نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

باوجود تحقیقات و پژوهش‌های فراوان در حوزه‌های مرتبط با تصویرنگاری پزشکی، اهمیت این حوزه‌ها به‌گونه‌ای است که دانشجویان و محققین در سراسر جهان، همچنان به تحقیق بر روی آن‌ها می‌پردازند. پایان‌نامه‌های دانشجویان ایرانی در این زمینه می‌تواند به عنوان یک شاخص ارزیابی علم تصویرنگاری پزشکی در نظر گرفته شود. در این پژوهش، ابتدا به نحوه جمع‌آوری داده‌ها در سه رشته‌ی مهندسی پزشکی، مهندسی پرتو پزشکی، فیزیک پزشکی و چگونگی دسته‌بندی آن‌ها پرداخته‌شده است. این داده‌ها که مربوط به سال‌های 85 تا 96 است، در 6 حوزه‌ی پربسامد تصویرنگاری شامل سی‌تی، فراصوت، ام‌آرآی، هسته‌ای، رادیوگرافی و نرم‌افزاری دسته‌بندی‌شده‌اند. در ادامه، بررسی آمار پایان‌نامه‌های مرتبط با حوزه تصویرنگاری پزشکی دانشجویان در بیش از ۲۰ دانشگاه دولتی کشور در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری صورت گرفته است و همچنین در بخش انتهایی پس از بررسی نتایج به‌دست‌آمده در هر دسته‌بندی، ارتباط میان نتایج نیز بیان‌شده است. در سال‌های اخیر روندی صعودی و سپس نزولی در تعداد عناوین پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های این حوزه مشاهده‌شده است. این تحقیق می‌تواند یک الگو برای بررسی وضعیت آموزشی و پژوهشی در رشته‌های مختلف در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Statistical review of engineering thesis of govermental universities in the field of medical imaging of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Lari 1
  • Mahdi Kafaee 2

1 BSc Student, Department of Biomedical Engineering, Faculty of Electrical and Robotics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Electrical and Robotics Engineering, Shahroud University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

In spite of all researches on medical imaging, this field of study is still a hot subject around the glob and in Iran. Dissertations of Iranian students can be considered as an indicator for assessment of medical imaging science in Iran. In this paper, data gathering from the three disciplines is conducted: medical engineering, medical radiation engineering, and medical physics from more than 20 Iranian state universities. The data which are collected from 2006 to 2017, are classified into six major fields: CT, Ultrasound, MRI, Nuclear Imaging, Radiography, and Software development. Then, the thesis are statistically evaluated in three bachelor's, master’s and doctorate degrees. In the final stage, results are evaluated, clarified, and interpreted. It is found that in recent years, there has been an upward trend and then a downward trend in the number of related dissertations of Iranian students. This study can be seen as a model for assessment of the educational and research status in different disciplines.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thesis
  • engineering
  • university
  • medical imaging
  • Iran
Banki-Koshki, H., & Tafazoli Shadpoor, M. (2016). The latest educational and research directions of biomedical engineering in world's top universities in 2016. Iranian Journal of Biomedical Engineering, 10(1), 85-97 [in Persian].
Evaluate (n.d.). Global top 10 companies based on diagnostic imaging revenue in 2017 and 2024 (in million U.S. dollars). In Statista - The Statistics Portal. Retrieved July 22, 2018, from https://www.statista.com/statistics/331734/top-global-companies-by-diagnostic-imaging-revenue/.
Website of Shahid Beheshti University Library. Retrieved July 22, 2018, from http://library.sbu.ac.ir/ [in Persian].
Website of Amirkabir University of Technology Library. Retrieved July 22, 2018, from http://digitallib.aut.ac.ir/dl/search/ [in Persian].
Website of Ferdowsi University of Mashhad Library. Retrieved July 22, 2018, from http://library.um.ac.ir/ [in Persian].
Website of Hamedan University of Technology Library. Retrieved July 22, 2018, from   http://library.hut.ac.ir/ [in Persian].
Website of Iran University of Medical Sciences Library. Retrieved July 22, 2018, from http://centlib.iums.ac.ir/ [in Persian].
Website of Iran University of Science & Technology Library. Retrieved July 22, 2018, from http://dl.iust.ac.ir/dl/search/ [in Persian].
Website of Isfahan University of Medical Sciences Library. Retrieved July 22, 2018, from http://elib.mui.ac.ir/faces/home.jspx  [in Persian].
Website of Scientific database of Iran (Ganj). Retrieved July 22, 2018, from https://ganj.irandoc.ac.ir [in Persian].
Website of Shahed University Library. Retrieved July 22, 2018, from http://lib.shahed.ac.ir/web/guest/main [in Persian].
Website of Shahid Beheshti University of Medical Sciences Library. Retrieved July 22, 2018, from http://dlib.sbmu.ac.ir/ [in Persian].
Website of Sharif University of Technology Library. Retrieved July 22, 2018, from http://library.sharif.ir/parvan/home/ [in Persian].
Website of Shiraz University Library. Retrieved July 22, 2018, from http://185.64.179.77/web/guest/ [in Persian].
Website of Tabriz University of Medical Sciences Library. Retrieved July 22, 2018, from http://azarsa.tbzmed.ac.ir/home/ [in Persian].
Website of Tarbiat Modares University Library. Retrieved July 22, 2018, from http://diglib.modares.ac.ir/Diglib/WebUI/Index.aspx/ [in Persian].
Website of Tehran University of Medical Sciences Library. Retrieved July 22, 2018, from http://lib.tums.ac.ir/faces/home.jspx [in Persian].
Website of theses of Medical Sciences database of Iran. Retrieved July 22, 2018, from http://thesis.research.ac.ir/home/ [in Persian].
Website of University of Isfahan Library. Retrieved July 22, 2018, from http://library.ui.ac.ir/dl/search/default.aspx [in Persian].
Website of University of Tehran Library. Retrieved July 22, 2018, from http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/ [in Persian].