نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده

 
هدف این پژوهش تأملی بر اخلاق آموزش در دانشگاه­های فنی و مهندسی کشور و مقایسه آن با یکصد دانشگاه فنی و مهندسی برتر جهان بود. جامعه پژوهش شامل 100 دانشگاه فنی و مهندسی برتر جهان ( بر اساس رتبه­بندی معتبر بین­المللی رتبه­بندی دانشگاه­های جهان) و 127 دانشگاه­های فنی و مهندسی ایران بود. روش نمونه­گیری به­صورت تمام شماری و روش تحقیق شامل     روش­های مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای بود که با بهره­گیری از روش بهینه­کاوی و تجارب موفق ملی و بین­المللی انجام شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در حال حاضر، دانشگاه­های فنی و مهندسی ایران از نظر توجه به اخلاق آموزش (مستندات اخلاقی) در سطح قابل قبولی نیستند و باید با توجه به دانشگاه­های فنی و مهندسی برتر جهان و درنهایت، با بومی­سازی­های لازم اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، با تکیه بر یافته­های پژوهش راهکارهایی به­منظور ایجاد سند جامع اخلاقی مناسب دانشگاه­های فنی و مهندسی کشور ارائه شده است، اولین قدم در داشتن اخلاق در آموزش داشتن سند جامع اخلاقی است که موجب وحدت رویه در پیاده­سازی اخلاقیات در دانشگاه­ها می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the emphasis on the educational ethics at the engineering universities of Iran and comparing it with top engineering universities of the world

نویسندگان [English]

  • Hossein Abdullahi 1
  • Saide Taghizade 2

1 Associate Professor of Psychology and Educational Sciences, Department of Management and Educational Planning, Allameh Tabataba'i University

2 Ph.D Candidate, Department of Management and Educational Planning, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

 
The purpose of this research is to investigate the emphasis on the educational ethics at the engineering universities of Iran and comparing with top engineering universities of the world. The research community consists of 100 top world engineering universities (based on THE World university ranking) and 127 engineering universities of Iran. Also, the sampling method of this study is taken to be complete. The research methodology in this study includes documentary and library studies that using benchmarking and best practice. Findings of the research indicate that engineering universities of Iran are not at an acceptable level in educational ethics (ethical documentation). They should consider the ethical programs of top engineering universities of the world and, ultimately, localization should be taken in this regard. Finally, based on the findings of present research, some strategies for creating a comprehensive ethical document for the engineering universities of Iran is suggested, which is the bases to promote ethics in the universities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benchmarking
  • educational ethics document
  • educational ethics
  • ethical principles
  • engineering universities
Alvany, S. M. (2000). The charter of ethics in the word of Mullah Ali (AS). Journal of Public Administration Research, 38 & 39, 1-8 [in Persian].
Bahadorinejad, M. (2010). Engineering ethics is an important challenge in engineer training in the country. Iranian Engineering Education, 12 (46), 17-22 [in Persian].
Burnell, Beverly, A. & Schnackenberg Heidi, L. (2015). The ethicsof cultural competencein higher Education. USA: Apple Academic Press.
Faculty of Architecture & Art, Department of Engineering Sciences (2015). Strategic document for architectural education Ph.D., Iranian journal of Engineering Education, 17 (68), 41-68 [in Persian].
Faramarz Gharamelaki, A. (2006). Methodology of religious studies. Mashhad: Razavi University of Medical Sciences Publications [in Persian].
Imanzadeh, A., Pashaee Fakhri, E., & Kalantari, H. (2018). Investigation of compliance with electrical engineering ethics codes among students of Tabriz University School of Electrical Engineering. Iranian journal of Engineering Education, 20 (80), 31-50 [in Persian].
Islam, Z., Farzad, V., & Najafi, S. (2016). Evaluation of normative & anti-normative biases towards science ethics among faculty members: From the Postgraduate Students' Viewpoint. Iranian journal of Engineering Education, 18 (71), 87-106 [in Persian].
Khaghani Borojeni, A., & Bakhshani Khoraji, Y. (2016). Ethics & its necessity in engineering societies. Iranian journal of Engineering Education, 18 (71), 27-40 [in Persian].
Khoshdast, H., & Sam, A. (2009). Providing a model for effective training of engineering ethics in undergraduate studies. Iranian Journal of Engineering Education, 11 (43), 99-108 [in Persian].
Luegenbiehl, H. C. (2003). Themes for an international code of engineering ethics. ASEE/WFEO Int, Colloquium.
Lund University (2017). Lund University: International student prospectus. Sweden: Lund University.
Lundqvist, U. (2016). Experiencesin integrating ethics for engineersin MSC Programs. Sweden: Gothenburg.
Mohammad Oghirihihan, F., & Alizadeh, S. Sh. (2017). Investigating the status of engineering ethics in Iranian engineering education: A systematic Review. Iranian Journal of Engineering Education, 19 (76), 79-97 [in Persian].
Najafi, A.; Rezaei, E. & Abdollah, M. H. (2010). Ethics & its impact on the effectiveness of engineering education in knowledge human resources. Iranian journal of Engineering Education, 12 (46), 99-117 [in Persian].
National Organization of Educational Testing. Handbook of selection for the national examination Year 2018. Retrieved January 15, 2018, from the State Educational Assessment Organization Web site: http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=4617[In Persian].
Palm, T. E., & Hansson, S. O. (2006). The case for ethical technology assessment (eTA). Technological Forecasting & Social Change, 73, 543-558.
Penn State Community (2016). Student guide to general university policies & rules. Retrieved, 2017,7,10, from studentaffairs.psu.edu/conduct/docs/PoliciesRules.docx.
Polytechnic University of Milan (2012). Therector. Italy: Polytechnic University of Milan.
Professional Ethics (2016). Recovery of November 26, 2016, from the website of Markazi University of Technology & Engineering: http://portal.arakmu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=9f0f6c7a-cd3e-433e-a628-5842809d65d9 [in Persian].
Rahmani Samani, M., & Majruhi Sardroud, J. (2015). Code of professional ethics of engineering in Iran. Iranian journal of Engineering Education, 17 (68), 23-55 [in Persian].
Richard Bowen, W. (2014). Engineering ethics challenges & opportunities, 1.1 Engineers. Engineering & Ethics, page 1.
Tabsh, S., W., El-Kadi, H. A., & Abdelfatah, A. S. (2019). Faculty perception of engineering student cheating & effective measures to curb It. EDUCON 2019.
Times Higher Education (THE) (2018). World University Rankings.  Retrieved, 2018, 12, 10, from: https://www.timeshighereducation.com/
Thomas, B. E. & Baron, J. P. (1994). Evaluating knowledge worker productivity: Literature review, U.S. Army Construction Engineering Research Laboratories (USACERL) Interim Report FF-94/27.
University of Exeter (2017). Ethics policy. UK: University of Exeter.
University of Waterloo (2012). Code of ethics. Canada: University of Waterloo.
Yaghoubi, M., Bahadori Nejad, M., & Azizian, K. (2002). In the human virtues of engineers: Chapter two of the tariqat. Iranian Journal Engineering Education, 5 (20), 9-22 [in Persian].