نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی برق، واحد مهریز، دانشگاه آزاد اسلامی، مهریز

چکیده

امروزه با تمرکز بر این موضوع که بسیاری ازمشکلاتیادگیری دردانشجویانکارشناسیازآنجاناشیمی­شودکهآنهانقشمنفعلیدرروشسخنرانیسنتی دارند،از­این­روآنهاازفعالیتدریادگیریبه­عنوانیکروشکمکیحمایتمی­کنند. یکی از روش­های فراگیرمحور که امروزه مطرح می­شود، آموزش معکوس یا وارونه است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کلاس درس معکوس بر میزان یادگیری و رضایت از شیوه­ تدریس در دانشجویان رشته­ مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق حاضر به­صورت
نیمه­تجربی است و جامعه آماری دانشجویان رشته­ مهندسی برق به تعداد 40 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه آزمون (شرکت­کننده در کلاس درس معکوس) و کنترل (شرکت­کننده در کلاس درس سنتی) قرار گرفتند.برایگردآوری داده­هاازآزمون میان­ترم و پایان­ترم جهت تعیین میزان یادگیری و از پرسش­نامه­ محقق­ساخته برای تعیین میزان رضایت از روش تدریساستفادهشد.تحلیل یافته­ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اختلاف معناداری بین نمرهایمیان­ترم دو گروه آزمون و کنترل وجود ندارد اما اختلاف معناداری بین نمره­های پایان­ترم دو گروه آزمون و کنترل مشاهده شد. در بررسی میزان رضایت از شیوه تدریس، رضایت دانشجویان گروه آزمون بیشتر از رضایت دانشجویان گروه کنترل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of flipped classroom on the level of learning and satisfaction with teaching method in electrical engineering students of Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Ahadiat

Department of Electrical Engineering , Mehriz Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Today, one of the common learning problems among undergraduate students is their passive role in the traditional method of lecturing. However, they welcome their participation in the learning activities as a supplementary method. Flipped classroom is one of the student-centered approaches that has been introduced recently. The purpose of this study was to investigate the effect of flipped classroom on the level of learning and satisfaction with the teaching methods in electrical engineering students of the Islamic Azad University. This paper was a semi-experimental study and the study participants included 40 electrical Engineering students. The study participants were recruited through the convenient method of sampling and randomly divided into two experiment (i.e. flipped classroom’s students) and control (i.e. traditional classroom’s students) groups. The data were gathered through the mid-term and final tests to evaluate their learning level along with a self-administered questionnaire to determine their satisfaction with the method of teaching. The data were analyzed using the SPSS software. The findings revealed that there was no significant difference between the mid-term mean scores belonging to the experiment and control groups. There was, however, a significant difference between the final mean scores of both the experimental and control groups. In addition, the students’ satisfaction score was higher in the experiment group compared with the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped classroom
  • learning
  • satisfaction
  • teaching method
  • students
احسان، مهدی (1387). تجدید ساختار در آموزش مهندسی برق در کشور.  فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 10(38)، 27-1.
باقری، محسن و جوشقان­نژاد، فاطمه (1395). تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر. فناوری برنامه درسی، 1(1)،61-‎49.
خیرآبادی، رضا (1396). تأثیر راهبرد کلاس معکوس بر یادگیری بخش گرامر درس زبان انگلیسی پایه دهم تحصیلی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 4(16)، 162-141.
سلطانیان، علیرضا و بشیریان، سعید و براتی، مجید (1394). مقایسه تأثیر آموزش فعال ترکیبی و روش کلاسیک در یادگیری درس آمار. مجله توسعه آموزشدرعلومپزشکی، 8(18)، 42-33.
زندوانیان، احمد (1388). ضرورت تأسیس رشته فلسفه آموزش بزرگسالان به­عنوان حوزه­ای میان­رشته­ای در مقطع کارشناسی ارشد در زیرمجموعه علوم تربیتی.‎ فصلنامهمطالعاتمیان­رشته­ایدر علومانسانی، 2(1)، 117-88.
شعبانی، حسن (1383). مهارت­های آموزشی و پرورشی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کاویانی، الف، حسن؛ لیاقت­دار، محمدجواد؛ زمانی، بی­بی­عشرت و عابدینی، یاسمین (1396). چارچوب نظری کلاس معکوس: ترسیم اشاره­هایی برای یادگیری فراگیرمحور .پژوهشنامهمبانی تعلیموتربیت، 7(2)، 78-59.
کاویانی، ب، حسن؛ لیاقت­دار، محمدجواد؛ زمانی، بی­بی­عشرت و عابدینی، یاسمین (1396). فرایند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه­شده در آموزش عالی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 8(15)، 214-179.
جعفر­آقایی، فاطمه؛ دهقان­زاده، شادی و خردادی آستانه، حمید (1396). تجربه دانشجویان پرستاری از به­کارگیری مدل آموزشی کلاس درس معکوس. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 9(1).‎
فخاری، الهام سیفی, نسیم، نجفی، محمد و علی­وکیلی، محمد (1396). به­کارگیری روش تدریس کلاس وارونه (flip classroom­) جهت ارتقا دانش و رضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی در دروس پری­کلینیک بیماریهای لثه وکودکان. طب و تزکیه، 26(3)، 218-213.
محمدخانی، مسعود (1385). یادگیری ترکیبی. ماهنامه تدبیر، 17(17)، 40-35.
مهدی، رضا (1393). تحلیل کاربرد و تأثیر منابع قدرت در موقعیت­های یادگیری آموزش عالی مهندسی.  فصلنامه آموزش مهندسی ایران،  16(63)،  83-61.
Albert, M. and Beatty, B. J. (2014). Flipping the classroom applications to curriculum redesign for an introduction to management course: Impact on grades. Journal of Education for Business, 89(8), 419-424.
Andrews, T. M.; Leonard, M. J.; Colgrove, C. A. and Kalinowski, S. T. (2011). Active learning not associated with student learning in a random sample of college biology courses. CBE-Life Sciences Education, 10(4), 394-405.
Bandura, A.; Barbaranelli, C.; Caprara, G. V. and Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of self efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67(3), 1206-1222.
Baytiyeh, H. and Naja, M. K. (2017). Students’ perceptions of the flipped classroom model in an engineering course: a case study. European Journal of Engineering Education, 42(6), 1048-1061.
Chaplin, S. (2009). Assessment of the impact of case studies on student learning gains in an introductory biology course. Journal of College Science Teaching, 39(1), 72-79.
Cronhjort, M. and Weurlander, M. (2016). Student perspectives on flipped classrooms in engineering education. In 12th International CDIO Conference, Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland, June 12-16, 2016 (pp. 1041-1050). CDIO.
Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57, 14-27.
Estes, M. D.; Ingram, R. and Liu, J. C. (2014). A review of flipped classroom research, practice, and technologies. International HETL Review, 4(6), 221-244.
Evseeva, A. and Solozhenko, A. (2015). Use of flipped classroom technology in language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206(2015), 205-209.
Fawley, N. (2014). Flipped classroom, Turning the tables on traditional library instruction. [Cited 2018Sep 16]. Available from: http://americanlibrariesmagazine.org/2014/10/07/flipped-classrooms/
Ferreri, S. P. and O’Connor, S. K. (2013). Redesign of a large lecture course into a small-group learning course. American Journal of Pharmaceutical Education, 77(1), 13.
Forrest III, S. P. and Peterson, T. O. (2006). It's called andragogy. Academy of Management Learning and Education, 5(1), 113-122.
Galway, L. P.; Corbett, K. K.; Takaro, T. K.; Tairyan, K. and Frank, E. (2014).A novel integration of online and flipped classroom instructional models in public health higher education. BMC Medical Education, 14(1), 181.
Gleason, B. L.; Peeters, M. J.; Resman-Targoff, B. H.; Karr, S.; McBane, S.; Kelley, K., Thomas, T.; Denetclaw, T. H. (2011). An active-learning strategies primer for achieving ability-based educational outcomes. American journal of pharmaceutical education, 75(9), 186.
Hurtubise, L.; Hall, E.; Sheridan, L. and Han, H. (2015). The flipped classroom in medical education: engaging students to build competency. Journal of Medical Education and Curricular Development, 2015(2), 35-43.
Jeldes, I. A.; McCord, R. E.; Long, W. R. and Bennett, R. M. (2015). Work-in-Progress: Flipped Classroom approach for first Year engineering students. In Seventh Annual (FYEE) First Year Engineering Experience Conference.
Kanelopoulos, J.; Papanikolaou, K. A. and Zalimidis, P. (2017). Flipping the classroom to Increase students’ Engagement and Interaction in a mechanical engineering course on machine Design. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 7(4), 19-34.
Kim, J. Y. (2018). A study of students’ perspectives on a flipped learning model and associations among personality, learning styles and satisfaction. Innovations in Education and Teaching International, 55(3), 314-324.
Kim, M. K.; Kim, S. M.; Khera, O. and Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37-50.
Knowles, M. S., Holton III, E. F. and Swanson, R. A. (2012). The adult learner. Routledge.
Koo, C. L.; Demps, E. L.; Farris, C.; Bowman, J. D.; Panahi, L. and Boyle, P. (2016). Impact of flipped classroom design on student performance and perceptions in a pharmacotherapy course. American journal of Pharmaceutical Education, 80(2), 33.
Le, X.; Ma, G. G. and Duva, A. W. (2015). Testing the Flipped classroom approach in engineering dynamics class. In Proceedings of the 2015 ASEE Annual Conference, Seattle, WA (Vol. 9).
Lee, B. R. and Huh, M. K. (2017). Flipped Classroom Pedagogy Enhances Student Satisfaction and Validated Motivated Strategies in Genetics Classrooms. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Vol, 5(4).
Lee, J.; Beatty, S.; Feng, P.; Hoffman, N. and McDermott, B. (2015). Traditional instruction reformed with flipped classroom techniques.
Lin, P. C. and Chen, H. M. (2016). The effects of flipped classroom on learning effectiveness: Using learning satisfaction as the mediator. World Transactions on Engineering and Technology Education, 14(2), 231-244.
Little, C. (2015). The flipped classroom in further education: literature review and case study. Research in Post-Compulsory Education, 20(3), 265-279.
Mason, G. S.; Shuman, T. R. and Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE Transactions on Education, 56(4), 430-435.
Michaelson, L. (2008). First-day questions for the learner-centered classroom. The National Teaching & LearningForum, 17, 1-2.
Missildine, K.; Fountain, R.; Summers, L. and Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52(10), 597-599.
Moffett, J. and Mill, A. C. (2014). Evaluation of the flipped classroom approach in a veterinary professional skills course. Advances in Medical Education and Practice, 5, 415.
Nanclares, N. H. and Rodríguez, M. P. (2016). Students' Satisfaction with a Blended Instructional design: The potential of" Flipped classroom" in higher education. Journal of Interactive Media in Education, 2016(1).
Newman, A. (2003). Measuring succession web-based distance learning. ECAR Research Study. 2003; Vol 4 (online) Available at www.educause.edu/ccar.
O'Dowd, D. K. and Aguilar-Roca, N. (2009). Garage demos: using physical models to illustrate dynamic aspects of microscopic biological processes. CBE—Life Sciences Education, 8(2), 118-122.
O'Flaherty, J. and Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms inhigher education: A scoping review. The Internet and HigherEducation. Volume 25, April 2015, Pages 85–95.
Ozuah, P. O. (2016). First, there was pedagogy and then came andragogy. Einstein Journal of Biology and Medicine, 21(2), 83-87.
Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37(2), 163-178.
Peterson, D. J. (2016). The flipped classroom improves student achievement and course satisfaction in a statistics course: A quasi-experimental study. Teaching of Psychology, 43(1), 10-15.
Rahman, A. A.; Aris, B.; Mohamed, H. and Zaid, N. M. (2014, December). The influences of Flipped Classroom: A meta analysis. In engineering education (ICEED), 2014 IEEE 6th Conference on (pp. 24-28). IEEE.
Roach, T. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction and active learning in economics. International Review of Economics Education, 17, 74-84.
Safavi, S.; Bavaghar, M. and Ghafari, H. (2007). E-content criteria and standards from E-learning perspective.
Sarchami, R. and Hossaini, S. M. (2004). Relationship of learning styles with educational progress of nursing students in Qazvin.
Schwartz, T. A. (2014). Flipping the statistics classroom in nursing education. Journal of Nursing Education, 53(4), 199-206.
Seung-Won, Y. and Lim, D. H. (2007). Strategic blending: A conceptual framework toimprove learning and performance. International Journal on ELearning, 6(3), 475.
Slavin, R. E. and Davis, N. (2006). Educational psychology: Theory and practice. Educational Psychology (Online)
Smallhorn, M. (2017). The flipped classroom: A learning model to increase student engagement not academic achievement. Student Success, 8(2), 43-53.
Steen-Utheim, A. T. and Foldnes, N. (2018). A qualitative investigation of student engagement in a flipped classroom. Teaching in Higher Education, 23(3), 307-324.
Steif, P. S. and Dollár, A. (2009). Web-based statics course: Study of usage patterns and learning gains. Journal of Engineering Education, 98(4), 321-333.
Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15, 171-193.
Taylor, B. and Kroth, M. (2009). Andragogy's transition into the future: Meta-analysis of andragogy and its search for a measurable instrument. Journal of Adult Education, 38(1), 1-11.
Tinnerman, L. S. (2006). A comparative study between traditional and distance education instructional environments involving two graduate level learning disabilities classes. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 3(4), 31-42.
Tucker, C. R. (2012). Blended learning in grades 4–12: Leveraging the power of technology to create student-centered classrooms. Corwin Press.
Wong, T. H.; Ip, E. J.; Lopes, I. and Rajagopalan, V. (2014). Pharmacy students’ performance and perceptions in a flipped teaching pilot on cardiac arrhythmias. American Journal of Pharmaceutical Education, 78(10), 185.
Yu, Z. and Zhu, Q. (2016). Comparison of Satisfaction in EFL Flipped and Traditional Classrooms.