نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوافضا، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

چکیده

تحقق عملی اندیشه ایجاد شبکه ارزیابی کیفیت دانشگاه­های کشور در سایه ترغیب دانشگاه­ها به پیاده­سازی و اشاعه فرهنگ ارزیابیدرونیآموزش­هاگرهخوردهاست.این مهم با تغییر رویکردهای بین­المللی در حوزه آموزش مهندسی و پدیده اعتبارسنجی دوره­های کارشناسی مهندسی با استاندارد و شایستگی­های موردتوافق ضرورت یافته است. نقطه اشتراک نظام­های نوین آموزش مهندسی دیدگاه پیامدمحور بوده است که قائل بر طراحی، اجرا و ارزیابی درس­های مهندسی با مرکزیت برون­دادها است. این رویکرد که مغناطیس حرکت خود را از اهداف تنظیم­شده برنامه و به­تبع آنها اهداف یادگیری درس می­گیرد، ساختار ویژه­ای برای تطبیق با ملاک­های اشاره­شده مراکز اعتبارسنجی و شاخص­های ارزیابی درونی و برونی دانشگاه ایجاد می­کند. نقش طرح درس به­عنوان چراغ هدایت درس در شکل­دهی و انسجام رویکردهای آموزشی و سنجشی سیستم پیامدمحور کلیدی و راهبردی است. لذا بازنگری ساختاری آن برای استفاده بهینه ضروری است. در این نوشتار درس «تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی 2» در قالب طرح درس پیشنهادی معرفی می­شود و زوایای راهبردی کاربردی آن در پیشبرد ارزیابی­های درونی کیفیت آموزش گشوده می­شود. نتایج حاکی از قابلیت­های طرح درس پیشنهادی در سنجش سطح دست­یافت­های یادگیری، حیطه تمرکز یادگیری، تعیین اهرم­های تغییر راهبردی در پوشش حداکثری سطوح تفکر بالاتر یادگیری، و پی­ریزی برنامه بهبود مدیریت درس بوده است. در انتها یک مدل برنامه­ریزی خطی به­عنوان نقطه ثقل بهینه در طرح­ریزی برنامه بهبود درس معرفی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Outcome-based subject outline: an effective tool for internal evaluation of engineering educations quality

نویسندگان [English]

  • Hossein Zeynal 1
  • Shiva Mansoorzadeh 2

1 Department of Electrical and Computer Engineering, Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin, Iran

2 Department of Industrial, Mechanical and Aerospace Engineering, Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Practical Implementation of National Quality Assurance Network for universities could be envisioned by urging everyone to conduct internal evaluation on their engineering programs. It follows a shift in engineering education paradigms and accreditation process for bachelor’s degree programs over the world in accord with universal criteria for evaluations. The common surface among modern engineering education disciplines is found to be the outcome-based approach, which tends to design, execute and evaluate the engineering modules based on outcomes rather than inputs and the process merely. Since this approach revolves about outcomes and achievements, it creates an appropriate room for all the accreditation and internal evaluation requirements to be accommodated in an adoptable way. In this mechanism, development of subject outline plays a crucial role in shaping outcome-based educational strategies. Therefore, it seems imperative to review the traditional subject outline and transform it to the fashion that becomes suitable for internal evaluation process. In this paper, the subject outline for Power System Analysis 2 is developed and, further, its potential and strategic capabilities for evaluation, monitoring and troubleshooting in educational system is studied. Based on the results found, the proposed outcome-based subject outline can cater one various learning outcome assessments, effective leverage for high level bloom’s taxonomy, and Improvement plans for upcoming semesters. At last, a linear programming model is suggested which may work as an optimal initial point to better lay out improvement plans for futuristic semesters to be prescribed in case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal evaluation
  • self-assessment
  • outcome-based education system (OBE)
  • subject outline
  • engineering education
<Sources>مراجع بازرگان، عباس (1394). ارزشیابی آموزشی (چاپ چهاردهم)، تهران: دانشگاه تهران. بازرگان، عباس (1396). در انتظار نهاد ملی ارزیابی کیفیت. دو ماهنامه تخصصی دانشگاه امروز، 1،10-8. بازرگان، عباس؛ فراستخواه، مقصود؛ مهرعلی‌زاده، یداله؛ معماریان، حسین؛ مهرام، بهروز و نورشاهی، نسرین (1396). نگاهی به تجربه‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق‌ها و چشم‌اندازها (چاپ دوم)، تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. زینل، حسین منصورزاده، شیوا و انیسه، محمد (1396). پیاده‌سازی سیستم پیامدمحور در آموزش مهندسی: مطالعه موردی مرکز آموزش عالی فنی - مهندسی بوئین‌زهرا، پنجمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران. ۳۰ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۶، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، ایران، تهران. زینل، حسین و منصورزاده، شیوا (1396). ارزیابی کیفیت آموزش‌های مهندسی با استفاده از سیستم پیامدمحور در دانشگاه فنی - مهندسی بوئین‌زهرا. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19 (76)، 124-99. صادقی، ناهید؛ فراهانی، مهدی و کمره‌ای، محمود (1393). نقش شناسایی و افراز دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت آموزش‌عالی، مورد پژوهش آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16 (58)، 110-85. معماریان، حسین (1388). ارزیابی داخلی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11 (42)، 18-1. معماریان، حسین (1390 الف). تدارک هدف‌ها و دستاوردهای آموزش مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13 (49)، 69-43. معماریان، حسین (1390 ب). فرایند ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13 (50)، 61-36. معماریان، حسین (1390پ). کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13 (51)، 74-53. معماریان، حسین (1396). توسعه مهارت‌های آموزشی استادان مهندسی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19(75)، 73-55. وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1395). آیین‌نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (سند شماره 19381/و مورخ 3/9/1395). تهران: وزارت. عتف. یوسفی افراشته، مجید (1394). سنجش دستاوردها: رویکردی نوین در سنجش آموزش مهندسی، اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تأکید بر فناوری‌های نوین یادگیری)، 19 الی 21 آبان 1394، شیراز 74-53. ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), (2018)<http://www.abet.org>. Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H. and Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company. CEAB (2017). Accreditation board, engineering Canada, https://engineerscanada.ca (accessed Dec 2017) Crawley, E. F.; Malmqvist, J.; Östlund, S.; Brodeur, D. R. and Edström, K. (2014). Rethinking engineering education: The CDIO Approach, Springer. Felder, R. M. and Brent, R. (2003). Designing and teaching courses to satisfy the ABET Engineering criteria. Journal of Engineering Education, 92(1), 7–25. http://www.ncsu.edu/felder-public/Papers/ABET_Paper_(JEE).pdf Rose, A. A.; Ortega, R. A. and Ortega-Dela, C. (2016). Educators’ attitude towards outcomes-based educational approach in english second language learning. American Journal of Educational Research. 4(8), 597-601. </Sources>Spady, W. (1994), Outcome-based education: critical issues and answers, association of school administrators, Arlington Virginia: American. Tshai, K.Y.; Ho, J.-H.; Yap, E. H. and Ng, H. K. (2014). Outcome-based education – the assessment of programme educational objectives for an engineering undergraduate degree, Engineering Education, 9(1), 74-85. Zeynal, H.; Zakaria, Z.; Anisseh, M.; Mansoorzadeh, S. (2017). Strategic implementation of outcome - based education system in Buein-Zahra Technical University of Iran, IEEE 9th International Conference on Engineering Education (ICEED), Kanazawa, Japan, 122-127