نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 دانشیار، مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران جنوب

3 دکتری، مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدیاسوج، یاسوج

چکیده

پیشینه مدیریت HSE به‌عنوان یکی از بخشهای نوپای صنعت نفت ایران به بیش از یک دهه می‌رسد که طی این مدت سه مقولۀ تأمین سلامت نیروی انسانی، ایمنی تجهیزات و حفاظت از محیط‌زیست را به‌عنوان اهداف خود دنبال کرده است. با نگاه به بخش بالادستی نفت و توسعۀ رشته‌های دانشگاهی در زمینۀ HSE می‌توان گفت رشته‌های تأسیس شده در این زمینه تا کنون نتوانسته‌اند به صورت تخصصی مبحث HSE را در قالب یک رشتۀ مستقل و یکپارچه برای استفادۀ کاربردی در این بخش معرفی و نیازهای صنعت را برآورده کنند. امروزه کمبود نیروی متخصص در این بخش به‌عنوان یکی از مهمترین چالشها در این صنعت مطرح است که دانشگاه نقش مؤثری در این زمینه به عهده دارد. در این پژوهش به لزوم توسعۀ HSE به صورت یک مبحث تخصصی برای بخش بالادستی در دانشگاهها پرداخته شده است. ایجاد رشته‌ای مستقل در دانشگاه و معرفی درس آشنایی با مبانی سلامت، ایمنی و محیط‌زیست به‌عنوان درس اجباری در رشته‌هایمرتبطبابخشبالادستینفتازجملهپیشنهاداتیاستکه برای  توسعۀ اینرشته در این مقاله پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The development of health, safety and environment (HSE) course for petroleum upstream section

نویسندگان [English]

  • Mohammad Daneshfar 1
  • Mahadi Arjomand 2
  • Abotaleb Ghadami Jadval GHadam 3

1 M.sc, Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associated Professor, Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Petroleum Engineering, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran.

چکیده [English]

The history of the Health, Safety and Environment (HSE) Management, as a young section of Iranian Oil Industry, goes back to more than a decade. During this period, the HSE management followed 3 categories; which include providing the health of the human resources, the safety of the equipment and tools and the protection of the environment as its three main objectives. By having a look at the upstream and the development of the related academic HSE majors in the universities, we can say that they do not comply with the requirements of the industry. And as an independent, integrated and specific field, it could not give a practical framework for the industry. Lack of the HSE experts, is one of the challenges in this industry, and universities could have a major role in solving it. In the present study, the necessity of the development of HSE majors in the universities, as a specific subject for upstream, has been emphasized. The establishment of the independent HSE majors and introducing an obligatory course named: “The Familiarity with Basic Health, Safety & Environment” is recommended in this article to help developing this field of study in related majors in the upstream field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • safety and environment (HSE)
  • petroleum upstream section
  • university and industry