نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

2 استاد و عضو قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

3 استاد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی

4 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

5 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

گسترش حساب‌شده و با برنامه‌ریزی مناسب در آموزش­عالی یکی از معیارها و عوامل توسعه و رشد اقتصادی و فرهنگی هر کشور به­­شمار می‌رود. هر چه آحاد جامعه به­ویژه جوانان کشور تحصیلات عالی داشته باشند، فرهنگ عمومی جامعه و پتانسیل انجام دادن امور با کیفیت بهتر بالاتر می‌رود. از طرفی، گسترش نامتوازن، بی‌رویه، حساب‌نشده و فله‌ای آموزش عالی بدون فراهم کردن الزامات  می‌تواند به کاهش کیفیت آموزش، افزایش نرخ بیکاری و بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی منجر شود. در طی فاصله زمانی ده‌ساله 94-1384 برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تغییرات گسترده‌ای از نظر کمّی در آموزش­عالی کشور رخ داده است. افزایش چشمگیر تعداد دانشجو، افزایش زیاد تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش­عالی و گسترش تحصیلات تکمیلی از جمله شاخصه‌های این دوران است. در این مقاله ضمن ارائه آمار و اطلاعات مربوط به عواملی از جمله تعداد دانشجویان، تعداد دانشگاه‌ها و نسبت دانشجو به استاد با تأکید بر رشته‌های مهندسی در طول برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم، وضعیت آموزش­عالی بررسی و تحلیل شده است. مشکلات و مسائل ناشی از چنین تغییرات وسیعی در آموزش عالی مطرح و بررسی، و در نهایت، راهکارهایی برای برون‌رفت از آنها ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of development of higher education in engineering discipline during the fourth and fifth development programs

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shirani 1
  • hassn zohoor 2
  • Mahmood Yaghoubi 3
  • saeed Amirzade 4
  • Shabnam Taashakori 5

1 Professor, Department of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology

2 professor, sharif university of technology, school of mechanical engineering

3 Professor Shiraz University, Faculty of Engineering

4 Isfahan Univ. of Tech., Isfahan, Iran

5 Sharif Univ. of Tech.

چکیده [English]

Expanding and appropriate planning in higher education is one of the criteria for economic and cultural development of the country. The higher the education of the society, especially the youth of the country, the higher would be the public culture and potential for better quality work. On the other hand, the heterogeneous, disproportionate, uncounted and ongoing expansion of higher education without providing the requirements will lead to reduction in the quality of education, increase in the unemployment, and the emergence of social and cultural problems. During the ten-year interval, 1384-94 of the two five-year of economic, social, and cultural development programs of the Islamic Republic of Iran, there have been widespread changes in higher education in the country. Specifically, a significant increase in the number of students, in the number of universities and institutes, and in the number of graduate students are among the characteristics of this era. In this paper, analyze is made on the statistics and information related to factors such as the number of students, the number of universities, the ratio of students to faculty members, with emphasis on engineering discipline during the fourth and fifth development plans.  The problems and issues arising from such a large change in higher education are discussed and examined. Ultimately, approaches to overcome such difficulties are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • fourth and fifth development programs
  • higher education
  • futurism in higher education
  • analysis of higher education
 
Akbari, N. (2017). "Mass" of higher education in Iran.
Analysis of past performance and explaining the status of higher education (2015). Institute for Research and Planning for Higher Education, Ministry of Science, Research and Technology.
Higher education statistics of Iran in the academic year of 2014-2015 (2015). Statistical Research and Information Technology Group, Research and Planning Institute for Higher Education, Ministry of Science, Research and Technology.
Hosseini, R. (2016). Ban of employment of graduate Students whom entered universities without the entrance examination, Farahikhtegan Newspaper, 02/10/2016.
Iran in the Mirror of 2015 (2016). Organization of program and budget of the center of Statistics of Iran. No. 35
Islamic Azad University Website (2019). https://www.iau.ac.ir/fa/Pages/aboutIAU/2/4.
Jamea –elmi-karbordy University (2019). http://www.uast.ac.ir/fa.
Labor Force Surveys of 2017 (2017). Statistical Center of Iran.
Ministry of science, research and technology website, 2018 https://www.msrt.ir/fa/news/41655/ (2018).
Office of education and technology of the ministry of Power (2018). http://trt.moe.gov.ir/TopNav/About-Us
Part of a letter from a group of professors from the Isfahan University of Technology to the Director General of the Office of Extension and the Ministry of Science, Research and Technology Education Department (2017).
Semnanian, S.,  Conference of Enterpeneters in Universities in National Economy, 2018.
Payam-noor University (2019). http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/
State Menagement and Organization Planning, the Fourth Program, (2007-2011), (2007)
State Menagement and Organization Planning, the Sixth Program, (2017-2021), (2017)