نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این مقاله تعیین فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی است. ابتدا از طریق پرسش‌نامۀ الکترونیکی که برای اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های مهندسی کشور ارسال شد، اعتبار معیارهای مستخرج از مدلهای جهانی آموزش مهندسی مورد‌بررسی قرار گرفت. از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های مهندسی کشور، اهمیت تمام معیارهای تعیین‌شده بالاتر از ملاک حد متوسط است، لذا باید در برنامه‌های آموزش مهندسی کشور مورد توجه قرار گیرند. سپس برای تعیین میزان رعایت معیارهای تعیین‌شده، دیدگاه استادان و دانشجویان سال آخر رشته‌های مهندسی دانشگاههای استان کرمان مورد‌مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه استادان، وضعیت موجود اکثریت معیارهای آموزش مهندسی در حد متوسط و پایین‌تر از متوسط قرار دارد. اما از دیدگاه دانشجویان مهندسی وضعیت موجود تمام معیارهای آموزش مهندسی پایین‌تر از متوسط است. همچنین مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی نشان داد که هم از دیدگاه استادان و هم از دیدگاه دانشجویان بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی در کشور تفاوت وجود دارد. یعنی، میزان رعایت معیارهای آموزش مهندسی پایین‌تر از وضعیت مطلوب است. سرانجام، نتیجه‌گیری شد که تمام ابعاد و معیارهای آموزش مهندسی باید در یک چارچوب مدوّن و نظام‌مند مدنظر قرار گیرد تا بتوان کیفیت نظام آموزش مهندسی را ارتقاء بخشید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the gap between current and desired states of engineering education (Case study: Universities in Kerman Province)

نویسنده [English]

  • Hossein Motahhari Nejad

Assistant Professor, Humanities Faculty, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

چکیده [English]

This paper aims to identify the gap between current and desired states of engineering education. First, the validity of the extracted criteria from global models of engineering education was studied by sending electronic questionnaire to faculty members of engineering schools in Iran. From the perspective of engineering faculty members, all of the criteria specified bear higher importance than the average boundary; therefore, they should be addressed in engineering education programs of Iran. Then, to determine compliance with set criteria, the viewpoints of educators and senior students of engineering schools in Kerman province were studied. Results showed that the educators' viewpoint, the current state of majority of criteria in engineering education is average and lower than average. While, based on the students' viewpoint the current state of all criteria of engineering education is below the average. Also, by comparing the current and desired conditions of engineering education it has been revealed that based on the views of both educators and students, there is a difference between the current state of engineering education and desired state. Therefore, the state of engineering education is less than desired. Finally, it was concluded that all dimensions and criteria of engineering education should be considered in a framework of organized and systematic to promote quality of engineering education system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criteria
  • analysis of gap
  • Engineering education
  • quality evaluation
  • universities