نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانش‌آموخته رشته مدیریت اجرایی دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فنی خدمات پس از فروش خودروسازی بر بهبود مهارت فراگیران شرکت کننده در دوره‌ها انجام شده است. برای سنجش میزان تأثیر این دوره‌ها 10 متغیر شامل هفت توانایی پرسش از مشتری، شناخت سیستم‌ها، تشخیص ریشه عیب، اولویت‌بندی کنترل حدسها، کنترل ایرادات، رفع عیب و توانایی کنترل رفع عیب خودرو و همچنین، میزان تحصیلات، جایگاه شغلی و نوع دوره‌های آموزشی بررسی شده است. روش تحقیق کاربردی و توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری کلیه فراگیران حاضر در دوره‌های مذکور در سال 1391 و 2670 نفر بودند. با استفاده از فرمول کوکران 1422 نفر آزمون شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه آزمون مهارت سنجی با هفت سؤال بود. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان دانشگاه تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه آزمون از طریق آلفای کرونباخ 759/0 برآورد شد. برای اندازه‌گیری فرضیات از آزمونهای ویکاکسون، من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از آزمونها نشان داد که در کلیه متغیرهای هفت‌گانه، دوره‌های آموزشی سبب افزایش مهارت فنی فراگیران شرکت کننده در این دوره‌ها می‌شود و بین تحصیلات و افزایش نمره مهارت فراگیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نوع پست فراگیر در نمایندگی در افزایش نمره مهارت فراگیران تأثیر معنادار را مشخص کرد. بین تغییر نمرات مهارت‌سنجی دوره‌های آموزشی مختلف اختلاف معنادار مشاهده می‌شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of technical training courses on improving skill level of automobile production industry after sale services network personnel (case study: Saipa Yadak Organization)

نویسندگان [English]

  • Gholam reza Jalali Naeini 1
  • Alireza Berelian 2

1 Assistant professor , Faculty of Industrial Engineering, University of Science and Technology , Tehran, Iran

2 MSc. Student, School of Progresses Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of automobile production after sale services technical training courses, on the improvement of trainees skills. In order to assess the effect of these courses, the following abilities of questioning the customer, systems recognition, root cause recognition, guesses control prioritizing, defects control, defects correcting, defect correcting control and also level of academic education, job position and type of training courses were assessed. The survey method is applied, descriptive, survey search and relationship. Research statistical community included 2670 participants who took part in these courses in 2012. Using Chocran formula, 1422 of personal were tested. The information collecting tool was a questionnaire which consisted of 7 questions. The validity of questionnaire content was approved by academic university lecturers and their opinions were taken into consideration. Also the questionnaire reliability was approved by using the Cronbachs Alpha (0.759) method. To measure the assumptions, Wilcox on, Kruskal-Wallis, Man Whitney and Pearson correlation test were used. The result indicated that in the first 7 abilities, the training courses resulted in the rise of participants technical skills. Also there was positive and significant correlation between academic educations and the rise in trainees skill marks. The relation between position in dealership and the rise in trainees skill marks revealed significant effect. The participants marks indicated significant difference in various skill evaluating courses.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • skill assessment
  • automobile trouble shooting
  • voice of customer matrix