نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک داشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله وضعیت کنونی پژوهش در ایران در حوزه فنی‌مهندسی و با تمرکز بر رشته مهندسی مکانیک ترسیم شده است. برای نیل به این هدف تلاش شده است که کمیت و کیفیت پژوهش در کشور به روایت پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر گزارش شده و با نتایج کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مقایسه شود. تعداد مدرک‌های علمی منتشرشده به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص کمی مورد استفاده قرار گرفته و برای سنجش کیفیت پژوهش‌ها، شاخص‌های کیفی مانند تعداد ارجاع‌ها، نسبت ارجاع بر مدرک، شاخص h، همایش‌های علمی و پژوهشگران برتر کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این بررسی نشان‌ می‌دهد که کمیت انتشارات پژوهشی کشور وضعیت مطلوبی دارد. از نظر کمیت تولیدهای علمی در زمینه مهندسی مکانیک، ایران در پایان سال 2017 میلادی در جایگاه 14 جهان قرار داشته و رتبه کشور از نظر شاخص h که یک شاخص کیفی تولیدهای علمی است، مناسب بوده است؛ در حالیکه با نگاه به شاخص کیفی دیگر که تعداد ارجاع بر مدرک پژوهشی است، رتبه کشور در میان سایر کشورها قابل‌دفاع نبوده و نامناسب است. در این مقاله آسیب‌شناسی وضعیت کنونی پژوهش به‌ویژه در زمینه مدرک‌های پژوهشی انجام شده و پیشنهادهایی به منظور بهبود کیفیت پژوهش‌ها ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Status of research in the field of engineering in Iran; With a focus on mechanical engineering

نویسندگان [English]

  • Majid Saffar Avval 1
  • Mohammad Reza Eslami 2
  • Navid Zehtabiyan-Rezaie 3
  • Mohammad Hossein Nahavandian 3

1 Professor, Mechanical Engineering Department, AmirKabir University of Technology

2 Professor, Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Ph.D. Candidate, Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, the status of research in Iran has been evaluated with a focus on the field of engineering and especially mechanical engineering. To achieve this goal, the quantity and quality of research have been studied and compared with developed and developing countries. The number of scientific publications has been used as the main quantitative index. In order to assess the quality of research, qualitative indicators such as the number of citations, the ratio of citation per document, the h-index, the scientific conferences and the top researchers have been analyzed. The results indicate that the quantity of the publications is favorable. In terms of the quantity of publications in the field of mechanical engineering, Iran ranked 14th in the world, and the ranking of the country is suitable for the h-index, which is a qualitative indicator of scientific production, while looking at the other qualitative index, which refers to the number of citation per document, the rank of Iran among the other countries is not suitable. In this article, suggestions have been made to improve the quality of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific productivity
  • research performance
  • scientific publication
  • research quality
  • mechanical engineering
Asadi, M., & Ghaderi Sohi, A. (2015). Thirty-nine years of Iran’s scientific products in the field of Geophysics. Journal of the Earth and Space Physics, 41(1), 147-166 [in Persian].
Asadi, M., & Saghaf, S. (2012). A study of co-authorship among the Iranian researchers in the field of engineering during 1990-2010. Iranian Journal of Engineering Education, 14(55), 111-134 [in Persian].
Ashrafizadeh, S. N. (2015). Challenges in the research of science and engineering during the past decades in Iran. Iranian Journal of Engineering Education, 17(67), 113-127 [in Persian].
Aslani, J.; Khedmat, H.; Assari, S.; Khoddami-Vishte, H. R.; Alaeddini, F.; Einollahi, B., & Simforoosh, N. (2007). Transplantation research in Iran: A bibliometric study. Transplantation Proceedings, 39(4), 788-789.
Eisemon, T. O., & Davis, C. H. (1991). Can the quality of scientific training and research in Africa be improved?.Minerva, 29(1), 1-26.
El Aisati, M.; Kamalski, J.; Fowler, N.; Katrenko, S.; Pan, L.; Thompson, L., & Kessel, L. (2016). International Comparative Performance of the UK Research Base 2016. U.K.
Erfanmanesh, M., Gholamhosseinzadeh, Z., & Jahromi, R. B. (2013). The performance of Iranian Psychology and Psychiatry Researchers: A scientometric Study. COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 7(2), 161-172.
Islamic World Science Citation Center (ISC).   Retrieved from http://isc.gov.ir/fa (Access date: 12/25/2018).
Kharabaf, S., & Abdollahi, M. (2012). Science growth in Iran over the past 35 years. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 17(3), 275-279.
Manh, H. D. (2015). Scientific publications in Vietnam as seen from Scopus during 1996–2013. Scientometrics, 105(1), 83-95.
Mansoori, P. (2018). 50 years of Iranian clinical, biomedical, and public health research: A bibliometric analysis of the Web of Science Core Collection (1965-2014). Journal of global health, 8(2), 020701-020701.
Meo, S. A.; Al Masri, A. A.; Usmani, A. M.; Memon, A. N., & Zaidi, S. Z. (2013). Impact of GDP, spending on R&D, number of universities and scientific journals on research publications among Asian countries. PLoS One, 8(6), e66449.
Mohammad Hassanzadeh, H.; Samadikuchaksaraei, A.; Shokraneh, F.; Valinejad, A., Abolghasem-Gorji, H., & Yue, C. (2010). A bibliometric overview of 30 years of medical sciences productivity in Iran. Archives of Iranian Medicine, 13(4).
Mostafavi, I., & Kiani, H. A. (2015). Comparative evaluation of the leading Islamic countries in science production; Iran, Turkey, Egypt, and Pakistan in Essential Science Indicators database. Scientometrics Research Scientific-Research Journal Bi-Quarterly, 1(1), 51-68 [in Persian].
Nayyernia, A.; Tabatabaeefar, S. A., & Mousavi Movahedi, A. A. (2006). Research status in Iran compared to the Islamic Countries. Rahyaft, 38(1), 22-30 [in Persian].
Nguyen, T. V., & Pham, L. T. (2011). Scientific output and its relationship to knowledge economy: An analysis of ASEAN countries. Scientometrics, 89(1), 107-117.
Riahi Asl, J., & Sharafi, A. (2016). Scientific outputs of the medical sciences faculty members of the Shahed University in Scopus citation database (2000–2011). Scientometrics Research Scientific-Research Journal Bi-Quarterly, 1(2), 15-30 [in Persian].
Samadikuchaksaraei, A.; Mohammadhassanzadeh, H.; Shokraneh, F., & Karkuki Osguei, N. (2018). A bibliometric trend analysis of regenerative medicine research output in Iran: Comparison with the global research output. Materials Today: Proceedings, 5(7, Part 3), 15506-15515.
Scimago Journal & Country Rank (SJR).   Retrieved from: https://www.scimagojr.com/countryrank.php?order=cd&ord=desc (Access date: 12/25/2018).
Tavkolizadehravary, M.; Hazeri, A.; Nagafi, R., & Soheili, F. (2016). A study of one decade of scientific contribution by Iranian researchers to Persian journals. Scientometrics Research Scientific-Research Journal Bi-Quarterly, 2(4), 1-14 [in Persian].
Zare, M. R.; Vahdatzad, M. A.; Olia, M. S., & Lotfi, M. M. (2017). Ranking Iranian universities based on their scientific engineering output. Iranian Journal of Engineering Education, 18(72), 95-118 [in Persian].