نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگا آزاد قائمشهر

2 دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

امروزه اقتصاد کشورهای پیشرفته بیش از همه وابسته به تولید، انتشار و استفاده از دانش است. دراین شرایط، مؤسسات آموزش‌عالی به‌عنوان نهادهای تولید و انتشار دانش، دیگر صرفاً برای آموزش‌وپژوهش تلقی نمی‌شوند، و انتظار می‌رود که این مؤسسات نقش فعال‌تری در تولید اقتصاد ملی و منطقه‌ای از طریق کارآفرینی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی از شاخص‌های مؤثر بر توسعة دانشگاه کارآفرین و رتبه‌بندی آن‌ها با کاربرد تکنیک‌های فازی در دانشگاه‌های استان مازندران می‌باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات و داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از اساتید و خبرگان دانشگاهی و افراد خبره حاضر در مراکز رشد دانشگاه‌های مازندران در سال 1394 بوده‌اند که به روش هدفمند انتخاب شدند. هم‌چنین از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز استفاده‌شده است. از طرفی نیز برای تحلیل داده‌ها از رویکردهای دلفی فازی (FDM) و فرآیندسلسله‌مراتبی‌فازی (FAHP)، استفاده ‌شد. یافته‌های تکنیک دلفی فازی، 10 عامل اساسی را بر توسعه دانشگاه کارآفرین آشکار کرد، نتایج تکنیک AHP فازی نیز نشان داد، از میان شاخص‌های موردبررسی، شاخص چشم‌انداز، مأموریت‌واستراتژی در دانشگاه بیشترین وزن و اهمیت، هم‌چنین شاخص ساختار و طرح‌سازمانی در دانشگاه کم‌ترین رتبه و امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of effective indicators on developing entrepreneur university; with application of (MCDM) and integrated fuzzy DELPHI and fuzzy AHP Techniques

نویسندگان [English]

  • hossein samadi 1
  • hamzeh samadi 2

1 Young Researcher Club, Qaemshahr, Iran

2 Ph.D, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the economy of developed countries depend more on knowledge production, dissemination, and utilization than everything. In these conditions, higher education institutions as the knowledge production and dissemination institutions are not considered only for education and research, and these institutions are expected to play a more active role in national and regional economic production through entrepreneurship. In fact, the purpose of the present research is representation of a model of effective indicators on developing entrepreneurial university and ranking them by DELPHI and Fuzzy techniques in universities of Mazandaran Province. Present research is an applied research in terms of purpose, and is descriptive- survey in terms of collecting data and information. Research statistical population includes the professors and academic experts that there are in incubators (growth centers) of universities of Mazandaran Province in 1394 (2015) and are selected by a purposive of judgmental method. In other hand, the Fuzzy Delphi and Fuzzy techniques are used to analyze data. The results of Fuzzy Delphi technique revealed the effects of 10 basic factors on developing entrepreneurial university, the results of Fuzzy AHP technique also showed that the vision, mission, and strategy indicator has most weight and significance in university among evaluated indicators. The indicator of structure and organizational design also gains the least rank and score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur university
  • higher education
  • innovation
  • fuzzy techniques
Sources>منابع بهزادی، نازنین؛ رضوی، سیدمصطفی و حسینی، سیدرسول (1393). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی. نشریه توسعه کارآفرینی. (4)7، 713-697. کشاورزی، مرضیه (1393). بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه‌های اثرگذار بر آن. نشریه توسعه کارآفرینی. (3)7، 548-529. صمدی میارکلائی، حسین (1392). بررسی وضعیتِ ظرفیت و فرهنگ‌سازمانی کارآفرینانه دانشگاه (مطالعه موردی: پنج دانشگاه استان مازندران)، طرح پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان، قائم‌شهر. صمدی میارکلائی، حسین، آقاجانی؛ حسنعلی و صمدی میارکلائی، حمزه (1393). ارزیابی شاخص‌های دانشگاه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی. نشریه توسعه کارآفرینی، (2)7، 388-369. صمدی میارکلائی، حسین، آقاجانی، حسنعلی و مشازمینی، موسی (1393ب). تبیین شاخص‌های دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی از طریق سیستم استنتاج فازی: مطالعه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، (3)96،114-9. صمدی میارکلائی، حسین؛آقاجانی، حسنعلی و صمدی میارکلائی، حمزه (1394). بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه‌های منتخب استان مازندران. نشریه مدیریت دولتی،. (1)7. 132-111. صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه (1394). ترسیم نقشه روابط علّی عواملِ توسعه ظرفیت دانشگاه کارآفرین به‌عنوان مرکز تولید دانش براساس تکنیک آزمایش و ارزیابی تصمیم‌گیری (DEMATLE). نشریه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، (4)2،24-11. صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه (1394ب). تبیین وضعیت شاخص‌های دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی با طرح پژوهشی‌تجربی. مهندسی فرهنگی، (11)127،149-10. گودرزوندچگینی، مهرداد (1397). رویکردهای دانشگاه نسل چهارم کار و عمل (مورد مطالعه: دانشگاه‌های کمبریج، استنفورد و هاروارد). مهندسی فرهنگی، (78)20،16-1. Acs, Z. J. and Audretsch, A. (1991). Innovation and small firms. Cambridge: MIT Press. Arnaut, D. (2010). Towards an entrepreneurial university. International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 3(1), 135–152. Claryssea, B.; Tartari, V. and Salter, A. (2011). The impact of entrepreneurial capacity, experience and organizational support on academic entrepreneurship. Research Policy, 40. 1084–1093. Clark, B. (2001). The entrepreneurial university: New foundations for collegiality, autonomy, and achievement. Higher Education Management, 13(2): 9–24. Clauss, T.; Kesting, T.; Miller, K. and Meerman, A. (2018). Quo vadis entrepreneurial university? The need for multi-levels of analysis.‌ International Journal of Technology Management, 77(1/2/3):1–8 Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 95: 649–655. Etzkowitz, H.; Webster, A.; Gebhardt, C. and Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm; Research Policy, 29(2), 313–330. Guerrero, M. And Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37(1), 43–74. Guerrero, M.; Urbano, D.; Cunningham, J. A. and Gajón, E. (2018). Determinants of graduates’ start Ups creation across a multi campus entrepreneurial university: the case of monterrey institute of technology and higher education. Journal of Small Business Management, 56(1), 150–178.‌ Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3, 1–21. Gogus, O. and Boucher, T. (1997). A consistency test for rational weights in multi-criterion decision analysis with fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems. 86, 129–138. Hsieh, T. Y.; Lu, S. T. and Tzeng, G. H. (2004). Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings. International Journal of Project Management, 22(7), 573–584.‌ Hsu, Y. L., Lee, C. H., & Kreng, V. B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 37(1), 419–425.‌ Ishikawa, A.; Amagasa, M.; Shiga, T.; Tomizawa, G.; Tatsuta, R. and Mieno, H. (1993). The max–min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy Sets and Systems, 55, 241–253. Klofsten, M. and Jones-Evans, D. (2000). Comparing academic entrepreneurship in Europe–the case of Sweden and Ireland. Small Business Economics, 14(4), 299–309. Kabir, G. and Sumi, R S. (2013). Integrating fuzzy delphi with fuzzy analytic hierarchy process for multiple criteria inventory classification. Journal of Engineering, Project, and Production Management. 3(1), 22–34. Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. The Journal of Technology Transfer, 31(5), 599–603. Lazzeretti, L. and Tavoletti, E. (2005). Higher education excellence and local economic development: The case of the Entrepreneurial University of Twente. European Planning Studies, 13(3), 475–493. Lin, G. T. and Shen, Y. C. (2010). A collaborative model for technology evaluation and decision-making.‌ Journal of Scientific & Industrial Research. 69, 94–100. Mahdavi Mazdeh, M. M.; Razavi, S. M.; Hesamamiri, R.; Zahedi, M. R. and Elahi, B. (2013). An empirical investigation of entrepreneurship intensity in Iranian state universities. Higher Education, 65(2), 207–226. Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29(7), 770-791. Noorderhaben, N. (1995). Strategic decision making. UK: Addison-Wesley. O’Shea, R. P.; Allen, T. J.; O’Gorman, C. and Roche, F. (2004). Universities technology transfer: A review of academic entrepreneurship literature. Irish Journal of Management, 25(2), 11–29. O’Shea, R. P.; Allen, T. J.; Chevalier, A. and Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of US universities. Research Policy, 34(7), 994–1009. O’Shea, R. P.; Allen, T. J.; Morse, K. P.; O’Gorman, C. and Roche, F. (2007). Delineating the anatomy of an entrepreneurial university: the Massachusetts Institute of Technology experience. R&d Management, 37(1), 1–16. Rothaermel, F. T.; Agung, S. D. and Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691–791. Sá, E., Dias, D. and Sá, M. J. (2018). Towards the university entrepreneurial mission: Portuguese academics’ self-perspective of their role in knowledge transfer. Journal of Further and Higher Education, 42(6), 784–796.‌ Urbano, D. and Guerrero, M. (2013). Entrepreneurial universities socioeconomic impacts of academic Entrepreneurship in a European region. Economic Development Quarterly, 27(1), 40–55. Van Laarhoven, P. J. M. and Pedrycz, W. (1983). A fuzzy extension of saaty_s priority theory. fuzzy Sets System. 11(3), 229–241. Wu, H. Y.; Tzeng, G. H. and Chen, Y. H. (2009). A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard. Expert Systems with Applications, 36(6), 10135–10147.‌ Yusof, M. and Jain, K. K. (2010). Categories of university-level entrepreneurship: a literature survey. International Entrepreneurship and Management, 6(1), 81–96.