نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت برنامه‌یزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه اقتصاد اموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

امروزه، گسست نظام دانشگاهی ایران از صنعت و ناهماهنگی میان کارکردهای دانشگاهی با نیازهای جامعه بیرونی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، نظام دانشگاهی را با چالش­های فراوانی مواجه کرده است که انفصال نظام دانشگاهی از صنعت علاوه بر هدر رفتن منابع، عقب ماندگی کشور را در دستیابی به توسعه نیز در پی دارد. از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تهران  بود. در بخش روش­شناسی از روش کیفی اکتشافی و تحلیل محتوای مقالات انجام شده در قلمرو دانشگاه کارآفرین استفاده شد. در بخش نخست با به­کارگیری روش نمونه­گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با هشت نفر از اعضای  هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  و چهار نفر از مدیران شرکت­های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مصاحبه صورت گرفت. در بخش تحلیل محتوا  نیز مقالات داخلی و خارجی در قلمرو دانشگاه کارآفرین پس از جست­وجو در بازه­های زمانی1397-1385 و 2015-1998 در پایگاه های اطلاعاتی مگیران، انسانی، نورمگز، Google Scholar،Sciencedirect،Sage و Eric انتخاب شدند که پس از سرند مقالات در مجموع، 30 مقاله به تحلیل  نهایی راه یافت که پس از خوانش مفاهیم اصلی آنها تلخیص و طبقه­بندی شدند.  بر اساس یافته­های پژوهش در مجموع، 184 مفهوم استخراج  شدند؛ در بخش مؤلفه­های دانشگاه کارآفرین 11 مقوله محوری، 30 زیرمقوله  و 88  مفهوم، در بخش عوامل مؤثر بر دانشگاه کارآفرین 4 مقوله محوری، 12 زیرمقوله و 31 مفهوم استخراج  و دسته بندی و سپس، در قالب مدل شماتیک به تصویر کشیده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Entrepreneur university model design: Qualitative approach (Case study: University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • ahmad keykha 1
  • Mitra Ezati 2
  • Mohammadjavad Salehi 3

1 Ph.D. Student of Economics and Financial Management Higher Education, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran

3 Assistant Professor of Economics of Higher Education and Manpower Studies, Institute for Research and Planning in Education,

چکیده [English]

Today, with the Iranian academic system, the industry and lack of conformity of academic functions to the needs of external society on the one hand, and the lack of financial resources on the other hand, has faced a number of challenges for the academic systems. The disruption of the academic system of the industry, in addition to waste of resources also has the country's persistence in achieving development. Therefore, the aim of present research is to design an entrepreneurial university model at Tehran University. In the methodology section, qualitative exploratory and content analysis methods have been used. In the first part, interviews were conducted with purposeful sampling and semi-structured interview with 8 faculty members of Faculty of Entrepreneurship of Tehran University and 4 managers of companies in Science and Technology Park. In the content analysis section, internal and external articles in the territory of the University of Entrepreneur were selected from databases after searching in the time period (1385-1397) (1998-2015), which resulted in a total analysis of 30 articles after the publication of the papers. After reading their main concepts, they were analyzed and classified. Based on the findings of this research, a total of 184 concepts were extracted and in the components of the University of Entrepreneurs altogether, 11 core categories, 30 sub categories and 88 concepts were considered. In the factors affecting the entrepreneurial university; 4 axial categories, 12 subcategories and 31 concepts were extracted and categorized and then depicted in the schematic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • entrepreneurship
  • higher education
  • entrepreneur university
  • third generation university
Aghajani, H., & Keyvanfar, J. (2013). Explanation of features of the third generation university (Entrepreneurial University) (Experimental Exam: Mazandaran University). National Conference on Entrepreneurship, Knowledge-based Industry, Mazandaran University [in Persian].
Aghighi, M., & Salimi, M. (2009). A multidimensional strategic model for university and industry CO-operations to improve the scientific & technological renovation. Quarterly Journal of Engineering Engineering, 11, 121-136 [In Persian].
Aranha, E. A., & Garcia, N. A. P. (2014). Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial university. African Journal of Business Management, 8(10), 336-349.
Armbruster, C. (2008) Research universities: Autonomy and self-reliance after the entre-preneurial university. Policy Futures Educ, 6(4), 372-389.
Azizi, M., & Shafizadeh, E. (2013). Entrepreneurial university, necessity, features and requirements. Social Studies, 4 - 45 [in Persian].
Behzadi, N., Razavi, M., & Hosseini, R. (2014). Designing a conceptual model for an entrepreneurial university; using corporate entrepreneurship approach. Journal of Entrepreneurship Development, 7 (4), 697-713 [in Persian].
Blenker, P., Dreisler, P., Faergemann, H.M., & Kjeldsen, J. (2008). A framework for developing entrepreneurship education in a university context. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 5(1), 45-63.
Bratianu, C., & Stanciu, S. (2010). An overview of present research related to entrepreneurial university. Management & Marketing, 5(2).
Bridgman, T. (2007). Freedom and autonomy in the university enterprise. J. Organ Change Manage, 20(4), 478-490.
Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2019). Exploration and exploitation in the development of more entrepreneurial universities: A twisting learning path model of ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 141, 172-194.‏
Chrisman, A. (2015). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer, 52(5), 559-60.
Clark, B.R. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation. Pergamon Press, for IAU Press, Oxford.
Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. V. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 135, 99-111.‏
Divsalar, S., & Bozorgi, F. (2012). Investigating the role of entrepreneurship in economic growth and sustainable development. National Conference on Entrepreneurship and Business Knowledge Management, Mazandaran University [in Persian].
Dizaji, M., & Zeini, M. (2018). The effect of university education on the development of women entrepreneurship skills. Technology Development Quarterly, 15(57) [in Persian].
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national system and ‘‘Mode2’’ to a triple helix of university-industry-government-relations. Res Policy, 29,109-123.
Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: The triple helix of university–industry–government relations. Social Science Information, 42(3), 293-337.
Etzkowitz, H. (2014). The entrepreneurial university wave: From ivory tower to global economic Engine. Industry and Higher Education, 28(4), 223-232.
Etzkowitz, H. (2016). The entrepreneurial university: Vision and metrics. Industry and Higher Education, 30(2), 83-97.
Etzkowitz, H. (2017). Innovation Lodestar: The entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament. Technological Forecasting and Social Change, 123, 122-129.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix-University-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development. EASST Review, 14(1), 14-19.‏
Fadayi, S.,  Niazazari, K., & Taghvayi Yazdi, M. (2017). Presentation a model for creating an entrepreneurial university based on futures study techniques and scince prodction in the educational system.  Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 4 [in Persian].
Fayolle, A., & Gailly, B. (2008). From craft to science: Teaching models and learning processes in entrepreneurship education. Journal of European Industrial Training, 32(7), 569-593.
Fayolle, A., & Redford, D. T.(2014). Handbook on the entrepreneurial university. Edward Elgar Pub lishing.
Fini, R., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2009). Factors fostering academics to start up new ventures: an assessment of Italian founders’ incentives. The Journal of Technology Transfer, 34(4), 380-402.‏
Ghoraishikhorasgani, M.S., Mohseni, H.S., & Sabbaghzadeh, F. (2019). Consequences of disregarding the transforming of classic universities to entrepreneurial universities. Journal of Science & Technology Policy,11(1), 51-64 [Persian].
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: Towards the building.
Gibb, A. A., & Haskins, G. (2014). The university of the future: An entrepreneurial stakeholder learning organisation. Handbook on the entrepreneurial university, 25.
Guenther, J., & Wagner, K. (2008). Getting out of the ivory tower–new perspectives on the entrepreneurial university. European Journal of International Management, 2(4), 400-417
Guerrero, M., & Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37, 43-74.
Guerrero, M., Urbano, D., & Fayolle, A. (2016 a). Entrepreneurial activity and regional competitiveness: Evidence from European entrepreneurial universities. The Journal of Technology Transfer, 41(1), 105-131.‏
Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M., & Mian, S. (2016 b). Entrepreneurial universities: Emerging models in the new social and economic landscape. Small Business Economics, 47(3), 551-563.‏
Herrera, F., Guerrero, M., & Urbano, D. (2016). Interconnectivity between academic organizations and established firms for a strategic and knowledge fostering purpose. Knowledge Spillover-based Strategic Entrepreneurship, 207-220.
Hosseini, R., Tabatabaeian, K., & Godarzi, R. (2018). Academic entrepreneurship development framework in the humanities in Iran. Entrepreneurship Development Quarterly, 11(4)[in Persian].
Hu, M. C. (2009). Developing entrepreneurial universities in Taiwan: The effects of research funding sources. Science, Technology and Society, 14(1), 35-57.
Jacob, M., Lundqvist, M., & Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish university system: The case of Chalmers University of Technology. Research Policy, 32(9), 1555-1568.
Keykha, A. (2018). Critical approach to entrepreneurial university. Proceedings of the Second National Conference on Entrepreneurship at Sharif University of Technology [in Persian].
Kiakejori, D., Azad, H., & Azad, M. (2012). Academic entrepreneurship education and its role in creating and developing small and medium-sized knowledge based enterprises. National Conference on Entrepreneurship and Business Knowledge Management, Mazandaran [in Persian].
Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer, 31, 599-603.
Kirby, D. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making universities more entrepreneurial: Development of a model. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28(3), 302-316.‏
Kordnaiej, A., Ahmadi, P., Ghorbani, Z., & Niyakan, N. (2012). Investigating the characteristics of entrepreneurial university at Tarbiat Modares University. Entrepreneurship Development, 3, 47-64 [in Persian].
Kruss, G., McGrath, S., Petersen, I. H., & Gastrow, M. (2015). Higher education and economic development: The importance of building technological capabilities. International Journal of Educational Development, 43, 22-31.‏
Küttim, M., Kallaste, M., Venesaar, U., & Kiis, A. (2014). Entrepreneurship education at university level and students’entrepreneurial intentions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 658-668.
Lambert, R. (2003). Lambert review of business-industry collaboration. HMSO Norwich, UK.
Leitch, S. (2006). Prosperity for all in the global economy-world class skills. HMSO Norwich, UK.
Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (2003). The Triple Helix as a model for innovation studies.(Conference Report). Sci Public Policy, 25(3),195-203.
Lorz, M. (2011). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention. PhD thesis, University of St Gallen.
Madani Boroujani, A., & Nasr, A. (2009). Triangulation: Strategies for innovation in educational research. Quarterly Journal of Educational Innovation, 30 [in Persian].
Mahdavi Mazdeh, M., Maedeh, B., Zahedi, M., & Poormesgari, M. (2013). Recognition of state universities enterpreneurship indicators and ranking the universities in aspect of enterprenurship. 1, 81-100 [in Persian].
Mansourian, F., & Fatehrad, M. (2013). Factors affecting the entrepreneurship of Medical Universities in Iran's Higher Education System. Health Management, 6, 49-60 [in Persian].
Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224.
Miarkolaei, H., & Miarkolaei, H. (2015). Drawing the map of causal relationships of factors for the development of the capacity of entrepreneurial university as a center of knowledge production through DEMATLE method. Quarterly Journal of Information and Knowledge Management, 4, 11-24 [in Persian].
Miarkolaei, H., & Aghajani, H. (2014). Exploring the indexes of entrepreneurial university in higher education through fuzzy inference system at Islamic Azad University, Qaemshahr Branch. Quarterly Journal of Educational Management, 3(35), 96-114 [in Persian].
Mittelstädt, A., & Cerri, F. (2008). Fostering entrepreneurship for innovation. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2008/5. OECD Publishing,10.1787/227624785873.
Moghaddasi, J., Kiykavoosi, M., & Kiykavoosi, L. (2015). Factors affecting the entrepreneurship of Medical Universities in Iran's Higher Education System. Health Management, 6, 49-60 [in Persian].
Mortezaei, H., Salehi, M., & Niyazazari, K. (2018). Identification of human components affecting organizational structure in entrepreneurial university and its role in creating knowledge based economics in order to provide the model appropriately. Social Science Journal of Shoushtar Azad University, 12(41), 31-60.
Moroz, P. W., Hindle, K., & Anderson, R. (2010). Collaboration with entrepreneurship education programmes: Building spinout capacity at universities. International Journal of Innovation and Learning, 7, 245-273.
Moses, I. (2005). Institutional autonomy revisited. Autonomy justified and accounted. High Educ Policy, 19, 411- 431.
Mousavi, H., Salehi Omran, I., Farasatkhah, M., & Towfighi, J. (2017). Providing a model for development of entrepreneurial university in Iran. Iranian Engineering Education Quarterly , 76, 1- 28 [in Persian].
O'shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of US universities. Research policy, 34(7), 994.
Peer, V., & Penker, M. (2016). Higher education institutions and regional development: A meta-analysis. International Regional Science Review, 39(2), 228-253.‏
Peterka, S. O. (2011). Entrepreneurial university as the most important leverage in achieving knowledge-based society. In Challenges of Europe: International Conference Proceedings (p. 547). Sveuciliste u Splitu.‏
Rezaee, B., & Pazhouhan, A. (2019). Analyse the potential and inhibitors to Razi University to become an entrepreneur university. Journal of Science & Technology Policy, 11(1), 15-31 [in Persian].
Ratten, V. (2017). Entrepreneurial universities: The role of communities, people and places. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(03), 310-315.
Röpke, J. (1998). The entrepreneurial university. Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy.‏
Rothaermel, F.T., Agung, S.D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature .Industrial and Corporate Change, 16, 691-791.
Sadeghi, F., Moharati, Y., & Khorakian, A., (2018). Investigating the impact factors on university preparedness to become a university with entrepreneurial features (case study: Ferdowsi University of Mashhad). Technology Development Quarterly, 55, 43-53 [in Persian].
Samadi Miarkolaei, H., Samadi Miarkolaei, H., & Aghajani, H. (2015). Explanation of entrepreneurial capacity and culture in Babol University of Medical Science through Fuzzy Analysis Method. Iranian Journal of Medical Education,15,134-145 [in Persian].
Sánchez-Barrioluengo, M., & Benneworth, P. (2018). Is the entrepreneurial university also regionally engaged? Analysing the influence of university's structural configuration on third mission performance. Technological Forecasting and Social Change.
Shateri, K. (2015). Provide a template for the development and maintenance of talent at Tavanir's parent company. Ph.D. in Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran [in Persian].
Shojaei, A., Arefi, M., Fathi Vajargah, K., & Shams Morakani, G. (2019). Designing an entrepreneurship-based competency model for graduates in educational sciences. Journal of Science & Technology Policy, 11(1), 77-88 [in Persian].
Sporn, B. (2001). Building adaptive universities: Emerging organisational forms based on experiences of European and US universities. Tertiary Education and Management, 7(2), 121-134.
Tabatabaee, A., Hasani, P., Mortazavi, H., & Tabatabaeichehr, M. (2015). Strategies to enhance rigor in qualitative research. JNKUMS, 5(3), 663-670 [in Persian].
Williams, G., & Kitaev, I. (2005). Overview of national policy contexts for entrepreneurialism inhigher education institutions. High Educ Manage Policy, 17(3),125-141.
Wissema, J. G. (2009). Towards the third generation university: Managing the university in transition. Edward Elgar Publishing.
Zakery, A., Shamsollahi, M., Ghafarimoghadam, A., & Pishvaee, M. S.(2019). A decision-making pattern for university-industry collaboration considering the diversity in mechanisms and external players. Journal of Science & Technology Policy, 11(1), 33-50 [in Persian].