش‌عالی، ارزشهای تحصیلی دانشجویان بررسی و نشان داده شده است که چگونه ارزشها می‌توانند بر میزان انتخاب اهداف تأثیر بگذارند. همچنین، با بررسی ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، مسیر برنامه‌ریزی صحیح برای رفع مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف فرایند یاددهی و یادگیری هموار می‌شود. هدف کلی از انجام دادن این تحقیق مقایسه خودراهبری یادگیری، ارزشهای تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان رشته‌های مهندسی از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بود. جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 92- 1391 بودند که شامل 860 نفر بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از هر گروه مهندسی یک رشته و از هر رشته یک کلاس کارشناسی به‌صورت تصادفی تعداد 533 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه خودراهبری، ارزشهای تحصیلی و ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع شد. با استفاده از روشهای آمار استنباطی داده‌ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین میزان خودراهبری یادگیری، بین ارزشهای تحصیلی و بین میزان ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بر اساس رشته‌های مختلف مهندسی، جنسیت و نوع سکونت تفاوت معناداری وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Engineering Students' Self-Directed Learning, Academic Values and Evaluation of Faculty Members Teaching Quality. The Case: Hormozgan University

نویسندگان [English]

  • Reza Naseri Jahromi 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Hadi Rahmani 3
  • Mehdi Zareee 4

1 Assistant Professor, Faculty Member of School of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 PhD. Student, School of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 M. A., School of Education an Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

4 M. A., Malek-Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

  This article emphasizes the need for training skills, self-directed learning in higher education, examines the student’s academic values and shows how values can influence on targets. Also, students' perception of faculty members teaching quality, smooth planning and solve their problems in different areas of teaching and learning process. The purpose of this study was to compare engineering students' self-directed learning, academic values and evaluation of faculty members’ teaching quality. Statistical population consists of 860 undergraduate engineering courses students of Hormozgan University in the 2012-13 academic year where 533 students were selected with classified random sampling method. Three questionnaires were used: students' self-directed learning, academic values and perception of faculty members teaching quality which were distributed and collected after calculation of validity and reliability. Data were analyzed by using inferential statistical methods. The results showed that there are significant differences among students self-directed learning, academic values and students' perception of faculty members teaching quality with various engineering courses, sex and residence type.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Directed Learning
  • task values
  • grade values
  • Teaching Quality
  • Hormozgan University