نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر، غیر متمرکز کردن آموزش عالی روند رو به‌رشدی داشته است و این ایده که هرکس، هرکجا و هر زمان باید امکان فراگیری داشته باشد؛ مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. ظهور شبکه های جهانی ارتباطات، و فناوریهای قدرتمند کامپیوتری، مفهوم آموزش مهندسی از راه دور را نیز باز تعریف کرده است. در سالهای اخیر آموزش مهندسی در هر جا و هر زمان امکانپذیر گشته است ولی این امر در مورد همۀ زمینه‌های آموزش مهندسی، گسترش نیافته است. در کشور‌های پیشرفته، تعداد مراکزی که مدرک کارشناسی مهندسی را با آموزش برخط (الکترونیکی) انجام می‌دهند محدود می‌باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر ناتوانی آموزش برخط در اقناع برخی از ملاک‌های ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی است. در یک دهه اخیر در ایران آموزش برخط مهندسی، در همۀ مقاطع، گسترش زیادی یافته است. این در حالیست که هنوز گزارش‌های مستندی در بارۀ کیفیت و بازده این آموزش‌ها منتشر نشده است. در این مقاله امکانپذیری آموزش برخط مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Online engineering education

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor of Geo-Engineering / University of Tehran

چکیده [English]

In recent years, the decentralization of higher education has grown tremendously, and the idea that everyone should have the opportunity to get education wherever and whenever, has become more prominent. The emergence of global communication networks and powerful computer technologies has also redefined the concept of distant engineering education. In recent years, engineering education has become possible anywhere and anytime, but this has not been for all areas of engineering education. In the developed countries, number of institutions that provide online BSc degree in engineering is limited. One of the most important reasons for this is the inadequacy of online training to fulfill the accreditation criteria of engineering education programs. In the last decade, in Iran, online training has been widely developed at all levels. This is despite the fact that there are still no reports on the quality and effectiveness of this method of education. In this paper the feasibility of online engineering education is investigated in the developed countries and in Iran and suggestions are made to improve online engineering education in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • electronic education
  • online education
  • distant education
  • technology
  • Iran
ABET, abet. Org (accesses Aug 2016).
Allameh Tabatabaei University, history (accessed May 2011), http://www.atu.ac.ir/about/history.htm
Allen, I. E., & Seaman, J. (2003). Sizing the opportunity: The quality and extent of online education in the United States. 2002 and 2003, Needham, MA: Sloan-C, 2003. Online:
Amirkabir University of Technology, Electronic Education (accessed Aug 2016), www. Vu.aut.ac.ir
Bourne, J.; Harris & Mayadas (2005). Online engineering education: Learning anywhere, anytime. Journal of Engineering Education, 94(1), 131-146 (And also in JALN, 9(1), March 2005).
Feisel, L. D., & Peterson, G.D. (2002). Acolloquy on learning objectives for engineering education laboratories. Proceedings of the 2002 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exhibition, 12 pages.
Fruchter, R. (2002) Global teamwork: Cross-disciplinary, collaborative, geographically distributed e-learning environment. In Collaborative Design and Learning: Competence Building for Innovation,
Gold, S. A. (2001). Constructivist approach to online training for online teachers. Journal of Asynchronous Learning Networks, 5 (1), 35-57.
Grose, T. K. (2003). Can distance education be Unlocked? Prism, 12 (8), 19-23, Available online: http://www.prismmagazine. org/april03/unlocked.cfm.
Institute for Research and Planning in Higher Education (2016). Statistics of Higher Education in Iran, Academic Year 2015-2016, Department of Statistics & Information Technologies., Ministry of Science, Research and Technology [in Persian].
Isfahan University of Technology, eLearning (accessed 2016),https://learn.iut.ac.ir/
Islamic Azad University, e-learning (accessed Aug 2016), www.iauec.ac.ir
K. N. Toosi University of Technology, e-learning (accessed Sept. 2016), www.elearning.kntu.ac.ir
Memarian, H. (2012). Innovation in engineering education. University of Tehran Press, 436 [in Persian].
Mizani, A. (1976). Preparation and implementation of educational program. Free University of Iran, 39.
Payame Noor University (2007). The twentieth anniversary of Payam Noor University, Payam Noor University Publications  ]in Persian[. 
Payame Noor University (accessed Aug 2016), http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home
Peterson, G. D., & Feisel, L. D. (2002). E-learning: The challenge for engineering education. Proceedings, e-Technologies in Engineering Education, a United Engineering Foundation Conference, 164–169. Davos, Switzerland, 11–16 August, 2002.
Richardson, J. C., & Swan, K. (2003). Examining social presence in online courses in relation to students’ perceived learning and satisfaction. Journal of Asynchronous Learning Networks, 7 (1), 68-88.
Sharif University of Technology, e-Learning Centre (Access Aug 2016), www.el.sharif.edu
Shiraz University, Electronic Education (accessed July 2016), http://vu.shirazu.ac.ir/
SLOAN-C, http://www.sloan-c.org. (Accessed March 2015)
Söderlund, A., Ingvarson, F.,  Lundgren, P.,  & Jeppson, K. (2002). The remote laboratory—a new complement in engineering education. 2002 International Conference on Engineering Education, Manchester, U.K.
University of Tehran e-Learning Centre (accessed Sept. 2016), www.utec.ut.ac.ir