نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامى، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، داشتن خلاقیت در رشته معماری به­ویژه در دروس طرح معماری یکی از مهم­ترین چالش­هایی است که دانشجویان این رشته با آن روبه­رو هستند. یکیازظرفیت­هایمغفولدرتعلیمدانشجویان معماری،پرورش خلاقیت درفضایآموزشیاست.       به­کارگیری مدلی که بتواند خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری را شکوفا کند و به آن استمرار بخشد، از مهم­ترین اهداف مطالعه حاضر بود. پژوهشحاضراز نوع کاربردیبود و جامعهآماریآنکلیهدانشجویان طرح 3، 4 و 5 معماری دانشگاه آزاد قزویندر مقطع کارشناسیدرسال تحصیلی 1396 بودند.ازطریق نمونه­گیریدردسترس، 116نفرازدانشجویان انتخابوبه­صورتتصادفیدردوگروهکنترل (40 نفر) و مداخله (76 نفر) قرار داده شدند. گروه کنترل بر پایه روش سنتی آموزش طراحی و گروه مداخله بر پایه مدل تجویزی فرایند آموزش خلاق آموزش داده شدند. ابزارپژوهششاملپرسشنامه پژوهشگرساختهسنجشخلاقیت بود و تحلیل داده­ها با نرم­افزار SPSS.15 صورت گرفت. درخصوصمؤلفه­هایتشکیل دهندهاثربخشی،نتایجنشاندادکهفراگیران دردوره آموزش­دیدهبر اساسمدل استمرار خلاقیت، خلاقیت بیشتری  (000./0p=)، در طول فرایند طراحی نسبتبهدورهمبتنیبرشیوه­هایرایجداشتند. یافته­هایاینپژوهش حاکیازاثربخشبودنمدل استمرار خلاقیت نسبتبهفرایند معمول، سنتی ورایجبود. مدل استمرار خلاقیت در طراحی معماری می‌تواند مقدمه‌ای بر انجام دادن پژوهش‌های گسترده‌تر و طراحی مدل‌های جامع‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying creativity continuing model for architecture design students

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Tamizi 1
  • Jamaleddin Soheili 2
  • Fariba Alborzi 3
  • Hossein Zabihi 4

1 PH.D. Candidate, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

4 Associate Professor, Department of Urban, Faculty of Architecture and Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Now days, having creativity in architecture, especially in the course of architecture design, is one of the challenges that students deal with it. One of the neglected capacities in the education of architectural students is creativity training in learning environment. Applying a model that can nurture creativity and sustain it in architectural design students is the most important aim of this paper. This research is a kind of applied study. The statistical population of this research is all B.A architecture project students 3, 4, 5 of Qazvin Azad University. By available sampling, 116 of students were selected and randomly put in two groups control (40 persons) and intervention (76 person). The control group was trained based on traditional design training and intervention group based on creativity continuing model. The research cool includes creativity estimation researcher questionnaire and data analysis were done by SPSS15. About the constituent components, the effeteness of results showed that students were trained according to creativity continuing model, had more creativity compared with common method during the design process. Consequences of this research indicate the effeteness of creativity continuing model. Creativity continuing model can be an introduction for wider research and more comprehensive design models.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • creativity
  • designing
  • education
  • training
 Asefi, M., & Salkhi-Khasraghi, S. (2017). A model to enhance creativity in education of design studios in the discipline of architectural engineering. Iranian Journal of Engineering Education, 19 (73), 67-87 [in in Persian].
  Ashraf-Ganjooie, M. A., Iranmanesh, M., & Saghafi, M. R. (2014). Influence of structural ambiguity and visual similarity on students' creativity in designing an architecture. Soffe, 26 (4), 5-18 [in Persian].
Enayati, E., & Abedi, A. (2016). Meta-analysis of effectiveness of educational intervention on creativity of students. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences, 6 (1), Serial Number 21, 1-18 [in Persian].
Ghiselin, B. (1952). The creative process Berkeley and los-angeles. Calif:  University of California Press.
Hadiyan, M., & Pourmand, H. A. (2014). Concept in architecture; a necessity in design process and challenges of its education in architecture colleges. Journal of Art Faculty of Semnan University, 3 (4), 73-80 [in Persian].
Hojat, E. (2004). Creative education: A new experience. Quarterly Honar-Ha-Ye-Ziba, 8, 25-36 [in Persian].
Khayrollahi, M. (2013). Visionary drawing in architectural design Process. Hoviatshahr, 7(14), 71-82 [in Persian].
Mahmoodi, A.S. (2004). Design thinking: Introducing the "interactive thinking" pattern in design training. Honarha-Ye-Ziba, 20, 27-36 [in Persian].
Mutlu-Danaci, H. (2015). Creativity and knowledge in architectural education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1309 -1312. Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.752.
Renzulli, J. S. (1999). News around the world gifted. Education International, 10.
Sharif, H. R. (2015). Student-teacher interaction in architectural design studio: Teacher’s critical thinking & students’ creative thinking. Iranian Journal of Engineering Education, 16 (64), 23-38 [in Persian].
Sobhiyah, M. H., Bemanian, M. R., & Keshtiban, Y. (2008). Creativity in architecture students (A survey on three models for knowledge transfer on students views). Iranian Journal of Engineering Education, 10 (37), 49-67 [in Persian].
Tamizi, M., Soheili, J., & Zabihi, H. (2018). Designing a prescriptive model of creativity continuity and its testing in architecture designing class. Hoviatshahr, 12 (3), Serial Number 35, 75-84 [in Persian].