نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مازندران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مازندران

چکیده

راهبرد مهندسی همزمان یکی از اساسی‌ترین پارامترها در توسعه‌ صنعتی است. زیرا طراحان امروزی نه‌تنها با پیچیدگی فرایند طرح مواجه هستند بلکه به­منظور بهبود اقتصادی تولید و ابقای رقابت در صنعت ساخت لازم است فرایندهای طراحی، ساخت و آزمایش به­جای اجرای متناوب به­صورت همزمان انجام گیرد. برای اجرای الگوی مهندسی همزمان، یکی از مهم­ترین نیازهای اولیه این است که وضعیت فعلی به­روشنی درک شود تا بتوان شکاف و فاصله‌ میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبی که در آینده برای اجرای مهندسی همزمان نیاز است، محاسبه شود. در این مقاله با استفاده از معیارهای استاندارد تعریف­­شده برای الگوی مهندسی همزمان، شکاف موجود محاسبه و راهکارهای لازم برای کاهش شکاف مطرح شده است. ارزیابی وضعیت هرکدام از معیارها با استفاده از پرسش‌نامه‌های پخش‌شده میان شرکت‌های دریایی و به­خصوص کشتی‌سازی کشور انجام شده است. طبق نتایج حاصل از بررسی پاسخ پرسش‌نامه‌ها و محاسبات انجام­شده بیشترین میزان شکاف مربوط به زمینه‌های فرهنگی است که باید با استفاده از فرهنگ‌سازی و انجام برخی تمرین‌ها و روش­ها در پروژه‌های آزمایشی کوچک این شکاف کاهش یابد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gap analysis between the existing and desired situation of the country's maritime industry in order to implement the concurrent engineering model

نویسندگان [English]

  • amin mohamadi 1
  • ali maleki 2
  • ebrahim alizadeh 3

1 malek ashtar university

2 malek ashtar

3 malek ashtar

چکیده [English]

Concurrent engineering strategy is one of the most fundamental parameters in industrial development. Designers are not only confronted with the complexity of the design process, but in order to improve the economic production and maintain the competitiveness of the manufacturing industry, it is necessary to design, construct, and test processes performed concurrently and not intermittent. To implement the concurrent engineering model, one of the most basic requirements is to understand the current and present state in order to calculate the gap between the current and the desired state of the future for the implementation of concurrent engineering. In this paper, using the standard factors defined for the concurrent engineering model, the existing gap has been calculated and the solutions needed to reduce the gap have explained. The evaluation of the status of each of the factors was done by using a distributed questionnaires between the maritime companies and especially the shipyard. According to the results of the survey, the answers to the questionnaires and calculations were done; the greatest gap is related to cultural factors that need to be reduced by using some exercises and techniques in the pilot projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concurrent engineering
  • gap analysis
  • shipbuilding
  • product development
  • performance measurement
ساپوان، اس ام. (1381). تحقیقی در مورد اجرای الگوی مهندسی همزمان در صنایع کشور مالزی.  مترجم: فرحناز  آیت اللهی. مجله آموزش مهندسی ایران، 4 (15), 23-65.
سید حسینی، سید محمد و ایرانیان، سیدجواد (1385). یک مدل مفهومی جهت توسعه محصول جدید در محیط مهندسی همزمان. مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت (شماره 69).
قاسمی، ساسان و کوچکیان، میلاد (1393). تحلیل شکاف ابزاری در تحلیل استراتژیک. ابزارهای کارآمد مدیریت، روزنامه‌ دنیای اقتصاد و شماره خبر: 812975 .
ولی‌نژاد، فرشاد و ابراهیمی، سیدبابک (1389). گسترش مدل تلفیقی مهندسی همزمان و مهندسی ارزش در توسعه محصول (مطالعه‌ موردی قطعات خودرو تندر 90). چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش­.
 
Anumba, C. J.; Baugh, C.  and Khalfan, M. M. (2002). Organisational structures to support concurrent engineering in construction. Industrial Management and Data Systems, 260-270.
Bennett, J. G. and Lamb, T.(1996). Concurrent engineering: application and Implementation for U.S. Shipbuilding.­ Journal of Ship Production, 12, 107-125.
Dongre, A. U.; Jha, B. K.; Aachat, P. S. and Patil, V. R. (2017).­ Concurrent engineering: A Review.­ International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET05).
Elvekrok, D. R. (1997).­ Concurrent engineering in ship design.­ Journal of Ship Production,­ 13, 258-269.
Karningsih, P. D.; Anggrahini, D. and Syafi, M. I. (2015).­ Concurrent engineering implementation assessment: A case study in an Indonesian manufacturing company.­Procedia Manufacturing , 200-207.
Kim, T. W.; Lim, S. S.; Seok, H. H. and Kang, C. G. (2013). Concurrent engineering solution for the design of ship and offshore bracket parts and fabrication process. Int. J. Naval Archit. Ocean Eng ,­ 376-391.
Landeghem, R. V. and Wilde, H. D­.(1994). A Simultaneous Engineering "Benchmarking" Tool.­ International Conference on Concurrent Engineering and Electronic Design Automation (CEEDA94) , 111-116.
Landeghem, V. R. (2000). Experiences with a concurrent engineering self-assessment tool.­ International Journal of Production Economics ,295-309.
Loureiro, P. G.; Panades, W. F. and Silva, A.­ (2018).­ Lessons learned in 20 years of application of Systems Concurrent Engineering to space products.Journal of International Academy of Astronautics .
Millán, E. R.; Palmer, F. S. and Manguán, M. C.­ (2018).­ The MEOW lunar project for education and science based on concurrent engineering approach. Journal of International Academy of Astronautics .
Saaty. (1980). Analytic hierarchy process. Tata McGrew Hill.
Staudacher, A. P.; Landeghem, H. V.; Mappelli, M. and Redaelli, C. E.­ (2003).­Implementation of concurrent engineering: a survey in Italy and Belgium. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 225-238.
Tsai, T. P.; Yang, H. C. and Liao, P. H. (2011). The aplication of concurrent engineering in the installation of foam fire extinguishing piping system. Procedia Engineering, 1920-1928.
Zhu, A. Y.; Zedtwitz, M. V.; Assimakopoulos, D. and Fernandes, K­. ­(2016)The impact of organizational culture on concurrent engineering, Design-for-Safety, and Product Safety Performance.­ International journal of Production Economics.