نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربتی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

4 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه، بیش از پیش همکاری بین دانشگاه و صنعت به­عنوان ابزاری برای افزایش و بهبود نوآوری از طریق تبادل دانش در نظر گرفته می­شود. این امر با افزایش چشمگیر مطالعاتی که در آنها موضوع  از دیدگاه­های مختلف بررسی می­شوند، مشهود است. به هر حال، این رکن از دانش همچنان به­صورت پراکنده و بدون دیدگاهی جامع و کارآمد است. از این رو، در این مطالعه الگوی مناسب و کارآمدی برای توسعه همکاری­های دانشگاه فنی و حرفه­ای با صنعت و جامعه ارائه شده است. این دانشگاه در آموزش مهارت­های علمی و عملی نقش مهمی دارد و یکی از اهدف آن تربیت مهندس ماهر و آماده برای ورود به بازار کار است. مطالعه حاضر از نوع پژوهش­های کیفی بود که با استفاده از رویکرد نظریه­پردازی داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش «خبرگان داخل و خارج دانشگاه و مدیران دانشگاه فنی و حرفه­ای» بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند در مجموع، 15 نفر به­عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده­ها به شیوه مصاحبه با روش هدایت کلیات و به­صورت نیمه ساختار یافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. برای به­دست آوردن اعتبار و روایی داده­ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان در پژوهش استفاده شد. مقوله محوری مطالعه حاضر تجاری­سازی دانش و فناوری در دانشگاه جامعه محور بود که با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه­ای و شرایط مداخله­گر راهبردهایی تدوین و الگوی نهایی بر اساس آن ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a pattern for expanding technical and vocational universities cooperation with industry and society

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad mohammadi hoseini 1
  • Ali Akbar Amin Beidokhti 2
  • Mohammad Ali Neamati 3
  • Ali Mohammad Rezaei 4

1 Ph.D. in Educational Administration, Psychology and Educational Sciences, Semnan University

2 Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University

3 Assistant Professor., Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allame Tabatabai University, Iran

4 Assistant Professor., Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the cooperation between universities and society as a tool to increase and reinforce innovation through exchanging knowledge is receiving more attention than ever before. The wide range of studies in this area focusing on the different aspects of this topic proves this fact. However, the available knowledge in this area is not integrated and lacks a comprehensive and effective perspective. Therefore in this study we proposed a useful and effective model to develop cooperation among vocational universities, industry and society. This qualitative study is conducted using a grounded theory approach. Experts inside and outside of universities and managers of vocational universities were statistical population of this study. Using a purposeful sampling method fifteen people were selected as study participants. To collect data general interview guide method and semi-structured interviews were employed. Collected data were analyzed using MAXQDA software. To meet the validity and reliability of data experts audit and member check techniques were used. The central theme of this study is to move towards a society-centered university. Considering causal, contextual and mediating conditions, strategies were designed and then based on these strategies the final model was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocational universities
  • industry
  • society
  • universities
  • grounded theory approach
Acs Z. J., Audretsch, D. B., & Feldman, M. P. (1994). R&D Spillovers and innovative activity. Manag Decis Econ, 15,131-138.
Ankrah, S., & Omar, A. T. (2015). Universities–industry collaboration: A systematic review. Scandinavian Journal of Management, 31(3), 387-408.
Arundel, A., & Geuna, A. (2004). Proximity and the use of public science by innovative European firms. Econ Innov New Technol, 36(6), 559-580.
Blumenthal, D. (2003). Academic-industrial relationships in the life sciences. New England Journal of Medicine, 349, 2452-2459.
Brooks, H. (1994). The relationship between science and technology policy. Res Policy 25, 477-486.
Chandran, V. G. R., Farha, A. G., & Veera, P. (2009). The role of collaboration, market and intellectual property rights awareness in university technology commercialization. Int J. Innov Technol Manag, 6(4), 363-378.
Chau, V. S., Gilman, M., & Serbanica, C. (2017). Aligning university-industry interactions: The role of boundary spanning in intellectual capital transfer. Technological Forecasting and Social Change, 123, 199-209.
Cohen, W. M., Nelson, R. R., & Walsh, J. P. (2002). Links and impacts: The influence of public research on industrial R&D. Management Science, 48, 1-23.
Cricelli, L., & Grimaldi, M. (2010). Knowledge-based inter-organizational collaborations. Journal of Knowledge Management, 14, 348-358.
Frasquet, M., Calderón, H., & Cervera, A. (2012). University–industry collaboration from a relationship marketing perspective: An empirical analysis in a Spanish University. Higher Education, 64(1), 85-98.‏
Fayez, A., & Shahabi, A. (2010). Evaluation and prioritization of barriers to university and industry relationships. Journal of Leadership and Educational Management, Islamic Azad University, Garmsar Branch, 4, 124-97.
Giuliani, E., & Arza, V. (2009). What drives the formation of ‘valuable’ university-industry linkages? Insights from the wine industry. Research Policy, 38, 906-921.
Hagedoorn, J., Link, A. N., & Vonortas, N. S. (2000). Research partnerships. Research Policy, 29(4), 567-586.‏
Hagen, R. (2002). Globalisation, university transformation and economic regeneration: A UK case study of public/private sector partnership. International Journal of Public Sector Management, 15, 204-218.
Hemmert, M., Bstieler, L., & Okamuro, H. (2014). Bridging the cultural divide: Trust formation in university–industry research collaborations in the US, Japan, and South Korea. Technovation, 34(10), 605-616.‏
Hue Kyung, L., Hyun Duk, Y., Si Jeoung, K., & Yoon Kyo, S. (2016). Factors affecting university–industry cooperation performance: Study of the mediating effects of government and enterprise support. Journal of Science and Technology Policy Management, 7(2), 233-254.
Klienman, D. L. & Vallas, S. P. (2001). Science, capitalism, and the rise of knowledge work: The changing  structure  of  knowledge  production  in  the  United  State.  Theory  and  Society,  30, 451-492.
Laursen, K., Reichstein, T., & Salter, A. (2011). Exploring the effect  of  geographical  proximity  and  university  quality  on  university-industry  collaboration in the United Kingdom. Regional Studies, 45(4), 507-523.
Lipsey, R. G. (2002). Some implications of endogenous technological change for technology policies in developing countries. Economics of Innovation & New Technology, 11, 321-351.
Mäkimattila, M., Junell, T., & Rantala, T. (2015). Developing collaboration structures for university-industry interaction and innovations. European Journal of Innovation Management, 18(4), 451-470.
Manjarrés-Henríquez, L., Gutiérrez-Gracia, A., & Vega-Jurado, J. (2008). Coexistence of university-industry relations and academic research: Barrier to or incentive for scientific productivity. Scientometrics, 76(3), 561-576.‏
Odabasi, A. Y., Helvacioglu, Ş., İnsel, M., & Helvacioglu, İ. H. (2010). Üniversite Sanayi İşbirliğinde Örnek Bir Model. 2500 adet, 20.‏
Om, K., Lee, J., & Chang, J. (2007). Using supply chain management to enhance industry-university collaborations in IT higher education in Korea. Scientometrics, 71(3), 455-471.
Perkmann, M., King, Z., & Pavelin, S. (2011), Engaging excellence? effects of faculty quality on university engagement with industry. Research Policy, 40, 539 -552.
Perkmann, M., Tartari, V., Mckelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’este, P., et al. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university-industry relations. Research Policy, 42, 423-442.
Petruzzelli, A. M. (2011). The impact of technological relatedness, prior ties, and geographical distance on university–industry collaborations: A joint-patent analysis. Technovation, 31(7), 309-319.
Philbin, S. (2008). Process model for university-industry research collaboration. European Journal of Innovation Management, 11, 488-521.
Plewa, C., Korff, N., Johnson, C., Macpherson, G., Baaken, T., & Rampersad, G. C. (2013). The evolution of university–industry linkages-A framework. Journal of Engineering and Technology Management, 30(1), 21-44.
Poyago Theotoky, J., Beath, J., & Siegel, D. S. (2002). Universities and fundamental research: Reflections on the growth of university–industry partnerships. Oxford Review of Economic Policy, 18(1), 10-21.
Rogers, E. M., Yin, J., & Hoffmann, J. (2000). Assessing the effectiveness of technology transfer offices at U.S. research universities. Association of University Technology Managers.
Shafiei, M. (2003). The relationship between industry and university. A bright future of dark history. Amir Kabir University Press, First Edition. [in Persian].
Sánchez-González, G., & Herrera, L. (2010). The influence of R&D cooperation on innovatory effort innovation: Management. Policy & Practice, 12, 337-354.
Santoro, M. D., & Chakrabarti, A. K. (2002), Firm size and technology centrality in industry university interactions. Research Policy, 31, 1163 -1180.
Shegelman, I., Shchukin, P., & Vasilev, A. (2015). Integration of universities and industrial enterprises as a factor of higher vocational education development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 112-118.
Siegel, D. S., Waldman, D., & Link, A. N. (2002). Assessing the impact of organizational practices on the productivity of university technology transfer offices: An exploratory study. Res Policy, 31, 1-22.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (2008). Pesquisa qualitativa: Técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoria fundamentada. Artmed.
Sveiby, K. E., & Simaons, R. (2002). Collaborative climate and effectiveness of knowledge work: An empirical study. J. Knowl Manag, 6(5), 420-433.
Teller, R., & Validova, A. F. (2015). Innovation management in the light of university-industry collaboration in post-socialist countries. Procedia Economics and Finance, 24, 691-700.‏
Thursby, J. G., & Thursby, M. C. (2000). Who is selling the ivory tower? Sources of growth in university licensing. NBER Working Papers 7718, National Bureau of Economic Research, Inc. variety of interactions with industry? Research Policy, 36, 1295-1313.
Trostel, P. A., & Ronca, J. M. (2007). A simple unifying measure of state support for higher education, Wisconsin center for The Advancement of Secondary Education Working Paper, 7.
Weerts, D. J., & Ronca, J. M. (2008). Characteristics of alumni donors who volunteer at their alma mater. Research in Higher Education, 49, 3, 274-292.
Wright, M., Clarysseb, B., Lockett, A., & Knockaertd, M. (2008). Midrange universities’ linkages with industry: Knowledge types and the role of intermediaries. Research Policy, 37, 1205-1223.
Yıldırım, T. B., AK, T., & Olmec, Z. (2008). Assessment of the natural-cultural resources in Çanakkale for nature-based tourism. Environment, Development and Sustainability, 10(6), 871-881.
Zhou, W. L. I. Y., Hsieh, C. J., Chang, K. C.,Kiang, Y. J., & Ken, Y. (2016). Research prformance and university–industry–government funding sources in Taiwan’s technological and vocational universities. Innovation, 18(3), 340-351.‏