نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

ارائه خدمت با کیفیت از عوامل مهم رضایت مشتریان می باشد. بر همین اساس، شناخت ادراکات و انتظارات دریافت‌کنندگان خدمت از عوامل ارتقای کیفیت از دیدگاه مشتری محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت و تعیین شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از خدمات آموزشی و پیش بینی رضایت دانشجویان به بررسی مقایسه ای مدل های مبتنی بر ادراک و انتظار دانشجویان از خدمات آموزشی می پردازد. این مطالعه به روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشکده مهندسی در نیمسال اول 1396- 1395 بود. از آنجا که مطالعه تمام افراد جامعه آماری امکان پذیر نبود، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 313 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه استاندارد سروکوال بومی شده در اختیار آنان قرار گرفت. پرسشنامه در قالب 25 جفت سؤال طراحی‌ و داده های ورودی و خروجی در سه مدل مختلف ادراکات و انتظارات، ادراکات، و شکاف ها به شبکه عصبی مصنوعی داده شد. نتایج نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از داده های جمع آوری شده مدل ادراکات با خطای کمتر و دقت بیشتری قادر به پیش بینی ارزیابی کیفیت خدمات نسبت به دو مدل دیگر است. همچنین مهمترین متغیرها در کیفیت خدمات آموزشی، ارائه مطالب به شیوه ای قابل درک، مناسب بودن زمان برگزاری کلاس ها، برگزاری دوره های آموزشی مهارتی خاص هر رشته، انعطاف پذیری اساتید در مواجهه با شرایط دانشجو، و برگزاری اردوها و برنامه های آموزشی فوق برنامه تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the quality of educational services and satisfaction of engineering students based on Servqual model and artificial neural network (Case study: Faculty of Engineering, Sistan and Baluchestan University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shahraki
  • Mina Narouei

Industrial Engineering Department, Engineering Faculty, sisatan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Quality of service delivery is an important factor in customer satisfaction. Based on this, recognizing the perceptions and expectations of service recipients is considered as a factor in improving the quality from the customer's point of view. This study aims to assess the quality and determine the gap between students 'expectations and perceptions of educational services and students' satisfaction prediction to compare the perceptual models and expectations of students about educational services. This is a descriptive-exploratory study. The statistical population of this study included all students studying at the Faculty of Engineering in the first semester of 2016- 2017. Since the study of all the statistical society was not possible, 313 students were selected using a systematic random sampling method and a standard questionnaire was given to them. The questionnaire was designed in 25 pairs of design questions and input and output data in three different models of perceptions and expectations, perceptions, and gaps in the artificial neural network. The results showed that artificial neural networks were able to predict the quality of service quality estimation using the collected data of the perceptual model with less error and more accuracy than the other two models. Also, the most important variables in the quality of educational services, the presentation of the materials in a comprehensible manner, the suitability of the time of classes, the holding of special training courses in each discipline, the faculty flexibility in dealing with student conditions, and the holding of camps and extra-curricular training programs determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • five dimensions
  • educational services
  • SERVQUAL model
  • faculty of engineering
  • artificial neural network
Abolghasem Gorji, H., Tabatabaei, S. M., Akbari, A., Sarkhosh, S., & Khorasani, S. (2012). Using the service quality gaps model (SERVQUAL) in Imam Khomeini Teaching Hospital. Journal of Health Administration, 16(51), 7-18 [in Persian].
Aghamolaei, T., & Zare, S. (2008). Quality gap of educational services in viewpoints of students in Hormozgan University of Medical Sciences. BMC Medical Education, 8(1), 34-42 [in Persian].
Arbooni, F., Shoghli, A., Badri, S., & Mohajeri, M. (2005). Study of the gap between expect at ions and educational services to students at Zanjan University of Medical Sciences. Journal of Strides in Development of Medical Education, 5(1), 17-25 [in Persian].
Ardakani, S., Ebrahimzadeh Pezeshki, R., & Karimi, E. (2013). Evaluating and prioritizing factors affecting the quality of educational services by combining the SERVQUAL and KANO model (Case study: Yazd University). The First Virtual Conference on Education [in Persian].
Ashrafizadeh, S. (2015). Pathology of research in science and engineering during recent decades in Iran. Iranian Engineering Education Quarterly, 17(67), 113-127 [in Persian].
Bahreini M., Momeni Danaei, S. H., Shahamat, S. H., Khatoni, A., Ghodsi, S., & Hashemi, M. (2011). The quality of educational services: Gap between optimal and actual status according to dentistry students. Iranian Journal of Medical Education, 11(7), 685-69 [in Persian].
Bakhshi, H., Jafarzadeh, A., & Alimohammadi, A. (2008). View points of students toward educational services quality presented by (e. pectations and perceptions) Rafsanjani University of Medical Sciences. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 10, 29-37 [in Persian].
Barnes, B. R. (2007). Analysing service quality: The case of post-graduate Chinese students. Total Quality Management & Business Excellence, 18(3), 313-331.
Borgonovo, E., Apostolakis, G. E., Tarantola, S., & Salteli, A. (2003). Comparison of global sensitivity analysis techniques and importance measure in PSA. Reliability Engineering and System Safety, 79(2), 175-183.
Demuth, H.; Beale, M., & Hagan, M. (1994). Neural Network toolbox: Mathworks.
De Oliveira, O. J., & Ferreira, E. C. (2009).  Adaptation and application of the SERVQUAL scale in higher education. Proceedings of POMS 20th Annual Conference Orlando, Florida U.S.A., 1-4.
Eštrović, D. (2017). Service quality, students’ satisfaction and behavioural intentions in stem and IC higher education institutions. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 15(1), 66-77.
Feli, S., Biglari, N., & Pezeshki Rad, G. R. (2011). Satisfaction of students at agricultural college of Tarbiat Modares University from the quality of educational services provided to them using the SERVQUAL Quality Service Model. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 42(2), 199-207 [in Persian].
Festinger, L., Schachter, S., & Back, K. W. (1950). Social pressures in informal groups: A study of human factors in housing. New York: NY: Harper and Brothers.
Foropon, C., Seiple, R., & Kerbache, L. (2013). Using Servqual to examine service quality in the classroom: Analyses of undergraduate and executive education operations management courses. International Journal of Business and Management, 8(20), 1-13.
Hosaini, M. T., Siosemarde, A., Fathi, P., & Siosemarde, M. (2016). Application of artificial neural network (ANN) and multiple regression for estimating assessing the performance of dry farming wheat gield in ghorveh region, Kurdistan Province. Agricultural Research, 7(1), 41-54 [in Persian].
Karydis, A., Komboli, M., Hatzigeorgiou, D., & Panis, V. (2001). Expectations and perceptions of Greek patients regarding the quality of dental health care. International Journal for Quality in Health Care, 13(5), 409-416.
Kavosi, Z., Kaffash, S. H., & Mosavi Esfahani, H. (2011). Gap analysis between perceptions and expectations of educational service receivers at management and medical information school of Shiraz Medical Sciences University. Journal of Medical Education Development, 6(12), 69-78 [in Persian]
Kebriaei, A., Roudbari, M., Rakhshani, N. M., & Mirlotfi, P. (2005). Assessing quality of educational services at Zahedan University of Medical Science. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (Tabib-E-Shargh), 7(2), , 139-146. 
Khademloo, M., Fakhar, M., & Zare, A. (2013). Survey of service quality gap from the viewpoint of Para medicine students in Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Ethics in Education, 2(1), 1-5.
Khatibi, A., Sajadi, N., & Seyfpanahi, J. (2011). Study of the quality of educational services of faculty of physical education of Tehran University from the perspective of undergraduate students. Sport Management Studies, 9(1), 77-94 [in Persian].
Khattab, F. (2018) Developing a service quality model for private higher education institutions in Lebanon. Journal of Management and Marketing Review, 3(1), 24 - 33.
López, I. G. (2005). Building universities of quality: An analysis of the views of university students concerning their academic training. Higher Education in Europe, 30(3-4), 321-334.
Maja, A., Selma, K., & Muris, C. (2014). Students’ perceptions about role of faculty and administrative staff in business education service quality assessment. Tržište/Market, 26, 93-108.
Menhaj, M. B. (2009). Basics of neural networks (Computational Intelligence). Tehran: Amir Kabir Publishing [in Persian].
Mirfakhrodini, H., Damneh, M., & Mansoori, H. (2010). Artificial neural networks: A new approach to assessing the quality of academic library services. Library and Information, 13(1), 205-226 [in Persian].
Mirghafoori, H., Taheri Damneh, M., & Zare Ahmad Abadi, H. (2009). Evaluation of methods for assessing service quality by artificial neural networks. Management Perspective, 31, 63-79 [in Persian].
Nejad, Z., Salajegheh, S., & Sheikhi, A. (2016). The relationship among quality transformation, quality requirements and quality dimensions of services in hospitals under supervision of medical sciences universities and presenting model. Journal of Health Sciences and Surveillance System, 4(2), 54-63.
Nisar, M., Shahid Jan, K.el., Qadar Bakhsh, B., & Fayaz, A. (2018). Service quality the road ahead for student’s satisfaction. Review of Public Administration and Management, 6(2), , 250-259.
Noorossana, R., Saghaei, A., Shadalouie, F., & Samimi, Y. (2008). Customer satisfaction measurement to identify areas for improvement in higher education research services. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 14(3), 97-119 [in Persian]
Pakarian, S. (2017). Investigating factors of increasing educational quality in Isfahan University and suggestions for its improvement. Ahmad Ahmadi's Guide, to obtain a Master's Degree in Educational Science, University of Esfahan [in Persian].
Parasuraman, A., Zeithmal, V., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perception of service quality. Journal Retail, 64 (1), 2-40.
Razali, M., Nor, K., Talib, N., Ahmad, N., Baharan R., Sakarji, S., & Saferdin, W. (2017). The study of relaitonship between service quality and customer satisfaction among staff at mahkamah persekutan Malaysia. Journal Human Language Culture Bussiness, 1, 152-167.
Richard, E., & Adams, J. N. (2006). Assessing college student perceptions of instructor customer service to student’s questionnaire: Assessment in higher education. Journal Assessment and Evaluation in Higher Education, 31(5), 535-49.
Saedi, S. (2006). Estimation of uniaxial compressive strength of stone by neural network, Master's Thesis, Tarbiat Modares University [in Persian].
Sahney, S., Banwet, D. K., & Karunes, S. (2006). An integrated framework for quality in education: Application of quality function deployment, interpretive structural modelling and path analysis. Total Quality Management and Business Excellence, 17(2), 265-285.
Sattari, S., Namvar, Y., & Rastgoo, A. (2014). Evaluation of educational service quality in postgraduate programs at Islamic Azad University, Ardabil Branch, on the basis of Servqual m Quality. Journal of New Approach In Educational Administration, 19(5), 177-195.
Towfighi, J., & Noorshahi, N. (2012). Providing solutions for the development of cooperation between university and industry in Iran. Iranian Engineering Education Quarterly, 14(56), 75-95 [in Persian].
Tofighi, S.; Sadeghifar, J.; Hamouzadeh, P.; Afshari, S.; Foruzanfar, F. & Taghavi Shahri, S. (2011). Quality of educational services from the viewpoints of students servqual model. Education Strategies in Medical Sciences, 4(1), 21-26.
Zafiropoulos, C. (2006). Students attitudes about educational service qauality. The Cyprus Journal of Sciences, 4, 13-23.
Zavvar, T., Behrangi, M. R., Asgarian, M., & Naderi, E. (2008). Evaluating service quality in educational centers of University of Payam Noor in East and West. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 13(4), 67-90 [in Persian]