نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف مقالة حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهندسان صنعت خودروسازی بود که با تکیه بر طراحی آموزشی کل‌نگر و کاربست مدل چهار‌مؤلفه‌ای(4C/ID) در شرکت ایران‌خودرو خراسان انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی بوده و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونۀ آماری عبارت بود از 40 نفر از مهندسان شرکت ایران‌خودرو خراسان که در دورۀ استاندارسازی ایستگاههای کاری شرکت کرده بودند، که به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس، یک گروه متشکل از 20 نفر از مهندسان به‌عنوان گروه آزمایش و 20 نفر دیگر به‌عنوان گروه گواه انتخاب شدند. برای ارزشیابی اثربخشی آموزش مدل پاتریک انتخاب وبا‌توجه به محدویتهای زمانی و اجرایی دو سطح اول این مدل (واکنش و یادگیری) استفاده شد ابزارهای پژوهش شامل دو پرسش‌نامه fvhd سنجش رضایت از دوره، نگرش نسبت به دوره و یک آزمون پیشرفت تحصیلی بود. نتایج نشان داد که به‌کارگیری رویکرد کل‌نگر براساس مدل چهارمؤلفه‌ای در آموزشهای صنعت خودروسازی باعث اثربخشی دوره‌های آموزشی (p>0/01) می‌شود. درخصوص مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ اثربخشی نتایج نشان داد که فراگیران در دورۀ طراحی شده براساس مدل چهارمؤلفه‌ای(4C/ID) رضایت‌مندی بهتر (p=0/01) و همچنین نگرش مثبت‌تری (p=0/02) را نسبت به دورۀ آموزشی مذکور داشتند. اما در خصوص مؤلفه  یادگیری تفاوت معناداری میان دو گروه حاصل نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enhancing the effectiveness of engineering education with a focus on the automotive industry, Holistic educational design

نویسندگان [English]

  • Morteza Karami 1
  • Ameneh Seylane 2

1 Associated Professor, School of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 M. A, School of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effectiveness of automotive industry engineering education. This research is designed using holistic instruction design and four-component instructional design model (4C/ID) in Iran Khodro Company. Research method is quasi-experimental. Pretest and posttest control group design is used. Sample consists of 40 engineers of Iran Khodro in the standardization of workstations. As an experimental group, 20 engineers and 20 others were selected as the control group. The research instruments consisted of three questionnaires for measuring satisfaction with the course, and a test of attitudes toward academic achievement. Results showed that the holistic approach 4C/ID model in the automotive industry led training courses is effective (p>0/01). Learners in courses designed model (4C/ID) better satisfaction (p = 0.01) and more positive attitudes (p = 0/02) were compared to the mentioned course. However, significant differences between the two groups did not learn about the components.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial training
  • holistic training design
  • Engineering education
  • Competence